You are here

KAMU ORTAÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

PUBLIC SECONDARY SCHOOL TEACHERS’ VIEWS ABOUT ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine public secondary school teachers’ views about organizational citizenship behavior and whether these views differ according to gender, branch, educational background, age, and seniority. Randomly chosen 286 teachers working in central Kütahya constitute the sample of the study, which is survey model research. The data obtained from the study has been gathered using “Organizational Citizenship Behavior Scale”. For the data analysis, descriptive statistics, t test and one way- ANOVA have been used. According to the findings obtained from the study, the participants have a positive opinion about organizational citizenship behavior at secondary schools. Their views differ according to gender, branch, age, and seniority, but not according to educational background.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, kamu ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları ile ilgili görüşlerini ve bu görüşlerin cinsiyet, branş, eğitim durumu, yaş ve kıdem değişkelerine göre değişip değişmediğini belirlemektir. Tarama modelindeki araştırmanın örneklemi Kütahya il merkezinde görev yapan ve tesadüfî olarak seçilen 286 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri “Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, katılımcılar ortaöğretim okullarında örgütsel vatandaşlık davranışları ile ilgili olarak olumlu görüşlere sahiptir. Katılımcıların görüşleri cinsiyet, branş, yaş ve kıdem değişkenlerine göre değişirken; eğitim durumuna göre değişmemektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Altunkese, T. N. (2002). Psikolojik iklimin örgüte adanma ve örgütsel vatandaşlık
davranışı ile ilişkisi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans
tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
Atalay, İ. (2005). Örgütsel vatandaşlık ve örgütsel adalet. Yayınlanmamış yüksek
lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Türkiye.
Kamu Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Vatandaşlık…| 13
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2010, 29 (1), 1-16
Ay, B. (2007). Öğretmenlerin öz-yeterlikleri ve örgütsel vatandaşlık davranışı.
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon,
Türkiye.
Balcı, A. (2006). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: Pegem A.
Bateman, T. S., & Organ, D. W. (1983). Job satisfaction and good soldier: the
relationship between affect and employee citizenship. Academy of
Management Journal, 26(4), 587–595.
Bingöl, D., Naktiyok A., & İşcan, Ö. F. (2003). Dönüştürücü liderliğin örgütsel
vatandaşlık davranışı üzerine etkisi. 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon
Kongresi, 22–24 Mayıs 2004. Afyon.
Borman, W. C. (2004). The concept of organizational citizenship. American
Psychology Society, 13(6), 238–241.
Brief, A. P., & Motowidlo, S. J. (1986). Prosocial organizational behavior. Academy
of Management Review, 11(4), 710–725.
Buluç, B. (2008). Ortaöğretim okullarında örgütsel sağlık ile örgütsel vatandaşlık
davranışları arasındaki ilişki. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 571–602.
Celep, C., Polat, S., Elbir, N., & Yapıcı, E. (2004). Ortaöğretim okullarındaki
öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık tutumları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri
Kurultayı. 6–9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Malatya.
Celep, C., Sarıdede. U., & Baytekin, F. (2005). Eğitim örgütlerinde örgütsel
bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı ve tükenmişlik arasındaki ilişki.
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı, (13–19).
Çelik, M. (2007). Örgüt kültürü ve örgütsel vatandaşlık davranışı. Yayınlanmamış
doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
Çetin, M., Yeşilbağ, Y., & Akdağ, B. (2003). Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık
davranışı. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 17, 39–
54.
DiPaola, M. F., & Hoy, W. K. (2005). Organizational citizenship of faculty and
achievement of high school students. The High School Journal, 88, 35–44.
DiPaola, M. F., & Tschannen-Moran, M. (2001). Organizational citizenship
behavior in schools and its relation to school climate. Journal of School
Leadership, 11(5), 424–447.
DiPaola, M. F., Tarter, C. J., & Hoy, W. K. (2005). Measuring organizational
citizenship in schools: the OCB scale. In W. K. Hoy & C. Miskel (Eds.).
Educational leadership and reform (pp. 319–342). Greenwich, CN:
Information Age.
Dönder, H. H. (2006). Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları ve
bürokrasi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi,
Afyon, Türkiye.
K. Yılmaz | 14
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2010, 29 (1), 1 - 16
Elçi, M., & Alpkan, L. (2006). The influences of ethical climate on organizational
citizenship behaviors. Hacettepe University Journal of Economics and
Administrative Sciences, 24(1), 141–170.
Erdem, F., & Özen, J. (2002). Akademik örgütlerde rehbere duyulan güvenin bir
örgütsel vatandaşlık davranışı boyutu olarak sivil erdem davranışını
geliştirmeye etkisi. X. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 23–25
Mayıs 2002. Antalya.
Erdem, U. (2003). Örgütsel vatandaşlık davranışı: hastane çalışanları üzerinde bir
uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi,
Ankara, Türkiye.
Farh, J., Podsakoff, P. M., & Organ, D. W. (1990). Accounting for organizational
citizenship behavior: leader fairness and task scope versus satisfaction.
Journal of Management, 16(4), 705–722.
Graham, J. W. (1991). An essay on organizational citizenship behavior. Employee
Responsibilities and Rights Journal, 4, 249–270.
Kamer, M. (2001). Örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık
davranışlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara
Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
Karaman, K., Yücel, C., & Dönder, H.(2008). Öğretmen görüşlerine göre,
okullardaki bürokrasi ile örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişki. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14(53), 49–74.
Karasar, N. (1995). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: 3A Araştırma Eğitim
Danışmanlık Ltd.
Katrınlı, A. E., Atabay, G., & Günay, G. (2006). Congruence of family and
organizational values in relation to organizational citizenship behaviour.
Journal of Human Values, 12(1), 81–89.
Katz, D., & Kahn, R. L. (1977). Örgütlerin toplumsal psikolojisi. (Çev: H. Can ve Y.
Bayar). Ankara: TODAİE Yayınları.
Kaynak-Taşçı, S. (2007). Öğretmenlerin kişilik özellikleri ve örgütsel vatandaşlık
davranışı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi,
Afyon, Türkiye.
Keskin, S. (2005). Öğretmenlerde çalışma değerleri ve örgütsel vatandaşlık.
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon,
Türkiye.
Koç, U., & Torlak, Ö. (2003). Örgütsel vatandaşlık davranışının müşteri / vatandaş
odaklı hizmet sunumuna etkileri. Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal
Kongresi Bildiriler Kitabı, (35-48).
Köse, S., Kartal, B., & Kayalı, N. (2003). Örgütsel vatandaşlık davranışı ve tutuma
ilişkin faktörlerle ilişkisi üzerine bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 120, 1–19.
Kamu Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Vatandaşlık…| 15
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2010, 29 (1), 1-16
Mercan, M. (2006). Öğretmenlerde örgütsel bağlılık, örgütsel yabancılaşma ve
örgütsel vatandaşlık. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Afyonkarahisar
Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Türkiye.
Moorman, R. H., & Blakely, G. L. (1995). Individualism-collectivism as an
individual difference predictor of organizational citizenship behavior.
Journal of Organizational Behavior, 16(2), 127–142.
Moorman, R. H., Nichoff, B. P., & Organ, D. W. (1993). Treating employees fairly
and organizational citizenship behaviors: sorting the effects of job
satisfaction, organizational commitment, and procedural justice. Employee
Responsibilities and Rights Journal, 6(3), 209–225.
Organ, D. W., & Konovsky, M. A. (1989). Cognitive versus affective determinants
of organizational citizenship behavior. Journal of Applied Psychology,
74(11), 157–164.
Organ, D. W., & Ryan, K. (1995). A meta-analytic review of attitudinal and
dispositional predictors of organizational citizenship behavior. Personnel
Psychology, 48(4), 775–802.
Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: the good soldier
syndrome. Canada: Lexington Books.
Ölçüm-Çetin, M. (2004). Örgütsel vatandaşlık davranışı. Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.
Özdemir, Y. (2005). Kariyer devreleri ile örgütsel vatandaşlık eğilimi arasındaki
ilişki: Sakarya üniversitesi İ.İ.B.F. örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans
tezi, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, Türkiye.
Özdevecioğlu, M. (2003). Örgütsel vatandaşlık davranışı ile üniversite
öğrencilerinin bazı demografik özellikleri ve akademik başarıları arasındaki
ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20, 117–135.
Özen, J. (2000). Örgütsel vatandaşlık davranışı: farklı ölçeklerin
uygulanabilirliğine ilişkin bir çalışma. VIII. Ulusal Yönetim ve
Organizasyon Kongresi, 25–27 Mayıs 2000. Nevşehir.
Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., & Hui, C. (1993). Organizational citizenship
behaviors as determinants of managerial evaluations of employee
performance: a review and suggestions for future research. In Ferris, G. R.
& Rowland, K. M. (Eds.), Research in personnel and human resources
management, (pp. 1-40). Greenwich, CT.: JAI Pres.
Polat, S., & Celep, C. (2008). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet, örgütsel
güven, örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin algıları. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14(54), 307–331.
Polat, S. (2007). Örgütsel güven, adalet ve vatandaşlık davranışlarına ilişkin
öğretmen algıları. Yayınlanmamış doktora tezi, Kocaeli Üniversitesi,
Kocaeli, Türkiye.
K. Yılmaz | 16
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2010, 29 (1), 1 - 16
Samancı-Kalaycı, G. (2007). Örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı.
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon,
Türkiye.
Sezgin, F. (2005). Örgütsel vatandaşlık davranışları: kavramsal bir çözümleme ve
okul açısından bazı çıkarımlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 317–
339.
Smith, C. A., Organ, D. W., & Near, J. P. (1983). Organizational citizenship
behavior: its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology,
68(44), 653–663.
Taşçı, D., & Koç, U. (2005). Örgütsel vatandaşlık davranışı – örgütsel öğrenme
ilişkisi: akademisyenler üzerinde görgül bir araştırma. 13. Ulusal Yönetim
ve Organizasyon Kongresi, 12–14 Mayıs 2005. İstanbul.
Taşdan, M., & Yılmaz, K. (2008). Organizational citizenship and organizational
justice scales’ adaptation to Turkish. TED Eğitim ve Bilim Dergisi, 33(150),
87–96.
Ünal, Z. (2003). Öğretmenlerde iş doyumu ve örgütsel vatandaşlık. Yayınlanmamış
yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Türkiye.
Van Dyne, L., Graham, J. W., & Dienesch, R. M. (1994). Organizational citizenship'
behavior: construct redefinition, measurement, and validation. Academy of
Management Journal, 37(4), 765–802.
Williams, L. J., & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational
commitment as predictors of organizational citizenship and in-role
behaviors. Journal of Management, 17(3), 601–617.
Yaylacı, A. F. (2004). İlköğretim okulları yönetici ve öğretmenlerinin örgütsel
yurttaşlık davranışları. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi,
Ankara. Türkiye.
Yılmaz, K., & Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2008). Organizational citizenship behaviors
and organizational commitment in Turkish primary schools. World Applied
Sciences Journal, 3(5), 775–780.
Yılmaz, K., & Taşdan, M. (2009). Organizational citizenship and organizational
justice in Turkish primary schools. Journal of Educational Administration,
47(1), 108–126.
Yücel, G. F. (2006). Öğretmenlerde mesleki tükenmişlik ve örgütsel vatandaşlık
davranışı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi,
Afyon, Türkiye.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com