You are here

TÜRKIYE'DE ENERJI TÜKETIMI, DıŞA AÇıKLıK, FINANSAL GELIŞME, SABIT SERMAYE YATıRıMLARı VE DıŞ TICARETIN EKONOMIK BÜYÜMEYE ETKISI: SıNıR TESTI YAKLAŞıMı

THE EFFECTS OF ENERGY CONSUMPTION, OPENNESS, FINANCIAL DEVELOPMENT, CAPITAL FORMATION AND FOREIGN TRADE ON ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: BOUNDS TESTING APPROACH

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, it is investigated the effects of energy consumption, openness, foreign trade, financial development and capital formation on growth over the period 1970-2011 in the sample of Turkey. In empirical part, bounds testing approach (ARDL) is employed. According to empirical results, energy consumption, openness, export and import effect growth in the long run. However, it is observed that the effects of both capital formation and financial development are statistically insignificant. In Vector Error Correction Models, it is determined that the error correction terms have negative signs and are statistically significant.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, 1970-2011 döneminde Türkiye örnekleminde enerji tüketimi, dışa açıklık, dış ticaret, /inansal gelişme ve sabit sermaye yatırımlarının ekonomik büyümeye etkisi incelenmiştir. Ampirik bölümde sınır testi yaklaşımı (ARDL) kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre uzun dönemde enerji tüketimi, dışa açıklık, ihracat ve ithalat büyümeyi etkilemektedir. Fakat, sabit sermaye yatırımları ve /inansal genişlemenin büyümeye etkisinin istatistiki olarak anlamsız olduğu gözlenmiştir. Hata düzeltme modellerinde hata düzeltme katsayılarının negati/ve istatistiki olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir.
209
228

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Afşar, A. (2007). Finansal Gelişme ve Ekonomi Büyüme Arasındaki İlişki. Muhasebe ve Finansman Dergisi, S.38, 188-198.
Alkin, E., (1981). Gelir ve Büyüme Teorisi. İstanbul Üniv. Yayın No: 2751.
Altaee, H.H.A. and Al-Jafari, M.K.
(2015)
. Financial Development, Trade Openness and Economic Growth: A Trilateral Analysis of Bahrain. International Journal of Economics and Finance, Vol. 7, No. 1, 241-254.
Altaee, H.H.A., Saied, S.M. and Esmaeel, E.S. (2014). Financial Development, Trade Openness and Economic Growth: Evidence from Sultanate of Oman (1972-2012). Journal of Economics and Sustainable Development, 5(23) 64-75.
Arısoy, İ., (2011). Fiziksel Sermaye Yatırımları ve Büyüme İlişkisinin AK Modeliyle Sınanması: Türkiye Örneği (1968-2006). Maliye Dergisi, S.161, Temmuz -Aralık, 283-297.
Asteriou, D. and Hall, S.G. (2007). Applied Econometrics A Modern Approach using Eviews and Microfit. New York: Palgrave Macmillan.
Ateş, S. (2013). Türkiye'de Fiziksel Sermaye Yatırımlarının Büyüme Oranına Uzun Dönemli Etkileri. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, C. XXXIV (1), 63-85.
Bayraktutan, Y. ve Arslan, İ. (2008). Türkiye'de Sabit Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ko-Entegrasyon Analizi (1980-2006). KMU İİBF Dergisi, Y.10 S.14
Aralık, 1 -12.
BP
Düny
a Enerji İstatistikleri, http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/statisti..., Erişim Tarihi: 10.10.2015.
Bureau of Labor Statistics , http://www.bls.gov/, Erişim tarihi: 09.11.2015.
Çetin, M. (2012). Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Nisan, 7(1), 211 -230.
Dritsaki, C. And Dritsaki, M. (2014). CO Emissions, Energy Consumption, Financial Development and Economic Growth: A Multivariate Cointegration and Causality Analysis for Greece.
World Applied Sciences Journal, 32 (2) 309-321.
Dünya Bankası, (2013). Yüksek Büyümenin Sürdürülebilirliği: Yurtiçi Tasarrufların Rolü, Türkiye Ülke Ekonomik Raporu, Rapor No. 66301-TR.
Engle, R. ve Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Represention, estimation and Testing, Econometrica, 55(2), 251-276.
Gövdere, B. ve Can, M. (2015). Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örnekleminde Eşbütünleşme Analizi. Uluslar arası İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 1(1), 105-114.
Güneş, S. (2013). Finansal Gelişmişlik ve Büyüme Arasındaki Nedensellik Testi: Türkiye Örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(1), 73-85.
Hayaloğlu, P. (2015). Kırılgan Beşli Ülkelerinde Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Dinamik Panel Veri Analizi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1), 131 -144.
Hiç, M. (1994). Büyüme ve Gelişme Ekonomisi. İstanbul: Filiz Kitabevi.
Hossain S. (2012). An Econometric Analysis For CO2 Emissions, Energy Consumption, Economic Growth, Foreign Trade And Urbanization Of Japan. Low Carbon Economy, 3, 92-105.
İlkin,
A
. (1988). Kalkınma ve Sanayi Ekonomisi. İstanbul Üniv. Yayın No: 3487.
Bekir Gövdere ve Muhlis Can
|
227
Johansen, S. (1988) Statistical Analysis of Cointegration Vectors, Journal of Economic Dynamic and Control, (12), 231-254.
Johansen, S. ve Juselius, K. (1990). Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration-with Application to the Demand for Money, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52,
169-210.
Kar, M., Nazlıoğlu Ş. and Ağır, H.
(2014)
. Trade Openness, Financial Development and Economic Growth in Turkey: Linear and Nonlinear Causality Analysis. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 8(1), 63-86.
Kaynak, M. (2011). Kalkınma İktisadı. 4. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi.
Keynes, J.M. (2012).
Torunlarımızı
n Ekonomik Olanakları. (Der.) L. Pecchi ve G. Piga, Keynes'e Dönüş- Torunlarımızın Ekonomik Olanakları. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayın No.
377.
Le, K-S., Gasbarro D. and Gullen, G. (2014). The Relation between Financial Development, Energy Consumption and Economic Growth: Empirical Evidence for the United States. 27th Australasian Finance and Banking Conference,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2484279, Erişim Tarihi: 13.11.2015.
Mercan, M. Ve Peker, O. (2013). Finansal Gelişmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Nisan, 8(1), 93-120.
Mishkin, F. (2011). Para, Bankacılık ve Finansal Piyasalar İktisadı. İstanbul: Akademi Kitabevi.
Morley, B. (2006). Causality Between Economic Growth and Immigration: An ARDL Bound Testing Approach., Economic Letters, 90, 72-76.
Nişancı, M., Karabıyık İ. ve Uçar, M. (2011). Finansal Gelişme Ve İktisadi Büyüme: Statik Ve Dinamik Panel Veri Analiz. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(22), 107¬118.
Parasız, İ. (2005). Kalkınma Ekonomisi. Bursa: Ezgi Kitapevi.
Penn World Table, http://www.rug.nl/research/ggdc/data/pwt/, Erişim Tarihi: 09.11.2015.
Peseran, M.,
Shin
, Y. ve Smith R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to The Analysis of Level Relationships. Journal of Aplied Econometrics, 16, 289-326.
Peseran, M.H. ve Shin, Y. (1997). An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/, Erişim Tarihi: 17.10.2015.
Rodrik, D. (2009). Tek Ekonomi Çok Reçete- Küreselleşme, Kurumlar ve Ekonomik Büyüme-.Ankara: Efil Yayınevi.
Salman D. M. and Etya, E.M. (2014). What is the role of Financial Development and Energy Consumption on Economic Growth?, New Evidence from North African Countries. International Journal of Finance & Banking Studies IJFBS, 3(1), 137-149.
Saraç, T. B., (2013). İthalat ve İhracatın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği. Ege Akademik Bakış Dergisi, 13(2), 181-194.
Seyidoğlu, H. (2002). Ekonomik Terimler Sözlüğü, 3. Baskı, İstanbul: Güzem Can Yayınları.
Seyidoğlu, H. (2007). Uluslararası İktisat, 16.Baskı, Güzem Can Yayınları, İstanbul.
Shahbaz, M., Khan S. and Tahir, M. (2013). The Dynamic Links Between Energy Consumption, Economic Growth, Financial Development and Trade in China: Fresh Evidence From Multivariate Framework Analysis. Energy Economics, 40, 8-21.
228 |
Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi 9(1) 209-228
Shahbaz, M.A., Hye, Q.M.A., Tiwari, A.K. and Leitâo, N.C. (2013). Economic Growth, Energy Consumption, Financial Development, International Trade and CO2 Emissions in Indonesia. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 25, 109-121.
Siddique, H.M.A. and Majeed, M.T. (2015). Energy Consumption, Economic Growth, Trade and Financial Development Nexus in South Asia. Pakistan Journal of Commerce and Social
Sciences, 9(2), 658-682.
Şahbaz,
A
. (2014). Sabit Sermaye Yatırımları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 1 -12.
Tang, T. C. (2003). Japanese Aggregate Import Demand Function: Reassessment from the 'Bounds' Testing Approach, Japan and World Economy, 15, 419-436.
Tarı,
R
. (2011). Ekonometri. 11. Baskı, Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
TEPAV. (2007). Gümrük Birliği ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri. Ankara.
Türedi, S. ve Berber, M. (2010). Finansal Kalkınma, Ticari Açıklık Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Analiz. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S.35, Ocak-Temmuz, 301-316
Uçan, O. ve Koçak, E. (2014). "Türkiye'de Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkisi", Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(2), 51 -60.
Uçan, O., E.Arıcıoğlu ve F. Yücel
(2014)
. Energy Consumption and Economic Growth Nexus: Evidence from Developed Countries in Europe. International Journal of Energ, 4(3), 411-419.
Utkulu, U. ve
Kahyaoğlu
, H. (2005). "Ticari ve Finansal Açıklık Türkiye' de Büyümeyi Ne Yönde Etkiledi?", Türkiye Ekonomi Kurumu, Tartışma Metni. www.tek.org.tr, Erişim Tarihi:
10.10.2015.
Uzunoğlu, S. (2014). Bankacılığa Giriş. İstanbul: Literatür Yayınevi. Ünsal, E. (2007). İktisadi Büyüme. Ankara: İmaj Yayınevi.
WDI, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators, Erişim Tarihi: 09.11.2015.
Yapraklı, S. (2007). Ticari ve Finansal Dışa Açıklık İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Ekonometri ve İstatistik Dergisi, S.5, 67-89.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com