You are here

Mesleki Müzik Eğitimi Alan ve Almayan Lise Öğrencilerinin Genel Kişilik Özelliklerinin Kişilik Envanterlerine Göre İncelenmesi

Analysis of General Personality Characteristics of High School Students Who Take and Do not Take Vocational Music Training according to Personality Inventory

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The authorities claim that music training helps children and young people gain insight and actualize themselves and it contributes to their self-expression, self-confidence and socialization process. As known, music education that children and adolescences get varies for several reasons, and particularly the aims, the ways, and the intensity of courses differ according to the school types. From this context, the students of the high schools of fine arts getting vocational musical training and the students of general high schools not getting the vocational training were investigated by means of a general personality inventory, and a research was conducted to examine whether or not music education supports the personality development of the high school students. In the study, 140 students attending the last grade of high schools of fine arts, 140 students attending last grade of general high schools with total amount of 280 were randomly selected. The students were administered a 168 item personality inventory to determine their characteristics of ‘social, personal and general adaptation’ levels. Following findings were obtained as a result of the survey: When the total scales “general adaptation”, “social adaptation” and “personal adaptation” levels, including the sub-scales of ‘family affairs, social affairs, social norms, anti-social tendencies’, ‘self-actualization, emotional decisiveness, neurotic tendencies and psychotic symptoms’, were examined, the scores of students who get vocational music training were found significantly higher than the students who do not get it. The results of the study show that music training supports the personality development of adolescences positively.
Abstract (Original Language): 
Uzmanlar, müzik eğitiminin, çocuklara ve gençlere kendilerini fark etmeleri ve tanımalarında yardımcı olduğunu, kendilerini ifade etmelerine, kendilerine güvenlerine ve sosyalleşme süreçlerine katkıda bulunduğunu belirtmektedir. Bilindiği üzere, çocuklar ve gençlerin aldıkları müzik eğitimi, birçok nedenden ötürü çeşitlilik göstermektedir ve özellikle de amaçlar, yollar ve derslerin yoğunluğu okul türlerine göre değişiklik göstermektedir. Bu bağlamdan yola çıkarak, mesleki müzik eğitimi alan ve almayan liselerin güzel sanatlar bölümü öğrencileri genel bir kişilik envanteri yoluyla araştırılmıştır ve bu öğrencilerin gençlik dönemi’nde kişilik gelişimlerine müziğin katkısını tespit etmek için bir araştırma yürütülmüştür. Bu çalışmada, güzel sanatlar liselerinin son sınıfına giden 140 öğrenci ile genel liselerin son sınıfına giden 140 öğrenci olmak üzere toplam 280 öğrenci rastgele seçilerek öğrencilere, “sosyal, kişisel ve genel uyum” düzeyleri konusunda karakteristiklerini tespit etmek üzere 168 soruluk bir kişilik envanteri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir: “aile ilişkileri, sosyal ilişkiler, sosyal normlar, anti-sosyal eğilimler”, “kendini gerçekleştirme, duygusal kararlılık, nörotik eğilimler ve psikotik belirtiler” alt ölçekleri dahil olmak üzere, “genel uyum, sosyal uyum ve kişisel uyum” düzeyleri incelendiğinde, mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin puanları, mesleki müzik eğitimi almayan öğrencilerden anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur. Çalışma sonuçları, müzik eğitiminin, gençlerin kişiliğini olumlu ölçüde desteklendiğini göstermiştir.
FULL TEXT (PDF): 
15-24

REFERENCES

References: 

Barış, A.D. (2002). Müzik eğitimi alan ve almayan lise öğrencilerinin benlik tasarımı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yayımlanmamış doktora tezi, Ankara.
Burger, J. M. (2006). Kişilik (Çev. Sarıoğlu, İ.D.). İstanbul: Kaknüs Yayınları.Buttsworth, L.M. & Glen A.S. (1995). Personality of Australian performing musicians by gender and by instrument. Personality and Individual Differences, 18, 595-603.
Çoban, A. (2005). Müzik terapi, ruh sağlığı için müzikle tedavi. İstanbul: Timaş Yayınları.
Eskioğlu, I. (2003). Müzik eğitiminin çocuk gelişimi üzerindeki etkileri. Cumhuriyetin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya: Öncü Basımevi.
Froehlich, H. and L'Roy, H.W. (1985). An investigation of occupancy identity in undergraduate music education majors. Bulletin of Council for Research in Music Education, 85, 65-75.
Gifford, V.D. ve Dean, M.M. (1990). Differences in extra curricular activity participation, achievement and attitudes toward school between ninth-grade students attending junior high school and those attending senior high school. Adolescence, 25, 799- 802.
Güngörmüş, O. (1988). Çocuk ve müzik. Aile ve Çocuk, 70, 25.
Hietolahti-Ansten, M. & Kalliopuska, M. (1990). Self- esteem and empathy among children activitely involded in music. Perceptual and Motor Skills, 71, 1364-1366.
Ka1liopuska, M. & Titinen, U. (1991). Influence of two developmental programmes on the empathy and prosociability of preschool children. Perceptual and Motor Skills, 72, 323-328.
Kemp, A.E. (1981). Personality differences between the players of string, woodwind, brass and keyboard instruments and singers. Council for Research in Music Education Bulletin.
Köksal, A. (2000). Müzik eğitimi alma, cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre ergenlerin empatik becerilerinin ve uyum düzeylerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 99-107.
Kulaksızoğlu, A. (2000). Ergenlik psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Lamont, A. (2001). Müzik çocukta başarının anahtarı. adresinden … tarihinde indirilmiştir.
Leman, B .& Baran, G. (2006). A study on the social adaptation levels of 15-17-year old adolescents getting or not getting art education. Humanity & Social Sciences Journal 1 (1):37-41.
Soyer, M.K. (1992). Üniversite öğrencilerinin sosyal içe dönüklük kişilik özelliğinin uyum düzeylerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Öner, U. (1982). Benlik kavramı ile mesleki benlik kavramı arasındaki farkın akademik başarı ile ilişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Doktora Tezi, Ankara.
Özgüven, İ. E. (1992). Hacettepe Kişilik Envanteri el kitabı. Ankara: Odak Ofset Matbaacılık.
Tanrıverdi, A. (1996) . AGSL müzik bölümlerinde uygulanan çalgı eğitimi ve viyola’nın çalgı eğitimi içerisindeki yeri. 1. Ulusal Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümler Sempozyumu, s. 154, Bursa.
Teachout, D.J. (2001). The releationship between personality and the teaching effectiveness of music student teachers. Psychology of Music, 29 (2), 179-192.
Uçan, A. (1996). İnsan ve müzik, insan ve sanat eğitimi., Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com