You are here

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI ASTRONOMİ KAVRAMLARINA İLİŞKİN FİKİRLERİNE ÖĞRETİMİN ETKİLERİ

EFFECTS OF INSTRUCTION ON PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS’ IDEAS ABOUT SOME ASTRONOMY CONCEPTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to reveal the ratio of misconceptions pre-service mathematics teachers have about astronomy before and after instruction and to determine the conceptual change rate. With the increased importance given to astronomy education, the number of studies in this field has increased. In Turkey and abroad, a large number of studies have aimed at revealing the astronomy concepts pre-service teachers have. In this study, a literature-aided multiple-choice test of 31 questions has been developed. After the revision of the survey by 3 physics experts, reliability studies have been done with 55 pre-service science teachers, and α=0.61 has been obtained. This questionnaire was applied to 78 pre-service mathematics teachers before the instruction. After a 10- week instruction, the questionnaire was carried out again with the same subjects. A significant difference has been found between the results of pre and post-tests of four sections and the general questionnaire. It can be said that instruction has lead to a conceptual change.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, astronominin bazı temel kavramlarına yönelik İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2. sınıf öğrencilerinin öğretim öncesi ve sonrası fikirlerinin ne olduğu ve yapılan öğretimin kavramsal değişime etkisini belirlemektir. Astronomi eğitimine verilen önemin artması ile bu alanda yapılan çalışma sayısında artış olmuştur. Hem yurt içinde hem de yurt dışında öğretmen adaylarının astronomi kavramlarını ortaya çıkarmaya yönelik çok sayıda çalışma yapılmıştır. Verileri elde etmek için, literatür destekli olarak hazırlanan 31 soruluk çoktan seçmeli bir test geliştirilmiştir. Anket 3 fizik eğitimcisi tarafından gözden geçirildikten sonra 55 Fen Bilgisi öğretmen adayı ile yapılan güvenirlik çalışmasında α=0.61 elde edilmiştir. Öğretim öncesi 78 İlköğretim Matematik öğretmen adayına bu anket uygulanmıştır. 10 haftalık öğretimin ardından aynı örnekleme anket tekrar uygulanmıştır. Ön-test ve son-test sonuçları arasında son-test lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Kavramsal değişim açısından yapılan öğretimin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Atwood, R. K., & Atwood, V. A. (1997). Effects of Instruction on Preservice
Elementary Teachers’ Conceptions of the Causes of Night and Day and the
Seasons. Journal of Science Teacher Education, 8(1), 1-13.
Baxter, J. (1989). Children’s Understanding of Familiar Astronomical Events,
International Journal of Science Education, 11, 502-513.
Bekiroğlu, F.O. (2007). Effects of Model-based Teaching on Pre-service Physics
Teachers’ Conceptions of the Moon, Moon Phases and Other Lunar
Phenomena. International Journal of Science Education, 29(5), 555-593.
Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, İstatistik,
Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum, Ankara: PegemA
Akademi.
Çakır, S. Ö., & Yürük N. (1999). Oksijenli ve Oksijensiz Solunum Konusunda
Kavram Yanılgıları Teşhis Testinin Geliştirilmesi ve Uygulanması, III. Fen
Bilimleri Sempozyumu, M.E.B.
Duit, R. (2003). Conceptual Change: a Powerful Framework for Improving Science
Teaching and Learning. International Journal of Science Education, 25(6),
671-688.
Duit, R. (2009). Bibliography – STCSE Students‘ and Teachers‘ Conceptions and
Science Education. Kiel, Germany: University of Kiel.
Falk, J. H., & Adelman, L. M. (2003). Investigating the Impact of Prior Knowledge
and Interest on Aquarium Visitor Learning. Journal of Research in Science
Teaching, 40(2), 163-176.
Gülçiçek, Ç., & Yağbasan, R. (2003). Fen Eğitiminde Kavram Yanılgılarının
Karakteristiklerinin Tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 1(13), 102-120.
Hewson, P. W. (1992). Conceptual Change in Science Teaching and Teacher
Education, Research and Curriculum Development in Science Teaching,
under the auspices of the National Centre for Educational Research,
Documentation, and Assessment, Ministry for Education and Science,
Madrid, Spain.
Kikas, E. (2004). Teachers’ Conceptions and Misconceptions Concerning Three
Natural Phenomena. Journal of Research in Science Teaching, 41(5), 432-
448.
Küçüközer, H., Korkusuz, E., Küçüközer, A., & Yürümezoğlu, K. (2009). The
Effect of 3D Computer Modeling and Observation-Based Instruction on the
Conceptual Change Regarding Basic Concepts of Astronomy in Elementary
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Bazı Astronomi…| 123
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2010, 29 (1),105-124
School Students. Astronomy Education Review, 8(1), url:
http://scitation.aip.org/dbt/dbt.jsp?KEY=AERSCZ&Volume=8&Issue=1
Küçüközer, H. (2008). The Effects of 3D Computer Modelling on Conceptual
Change About Seasons and Phases of the Moon. Physics Education, 43(6),
632-636.
Küçüközer, H. (2007). Prospective Science Teachers’ Conceptions about
Astronomical Subjects, Science Education International, 18(1), 113-130.
Parker, J., & Heywood, D. (1998). The Earth and Beyond: Developing Primary
Teachers’ Understanding of Basic Astronomical Events. International
Journal of Science Education, 20(5), 503-520.
Sadler, M. P. (1992). The Initial Knowledge State of High School Astronomy
Students. A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of
Education of Harvard University in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Doctor of Education.
Trumper, R. (2000). University Students’ Concepttions of Basic Astronomy
Concepts. Physics Education, 35(1), 9-15.
Trumper, R. (2001a). A Cross-College Age Study of Science and Nonscience
Students’ Conceptions of Basic Astronomy Concepts in Preservice Training
For High-School Teachers. Journal of Science Education and Technology,
10(2), 189-195.
Trumper, R. (2001b). A Cross-age Study of Senior High School Students’
Conceptions of Basic Astronomy Concepts. Research in Science
&Technological Education, 19(1), 97-107.
Trumper, R. (2006a). Teaching Future Teachers Basic Astronomy Concepts-Sun-
Earth-Moon Relative Movements- At A Time of Reform in Science
Education. Research in Science &Technological Education, 24(1), 85-109.
Trumper, R. (2006b). Teaching Future Teachers Basic Astronomy Concepts –
Seasonal Changes – at a Time of Reform in Science Education. Journal of
Research in Science Teaching, 43(9), 879-906.
Trundle, K. C., Atwood, R. K., & Christopher, J. E. (2002). Preservice Elementary
Teachers’ Conceptions of Moon Phases before and after Instruction.
Journal of Research in Science Teaching, 39(7), 633-658.
Trundle, K. C., Atwood, R. K., & Christopher, J. E. (2006). Preservice Elementary
Teachers’ Knowledge of Observable Moon Phases and Pattern of Change
in Phases. Journal of Science Teacher Education, 17, 87-101.
Trundle, K. C., Atwood, R. K., & Christopher, J. E. (2007). A Longitudinal Study of
Conceptual Change: Preservice Elementary Teachers’ Conceptions of
Moon Phases. Journal of Research in Science Teaching, 44(2), 303-326.
Tyson, L. M., Venville, G. J., Harrison, A. G., & Treagust, D. F. (1997). A
Multidimensional Framework for Interpreting Conceptual Change Events in
the Classroom. Science Education, 81, 387- 404.
H. Küçüközer, A. Bostan, R. S. Işıldak | 124
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2010, 29 (1), 105-124
Ünsal, Y., Güneş, B., & Ergin, İ. (2001). Yükseköğretim Öğrencilerinin Temel
Astronomi Konularındaki Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir
Araştırma. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 47-60.
Vosniadou, S. (1994). Capturing and Modeling the Process of Conceptual Change.
Learning and Instruction, 4, 45-69.
Zeilik, M. (1998). Misonceptions and Their Change in University-Level Astronomy
Courses. The Physics Teacher, 36, 104-107.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com