You are here

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ OTELİŞLETMELERİNDE KALİTE MALİYET SİSTEMLERİ

QUALITY COST SYSTEMS IN EASTERN BLACK SEAREGION HOTELS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This research, the three, four, five-star hotel managements serving in Eastern Black Sea Region by examining their cost of quality applications. Survey study was implemented to totally 70 hotel managers to determine the application level of cost of quality systems. Therefore, descriptive statistical analysis was used to put forward the current situation in research design. Descriptive statistics values were used such as frequency and percentage distribution, mean and standard deviation in the interpretation of findings related to cost elements that managements follow and demographic characteristics in the first and second part of the rating scale. When looked overall on the findings, it is revealed that the majority of the hotel business haven't the quality cost system and they don't do measuring and reporting related to the quality cost system. It is determined that the five-star hotel businesses give more importance to the quality cost system than these three-four star hotel managements. Moreover, there is seen significant relations between the quality cost system and the features of hotel managements.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde hizmet veren üç, dört ve beş yıldızlı otel işletmelerini kalite maliyetleri uygulamaları bakımından incelenmiştir. Toplamda 70 otel işletmesinin yöneticilerine kalite maliyet sistemlerini uygulama düzeylerini belirlemeye yönelik anket çalışması uygulanmıştır. Dolayısıyla araştırma modelinde mevcut durumu ortaya koyması bakımından ilk olarak betimsel istatistiksel analizler kullanılmıştır. Değerlendirme ölçeğinde yer alan demografik özellikler ve işletmelerin izlemekte oldukları kalite maliyet unsurları ile ilgili özeliklere ait bulguların yorumlanmasında frekans ve yüzde dağılımı, ortalama ve standart sapma gibi betimsel istatistik değerlerinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına genel olarak bakıldığında; Doğu Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren otel işletmelerinin çoğunluğunun kalite maliyet sistemine sahip olmadıkları ve kalite maliyet sistemi ile ilgili ölçme ve raporlama uygulamalarını yapmadıkları ortaya çıkmıştır. Otel işletmelerinden dört ve beş yıldıza sahip olanların üç yıldıza sahip olanlara göre Kalite Maliyet Sistemine daha çok önem verdikleri tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra Kalite Maliyet Sistemi ile otel işletmelerinin özellikleri arasında anlamlı ilişkilere rastlanmıştır.
70
86

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

ACAR, D. (2005), Küresel Rekabette Maliyet Yönetimi ve Yaklaşımları, Asil Yayınları, Ankara.
AKAT, Ö. (2000), Pazarlama Ağırlıklı Turizm İşletmeciliği, Ekin Kitabevi: Bursa. AKÇADAĞ, S., ÖZDEMİR, E. (2005), “İnsan Kaynakları Kapsamında 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde İş Tatmini”, Kocaeli Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 167-193.
AKTAŞ, A. (2002), Turizm İşletmeciliği ve Yönetimi, Azim Yayınevi: Antalya.
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ocak 2017; 10(1)
86
ALICI, Ş. (2007), "Kalite Maliyetleri ve Kalite Maliyetlerinin PAF Modeli Çerçevesinde Test Edilmesine Yönelik Bir Uygulama", Yüksek Lisans Tezi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
BATMAN, O. (2003), Otel İşletmelerinin Yönetimi, Değişim Yayınları: İstanbul.
BOZKURT, R. (2003), Kalite Maliyetleri, MPM Yayınları, No: 641, Ankara.
ÇABUK, Y. (2005), “Kalite Maliyetleri ve Kalite Maliyetlerini Ölçmede Kullanılan Yöntemler”, ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi. ÇAKIR, P. (2002), Otel İşletmeciliğinde Destek Hizmetleri, Anadolu Üni: Eskişehir.
DOĞAN, K. (2002), Toplam Kalite Yönetimi, İstanbul Tarım İl Müdürlüğü Yayınları, İstanbul. ERASLAN, N. (2009), Konaklama İşletmelerinde Ön büro İşlemleri ve Yönetimi, Detay: Ankara.
FEİGENBAUM, A. (1991), Total Quality Control, McGraw-Hill, New York.
GÜRSOY, C. T. (1997), Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, 1.Baskı, Lebib Yalkın Yayımları, İstanbul.
HAZAR, A. (2010), Meslek Yüksekokulları İçin Genel Turizm, Nobel Yayın, Ankara.
KARABULUT F. (2009), “Sağlık İşletmelerinde Kalite ve Akreditasyon ISO/IEC 15189:2003 Uyg.”, Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
KARCIOĞLU, R. (2000), Stratejik Maliyet Yönetimi, Aktif Yayınevi: Erzurum.
KIRLIOĞLU, H. (2013), Kalite Maliyetleri Genişletilmiş 2. Baskı, Sakarya Yayıncılık: Adapazarı. KOZAK, M. A. (2011), Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi, Detay Yayıncılık: Ankara.
ÖZBİRECİKLİ, M. (2001), Kalite Maliyetlerinin Muhasebe Sistemindeki Yeri ve Yönetsel Kararlara Etkileri, Muhasebe ve Denetime Bakış, Detay Yayıncılık: Ankara.
ÖZENCİ, T.B., CUNBUL, L.Ö. (1998), Kalite Ekonomisi, Kal-Der Yayınları: İstanbul.
RAO, A., P. C. LAWRENCE, I. DAMBOLENA, R. J. KOPP, J. MARTİN, F. RAFRİ,
P. F. SCHLESİNGER (1996), Total Quality Management, A Cross Functional Perspective, Johan Wiley & Sons: U.S.A.
ŞALE, İ. (2001), Toplam Kalite Uygulamaları, 1.Baskı, Seçkin Yayıncılık: Ankara.
ŞENER, B. (2001), Modern Otel İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon, Detay Yayınevi: Ankara.
SEVİM, A. (1999), Toplam Kalite Yönetiminde Bir Araç Olarak Toplam Kalite Maliyet Sisteminin Kurulması ve Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Yayınları: Eskişehir.
TEKİN, M. (2004), Toplam Kalite Yönetimi, Seçkin Yayıncılık: Ankara.
TSE, TS – EN – ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Eğitim Notu, Doküman: KYTE 01.
TSE (1991), TS. 9005 Kalite Sözlüğü-Quality Vocabulary, Türk Standartları Enstitüsü: Ankara.
TSE (1997), Kalite Yönetimi ve Kalite Sistemleri Elemanları, İşlenmiş Malzemeler Kılavuz, Ankara.
UYSAL, E. (2004), “Kalite Maliyetleri Sistemi”, Bureau Veritas Dergisi, S. 7, s.38-40.
YUMUK, G., İNAN, İ. (2005), “Trakya Bölgesindeki İmalat Sanayi İşletmelerinin Kalite Maliyetlerinin SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi”, Tekirdağ Üniversitesi Dergisi, Sayı 2.
YÜKÇÜ, S. (1999), Kalite Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi, Anadolu Matbaa İzmir.
http://www.kulturturizm.gov.tr.26.02.2015
http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx.25.02.2015
http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c8s14/makale/c8s14m1.pdf,08.07.....
http://tdkterim.gov.tr/bts/.11.06.2013.
http://151820043008.tr.gg/Kalite-ve-Maliyet.25.02.2015

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com