You are here

SINIF VE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BASKIN ZEKA ALANLARI (KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

THE DOMINANT FIELD OF THE STUDENTS IN THE DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS (A SAMPLE OF EDUCATION FACULTY OF UNIVERSITY OF KIRIKKALE)

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this research, it is aimed to help to the managers of organizations by taking outstanding intelligence types to have a healthy communication with the employees and contribute to the productivity of the organization by this way. In the research, it was carried out on the 252 4th grade students attending Kırıkkale University Educational Faculty Department of Physical Education and Department of Primary School Teaching. In order to define the intelligence type of the students participated in the study, "Multiple Intelligence Inventory for Educators'' which was designed by Armstrong (1999) and translated into Turkish by Saban (2002) was used. In this research, in the analysis of the 4th grade students at Department of Primary school teaching it was seen that the students spatial intelligence (X=4.10) was the most developed one and the naturalistic intelligence (X =3.44) was the least developed. In the analysis of the 4th grade students at Department of Physical Education it was seen that the students bodily-kinesthetic inteligence (X=4.48) was the most developed one and the linguistic intelligence (X=3.54) was the least developed.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, okul yöneticilerinin işgörenleri ile kuracağı örgütsel iletişimde, baskın zeka alanlarını dikkate alarak onlarla daha sağlıklı iletişim kurmalarına yardımcı olmak, böylece kurumun örgütsel sağlığına ve verimliliğine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Araştırma, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği programı dördüncü sınıfına devam eden 252 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin baskın olan zeka alanlarını belirlemek için Armstrong (1999) tarafından geliştirilen ve Saban (2002) tarafından çevirisi yapılan "Eğitimciler İçin Çoklu Zeka Envanteri' kullanılmıştır. Araştırmada, Sınıf Öğretmenliği programı dördüncü sınıfına devam eden öğrencilerden elde edilen verilerin analizinde, öğrencilerin en gelişmiş oldukları zeka alanının Görsel-Uzamsal Zeka (X =4.10), en az gelişmiş oldukları zeka alanının ise Doğacı Zeka (X =3.44) olduğu görülmüştür. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı dördüncü sınıfına devam eden öğrencilerden elde edilen verilerin analizinde, öğrencilerin en gelişmiş oldukları zeka alanının Bedenseel-Kinestetik Zeka (X=4.48), en az gelişmiş oldukları zeka alanının ise Dil Zekası (X=3.54) olduğu görülmüştür.
FULL TEXT (PDF): 
33-42

REFERENCES

References: 

Başaran, İ. E. (1982). Örgütsel Davranışın Yönetimi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Ankara.
Başaran, B.I. (2004). Etkili Öğrenme ve Çoklu Zekâ Kuramı: Bir İnceleme, Ege Eğitim Dergisi, 5, 1, 5-12.
Bümen, N. T. (2002). Okulda Çoklu Zeka Kuramı, Pegem Yayıncılık, Ankara.
Bümen, N.T. (2005). Çoklu Zeka Kuramı ve Eğitim, Eğitimde Yeni Yönelimler içinde (s.1-38), Pegem Yayıncılık, Ankara.
Demirel, Ö. (1999). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı, Pegem Yayıncılık, Ankara.
Durmaz, H., Özyıldırım H. (2005). Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Kimya Dersine Karşı Tutumları ve Çoklu Zeka Alanları İle Kimya ve Türkçe Derslerindeki
Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 1, 67-76
Hamurcu, H., Günay Y., Özyılmaz, G. (2002). Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Çoklu
Zeka Kuramına Dayalı Profilleri, http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_ kitabi/PDF/Fen/Bildiri/t334.pdf (10.10.2006)
Özden, Y. (2003). Öğrenme ve Öğretme, Pegem Yayıncılık, Ankara.
Özkalp, E., Sabuncuoğlu, Z. (1988). Örgütlerde Davranış, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
Saban, A. (2002). Çoklu Zeka Teorisi ve Eğitim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Varış, F. (1998). Eğitim Bilimine Giriş, Alkım Yayıncılık, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com