You are here

İlköğretim Öğrencilerinin Soru Oluşturma Becerilerinin İncelenmesi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Investigation of Question Generating Skills of Elementary Level Students. The main aim of science education today is not to teach students more science, but develop more their scientific reasoning ability. Questioning lies at the heart of scientific inquiry. In this context, the aim of this study was to examine question-posing ability of primary level students after reading two paragraphs dealing with SIV-H1N1 and Carbohydrates. Research sample consisted of 816 students (Grades from 4 to 8) studying in the five elementary schools in Edirne, Tekirdağ, Kırklareli and İstanbul, during the spring term of 2009-2010 academic year. According to results, the most of the questions students generated for both the SIV-H1N1 and Carbohydrates were ‘the knowledge level’. The fifth grade students seemed to be more successful in question-generating for ‘knowledge’ level, while the sixth grade students are capable of at ‘the comprehension level’. The number of the questions generated for ‘the analysis’, ‘synthesis’ and ‘assessment level’ was too low for all grade level. It was found that the students were tended to generate ‘assessment level’ questions about the SIV-H1N1 which is a upper cognitive level.
Abstract (Original Language): 
Günümüz fen eğitiminin temel amacı, öğrencilere daha fazla bilimsel bilgi öğretmek değil, onlara daha fazla bilimsel sorgulama becerisi kazandırmaktır. Soru sorma ise bilimsel sorgulamanın özünü oluşturur. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin soru oluşturma becerilerini ‘domuz gribi’ ve ‘karbonhidratlar’ konusundaki iki metinden yararlanarak incelemektir. Araştırmanın katılımcıları, 2009-2010 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul’da belirlenen beş ilköğretim okulundan toplam 816 öğrenciden (4-8 sınıflar) oluşmaktadır. Bu çalışmada nicel ve nitel araştırma desenleri birlikte kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, öğrencilerin hem karbonhidratlar hem domuz gribi konusunda ürettiği soruların birçoğunu “bilgi basamağı düzeyin”dedir. Bilgi düzeyinde soru üretmede 5. sınıfların, kavrama düzeyinde soru üretmede 6. sınıfların daha başarılı oldukları görülmektedir. Her sınıf düzeyinde uygulama, sentez ve değerlendirme ile ilgili soru üretimleri çok düşük sayıda kalmıştır. Öğrencilerin güncel konu olan domuz gribi konusunda üst düzey bilişsel alanlardan sadece değerlendirme düzeyinde daha fazla soru oluşturma eğiliminde oldukları ortaya çıkmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

AAAS (American Association for the Advancement of Sciences). (1989). Science for all Americans: A
Project 2061 report on literacy goals in science, mathematics and technology. Washington DC:
Author.
Akpınar, E. & Ergin, Ö. (2006). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının Değerlendirilmesi.
Milli Eğitim, 172, 225-231.
Ayvacı, H. Ş. & Türkdoğan, A. (2009). Yeniden Yapılandırılan Bloom Taksonomisine Göre Fen ve
Teknoloji Dersi Yazılı Sorularının İncelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7 (1), 13-25.
Balcı, A. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeleri. Ankara: Pegem Yayınları.
Baysen, E. (2006). Öğretmenlerin Sınıfta Sordukları Sorular İle Öğrencilerin Bu Sorulara Verdikleri
Cevapların Düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (1), 21–28.
Bruner, J. (1986). Actual minds, possible worlds. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Chin, C., Brown, D. E. & Bruce, B. C. (2002) Student-generated questions: a meaningful aspect of
learning in science. International Journal of Science Education, 24 (5), 521-549.
Commeyras, M. (1995). What can we learn from students' questions. Theory into Practice, 34, 101–106.
Costa, J., Caldeira, H., Gallastegui, J. R. & Otero, J. (2000). An Analysis of Question Asking on
Scientific Texts Explaining Natural Phenomena. Journal Of Research In Science Teaching, 37 (6),
602-614.
Cuccio-Schirripa, S. & Steiner, H.E. (2000). Enhancement and analysis of science question level for
middle school students. Journal of Research in Science Teaching, 37, 210–224.
Cuevas, P., Lee, O., Hart, J. & Deaktor, R. (2005). Improving Science Inquiry with Elementary Students of
Diverse Backgrounds. Journal of Research In Science Teaching, 42 (3), 337-357.
Dahlgren, M. A. & Öberg, G. (2001). Questioning to learn and learning to question: Structure and function
of problem-based learning scenarios in environmental science education. Higher Education, 41,
263-282.
Dillon, J.T. (1982). The multidisciplinary study of questioning. Journal of Educational Psychology, 74(2),
147-165.
Dillon, J.T. (1988). The remedial status of student questioning. Journal of Curriculum Studies, 20, 197–
210.
Dindar, H. & Demir, M. (2006). Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersi Sınav Sorularının Bloom
Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (3), 87–96.
Driver, R., Newton, P., & Osborne, J. (2000). Establishing the norms of scientific argumentation in
classrooms. Science Education, 84(3), 287–312.
Dori, Y. D. & Herscovitz, O. (1999). Question-posing capability as an alternative evaluation method:
Analysis of an environmental case study. Journal of Research in Science Teaching, 36, 411-430.
Garcia, G. E., & Pearson, P. D. (1990). Modifying reading instruction to maximize its effectiveness for all
students (Tech. Rep. No. 489). Champaign, IL: University of Illinois, Centre for the Study of
Reading.
Gündüz, Y. (2009). İlköğretim 6, 7 Ve 8. Sınıf Fen Ve Teknoloji Sorularının Ölçme Araçlarına Ve
Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisine Göre Analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Dergisi, VI (II), 150-165.
Heiman, M. (1987). Learning to Learn: A Behavioral Approach to Improving Thinking, In Thinking,
Perkins, D.N., Lochhead, J. & Bishop, J.C., eds. (pp. 432-452). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum
Associates.
Hunkins, F. P. (1995). Teaching thinking through effective questioning. Norwood, MA: Christopher-
Gordon.
Johnson, N. L. (1990). Questioning makes the difference. Melbourne: Hawker Brownlow.
Johnston, J. (2005). Early explorations in science. 2’nd edition. Buckingham: Open University Press.
Karaman, İ. (2005). Erzurum İlinde Bulunan Liselerdeki Fizik Sınav Sorularının Bloom Taksonomisinin
Basamaklarına Göre Analizi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (1), 77–90.
Koray, Ö. C. & Yaman, S. (2002). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom
Taksonomisine göre Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10 (2), 317–324.
Koray, Ö., Altunçekiç, A. ve Yaman, S. (2002). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin
Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
17: 33–39.
Marbach-Ad, G. & Sokolove, P. G. (2000). Can Undergraduate Biology Students Learn to Ask Higher
Level Questions? Journal of Research in Science Education, 37 (8), 854-870.Myhill, D. (2006). Talk, talk, talk: Teaching and learning in whole class discourse. Research Papers in
Education, 21, 19-41.
Myhill, D. & Warren, P. (2005). Scaffolds or straitjackets? Critical moments in classroom discourse.
Educational Review, 57(1), 55-69.
Morgan, N. and Saxton, J., 1991. Teaching, Questioning and Learning. London: Routledge.
Mutlu, M., Uşak, M. & Aydoğdu, M. (2003). Fen Bilgisi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine göre
Değerlendirilmesi. G. Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 87–95.
National Research Council (NRC) (1996). National science education standards. Washington, DC:
National Academy Press.
Osman, M. E. & Hannafin, M. J. (1994). Effects of Advance Questioning and Prior Knowledge on Science
Learning. Journal of Educational Research, 88 (1), 5-13.
Özcan, S. ve Akcan, K. (2010). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hazırladığı Soruların İçerik ve Bloom
Taksonomisine Uygunluk Yönünden İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (1), 323-330.
Özcan, S. & Oluk, S. (2007). İlköğretim Fen Bilgisi Derslerinde Kullanılan Soruların Piaget ve Bloom
Taksonomisine göre Analizi. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 61-68.
Özmen, H. & Karamustafaoğlu, O. (2006). Lise II. Sınıf Fizik-Kimya Sınav Sorularının ve Öğrencilerin
Enerji Konusundaki Başarılarının Bilişsel Gelişim Seviyelerine göre Analizi. Kastamonu Eğitim
Dergisi, 14 (1), 91-100.
Palincsar, A., & Brown, A. (1984). Reciprocal teaching of comprehension-fostering and comprehensionmonitoring
activities. Cognition and Instruction, 1, 117-175.
Penick, J. E., Crow, L. W. & Bonnstetter, R. J. (1996). Questions Are the Answers. Science Teacher 63
(1), 26-29.
Ross, E. P. (1998). Pathways to thinking: Strategies for developing independent learners K-8. Norwood,
MA: Christopher-Gorden Publishers, Inc.
Scardamalia, M., & Bereiter, C. (1985). Fostering the development of self-regulation in children's
knowledge processing. In S. F. Chipman, J. W. Segal, & R. Glaser (Eds.), Thinking and learning
skills: Vol.2. Research and open questions (s.563-577). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Selçuk, Z. (2000) Okul Deneyimi ve Uygulama, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
Senemoğlu, N. (2009). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Ertem Matbaacılık.
Shepardson, D.P. & Pizzini, E.L. (1991). Questioning levels of junior high school science textbooks and
their implications for learning textual information. Science Education, 75, 673–682.
Shodell, M. (1995). The question-driven classroom: Student questions as course curriculum on biology.
The American Teacher, 57, 278–281.
Splitter, L. and Sharp, A. ( 1995) Teaching for Better Thinking: The Classroom Community of Inquiry.
Australian Council for Educational Research, Melbourne.
Tizard, B & Hughes, M. (2002). Young Children Learning. 2’nd Edition. Blackwell Publishing, London.
van Zee, E. H., Iwasyk, M., Kurose, A., Simpson, D. & Wild, J. (2001). Student and Teacher Questioning
during Conversations about Science. Journal Of Research In Science Teaching, 38 (2), 159-190.
Wilson, Jeni & Jan, Lesley Wing. (1993). Thinking for themselves: developing strategies for effective
learning. Armadale: Eleanor Curtain Publishing.
Wong, B. Y. L. (1985). Self-questioning instructional research: A review. Review of Educational
Research, 55, 227-268.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (5. Baskı). Ankara:
Seçkin Yayıncılık.
Yoon, J.& Onchwari, J. A. (2006). Teaching Young Children Science: Three Key Points. Early Childhood
Education Journal, 33 (6), 419-423.
Zoller, U. (1987). The Fostering of question-asking capability. Journal of Chemical Education, 64, 510–
511.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com