You are here

Türkiye'deki GSM Operatörleri Müşterilerinin Hizmet ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılarına Yönelik Bir Araştırma

Investigating The Service And Social Responsibility Perception of The GSM Operator Customers In Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
It is of great importance for businesses that the products and services they supply provide the desired customer satisfaction.Corporate social responsibility is a company's taking precautions protecting the nature and the environment within sustainable growth objective. Customer satisfaction depends on effectivenes and efficiency of work on various dimensions based on the service quality. The service perception based on the social responsibility projects the customers expect from the corporations is strategically very important. The primal objective of this study is investigating the social responsibility projects of GSM operators in Turkey and collecting data on the effects on their customers. Results obtained from the analysis of the survey data. Recommendations for businesses operating in the sector based on Statistical analysis.
Abstract (Original Language): 
İşletmeler piyasaya sundukları ürün ve hizmetlerin müşteri üzerinde istenilen memnuniyeti sağlaması büyük öneme sahiptir. Müşterinin verilen hizmetten memnun olması da hizmet kalitesine bağlı olarak sunulan farklı boyutlardaki çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesine bağlıdır. Müşterilerin firmalarından bekledikleri sosyal sorumluluk projeleri ve buna bağlı olarak müşterilerin hizmet algısı stratejik açıdan son derece önemlidir. Türkiye'de faaliyet gösteren GSM operatörlerinin müşterilerine yönelik olarak gerçekleştirilen bu araştırmada operatörlerin uyguladıkları sosyal sorumluluk projeleri ve müşterilerine yönelik sahip oldukları hizmet anlayışının araştırılması ve müşteriler üzerindeki etkileri hakkında veri toplanılması amaçlanmıştır. Yapılan anket çalışması sonucunda elde edilen verilerin analizleri yapılmıştır. İstatistik analizler sonucunda araştırmanın gerçekleştirildiği sektörde faaliyet gösteren işletmelere yönelik bulgular ve tavsiyeler ortaya konmuştur.
199
207

REFERENCES

References: 

Aktan, C. C. (2007). 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk: İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk',. İstanbul:
İGİAD İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Yayınları. Ardıç, K., & Güler, A. (2000). Reklamlarda Vurgulanan Ürün ve Hizmet Kalite Boyutlarının
Belirlenmesi ve Bir Uygulama. Pazarlama Dünyası Dergisi, 4, 46. Bilişim Teknolojileri Kurumu www.btk.gov.tr (11.06.2014)
Bansal, H.P.,
Irving
, P.G., Taylor, S., 2004. A three-component model of customer commitment to service providers. Journal of the Academy of Marketing Science 32 (3), 234-250.
Ben-Akiva, M., Swait, J., 1986. The Akaike likelihood ratio index. Transportation Science 20 (2), 133-136.
Berry, L.L., 2000. Cultivating service brand equity. Journal of the Academy of Marketing Science 28 (1), 128-137.
Booms, B., & Bitner, M. (1981). Marketing Strategies and Organization Structures for Services
Firms. J. Donnelly, & W. George (Dü.), Marketing of Services içinde (s. 46-51). Chicago:
American Marketing Association. Gundlach, G.T., Achrol, R.S., Mentzer, J.T., 1995. The structure ofcommitment exchange. Journal
of Marketing 59 (January), 78-92. Grening, D. W., & Turban, D. B. (2000). Corporate Social Performance as a Competitive
Advantage in Attracting a Quality Workforce. Business &Society, 39(3), 254-280. Grönroos, C. (2000). Service Management and Marketing. A Customer Relationship Management
Approach. Chichester: Wiley & Sons. Karafakıoğlu, M. (1998). Sağlık hizmetleri pazarlaması. İstanbul: İşletme Fakültesi Kotler, P., & Armstrong, G. (2011). The Principles of Marketing. New Jersey: Prentice Hall. Myron, D., 2004. Telecoms focus on services, not price, to reduce churn. Customer Relationship
Management May 8 (5), 18. Niedrich, R.W., Swain, S.D., 2003. The influence of pioneer status and experience order on
consumer brand preference: a mediated-effects model. Journal of the Academy of
Marketing Science 31 (4), 468-480.
Özdamar K 2003, Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan Kitapevi, Eskişehir Pringle, H., & Thompson, M. (2000). Marka Ruhu. İstanbul: Scala Yayıncılık. Tokol, T. (1998). Pazarlama Yönetimi (8 b.). Bursa: Vipaş Yayınları.
Uyguç, N. (1998). Hizmet sektöründe kalite yönetimi; stratejik bir yaklaşım. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.
İnternet Kaynakları:
www.avea.com.tr www .turkcell .com .tr www .vodafone.com .tr

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com