You are here

Ergenlerde psikolojik dayanıklılık ile benlik kurgusu arasındaki ilişkinin incelenmesi

Investigating relationship between psychological resilience and selfconstrual in adolescents

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.15285/ebd.58203

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Psychological resilience and self-construal are distinct psychological concepts and there are several research on them independently. In this study, it was aimed to research the relationship between psychological resilience and self-construal in adolescents. Furthermore, whether self-construal and psychological resilience differentiate depending on factors such as sex, levels of parents education were studied. The population of the research consists of 14-18 year old adolescents who study in different high schools in the Anatolian side of Istanbul during the 2012-2013 academic years. In line with the target of the study “Personnel Information Form”, “Adolescent Psychological Resilience Scale (APRS)” and “Autonomous-Related Self in Family Scale (ARSF)” were used to collect data. The data were analysed according to the relational screening model. Within the sample, nonparametric techniques were used for groups which showed abnormal distribution, and parametric analysis techniques were used for groups displaying normal distribution. According to study, there was a negative correlation between psychological resilience and autonomy; however, there was a positive relationship between relatedness and autonomy relatedness with psychological resilience. Moreover, the results have shown that the girls’ psychological resilience scores were higher than the boys; the boys were more independent; the girls were more dependent and autonomousrelated. The findings also have shown that there was a significantly negative relationship between Autonomy and APRS-family support sub-scale.
Abstract (Original Language): 
Psikolojik dayanıklılık ve benlik kurgusu iki psikolojik kavramdır ve literatürde ayrı ayrı ele alınmaktadır. Bu araştırmada ergenlerin psikolojik dayanıklılıkları ile benlik kurguları arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca benlik kurgusu ve psikolojik dayanıklılığın cinsiyet, annenin eğitim düzeyi ve babanın eğitim düzeyi faktörlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı ele alınmıştır. Araştırmanın evrenini 2012-2013 eğitim-öğretim yılında İstanbul Anadolu yakasındaki liselerde eğitim gören 14-18 yaş arasındaki 945 ergen oluşturmaktadır. Araştırmada “Kişisel Bilgi Formu”, “Ergen Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği” ve “Ailede Özerk-İlişkisel Benlik Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler ilişkisel tarama modeline göre analiz edilmiştir. Örneklem içerisinde normal dağılım özelliği göstermeyen gruplar için non-parametrik teknikler, normal dağılım özelliği gösteren gruplar içinse parametrik teknikler kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre psikolojik dayanıklılık ile özerk benlik kurgusu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olmasına karşın, ilişkisel ve özerk-ilişkisel benlik kurgusu ile psikolojik dayanıklılık arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca kızların psikolojik dayanıklılıklarının daha yüksek olduğu, erkeklerin daha özerk, kızların ise daha ilişkisel ve özerk-ilişkisel olduğu görülmüştür. Alt testler bağlamında özerklik ile EPDÖ- Aile desteği alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
277
297

REFERENCES

References: 

Allen, J. P., Aber, J., & Leadbeater, B. J. (1990). Adolescent problem behaviors: the influence of attachment
and autonomy. Adolescence: Psychopathology, Normality, and Creativity, 13(3), 455-467.
Allen, J. P., Hauser, S. T., Bell, K. L., & O’Connor, T. G. (1994). Longitudinal assessment of autonomy and
relatedness in adolescent-family interactions as predictors of adolescent ego development and selfesteem.
Child Development, 65, 179-194.
Beyers, W., & Goossens, L. (1999). Emotional autonomy, psychosocial adjustment, and parenting: Interactions,
moderating, and mediating effects. Journal of Adolescence, 22, 753-769.
Bulut, S., Doğan, U., & Altundağ, Y. (2013). Adolescent psychological resilience scale: validity and reliability
study. Contemporary Psychology, Suvremena Psihologija, 16(1), 21-32.
Bumpus, M. F., Crouter, A. C., & McHale, S. M. (2001). Parental autonomy granting during adolescence:
exploring gender differences in context. Developmental Psychology, 37(2), 163-173.
Cross, S. E., & Madson, L. (1997). Models of the self: self-construals and gender. Psychological Bulletin,
122(1), 5-37.
Çetin, B., Eroğlu, Y., Peker, A., Akbaba, S., & Pepsoy, S. (2012). The investigation of relationship among
relational-interdependent self-construal, cyberbullying, and psychological disharmony in
adolescents: an investigation of structural equation modelling. Educational Sciences: Theory &
Practice, 12(2), 646-653.
Dost, A. (2006). “The relationship between self construals and language for emotions in personal narratives
of turkish males and females” (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul.
Eminağaoğlu, N. (2006). “Güç koşullarda yaşayan sokak çocuklarında dayanıklılık (sağlamlık)”
(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Güloğlu, B., & Karaırmak, Ö. (2010). Üniversite öğrencilerinde yalnızlığın yordayıcısı olarak benlik saygısı
ve psikolojik sağlamlık. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 73-88.
Kağıtçıbaşı, Ç. (1998). Kültürel psikoloji: Kültür bağlamında insan ve aile, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Kağıtçıbaşı, Ç. (2007). Family, self, and human development across cultures: Theories and applications. (2nd
ed.). US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Kumpfer, K. L. (1999). Factors and processes contributing to resilience. In M. D. Glantz, J. L. Johnson (Eds.),
Resilience and development: positive life adaptations (pp. 179-224). New York: Kluwer Academic/
Plenum.
Kuyumcu, B. (2013). Üniversite öğrencilerinin pozitif ve negatif duygu durumlarının psikolojik iyi oluşlarını
yordama gücü. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 6(1), 62-76.
Markus, H. R., & Kitayama, S. (2003). Culture, self, and the reality of the social. Psychological Inquiry, 14(3-
4), 277-283.
Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: resilience processes in development. American Psychologist, 56(3),
227-238.
Masten, A. S. & Reed, M. J. (2002). Resilience in development. In C. R. Snyder S. J. Lopez (Eds.), The
Handbook of positive psychology (pp. 74- 88). Oxford University Press.
Mesutoğlu, C. (2012). Lise öğrencilerinde cinsiyet bağlamında benlik kurgusu, aile işlevselliği ve kardeş sayısı
arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara.
Morsünbül, Ü. (2013). Benlik kurgularının ergenlerin yaşam doyumu ve depresyon düzeylerine olan etkisi.
Klinik Psikiyatri Dergisi, 16, 18-26
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences
Yıl: Haziran 2015 • Cilt-Sayı: 42 • ISSN: 1300-8889 • ss. 277-297
297
Noom, M. J., Deković, M., & Meeus, W. H. J. (1999). Autonomy, attachment and psychosocial adjustment
during adolescence: A double-edged sword? Journal of Adolescence, 22(6), 771-783.
Noorafshan, L., Jowkarb, B., & Hosseini, F. S. (2013). Effect of family communication patterns of resilience
among Iranian adolescents. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 900-904.
Ojeda, L., Edwards, L. M., Hardin, E. E., & Piña-Watson, B. (2014). The role of behavioral and cognitive
cultural orientation on Mexican-American college students’ life satisfaction. Journal of Hispanic
Higher Education, 13(1), 63-74.
Önder, A., & Gülay, H. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin psikolojik sağlamlığının çeşitli değişkenler
açısından incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 192-197.
Özcan, B. (2005). Anne-babaları boşanmış ve anne-babaları birlikte olan lise öğrencilerinin yılmazlık
özellikleri ve koruyucu faktörler açısından karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi),
A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Özdemir, Y. (2009). “Ergenlik döneminde benlik kurgusu gelişiminin anababanın çocuk yetiştirme stilleri
açısından incelenmesi” (Yayımlanmamış doktora tezi), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
Özdemir, Y. (2012). Ergenlerin öznel iyi oluşlarının özerk, ilişkisel ve özerk-ilişkisel benlik kurguları
açısından incelenmesi. Turkish Psychological Counseling & Guidance Journal, 4(38), 188-198.
Özdemir, Y. (2012). Kırsal kesimde ve kentte yaşayan ergenlerin benlik kurguları açısından karşılaştırılması.
Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 81-96
Ren, D., Wesselmann, E. D., & Williams, K. D. (2013). Interdependent self‐construal moderates coping with
(but not the initial pain of) ostracism. Asian Journal of Social Psychology, 16(4), 320-326.
Sagone, E., & Caroli, M. E. D. (2013). Relationships between resilience, self-efficacy, and thinking styles in
Italian middle adolescents. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 92, 838-845.
Singelis, T. M. (1994). The measurement of independent and interdependent self-construals. Personality and
Social Psychology Bulletin, 20(5), 580-591.
Ssenyonga, J., Owens, V., & Olema, D. K. (2013). Posttraumatic growth, resilience, and posttraumatic stress
disorder (PTSD) among refugees. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 82, 144-148.
Terzi, Ş. (2008). Üniversite öğrencilerinin psikolojik dayanıklılıkları ve algıladıkları sosyal destek arasındaki
ilişki. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(29), 1-11.
Ülker Tümlü, G., & Recepoğlu, E. (2013). Üniversite akademik personelinin psikolojik dayanıklılık ve yaşam
doyumu arasındaki ilişki. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(3), 205-213.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com