You are here

KARABURUN YARIMADASI KUZEY KIYILARININ OŞİNOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN BENTİK FORAMİNİFER VE OSTRAKOD TOPLULUKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Major differences in foraminiferal assemblages have been observed between the eastern and western coasts on the northern part of the Karaburun Peninsula. In contrast to the rich fauna of the western coast, a poor assemblage was found on the western coast, which is located in the Gulf of İzmir. A great difference in population sizes have also been observed in Amphistegina lobifera Larsen assemblages found on the Aegean coasts of Karaburun Peninsula and Gulf of Izmir. In the frame work of this study, 84 foraminifer species were identifi ed. The most abundant species were Peneroplis pertusus (Forskal), P. planatus (Fichtel and Moll), Amphistegina lobifera Larsen, Elphidium crispum (Linné). Highest heavy metal pollution was observed in the inner part of the gulf, where least number of foraminifera species observed. 24 ostracod species were identifi ed. Our fi ndings showed that the number of genera and species of ostracods increases with the increasing depth and the distance to the shoreline on the NW of Karaburun Peninsula. Loxoconcha rhomboidea (Fischer), Xestoleberis communis Müller and X. depressa Sars were found to be dominant species on the NW of the peninsula, whereas on the NE of the peninsula Xesteleberis dispar Müller dominated the fauna, Xestoleberis communis Müller and X. depressa Sars were the other abundant species. The aim of this study is to investigate the foraminiferal assemblages of the north coasts of Karaburun Peninsula and fi gure out the effects of mercury mine and other elements on these assemblages. Two mercury mines are found on the north of the peninsula, “Karareis” located on the northwestern of Tuzla Cove and “Kalecik” on the southwestern of Karaburun. Both mines have been economically operated since ancient times until 1970s. However, mercury mineral has not been observed in the muck found in the vicinity. The piles of muck may be washed with rains, resulting in the draining of the acidic solutions with Hg, As and Fe to the nearby seasonal stream, which are then possibly carried to the sea. The sea water samples collected from the two locations showed differences in their heavy metalsand trace element contents, such as Al, Si, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn and As, but no signifi cant difference was observed in Hg. The aim of this study is to fi gure out the effects of the heavy metals, which were carried from the land, on the benthic foraminiferal assemblages
Abstract (Original Language): 
Karaburun Yarımadası kuzey bölümünün doğu ve batı kıyıları bentik foraminifer toplulukları arasında büyük bir farklılık gözlenmiştir. Batı kesimde zengin bir topluluğun varlığına karşı, İzmir Körfezi içinde kalan doğu kesimde zayıf bir topluluk izlenmiştir. Ayrıca, Karaburun Yarımadası’nın Ege Denizi kıyılarında saptanan Amphistegina lobifera Larsen topluluğu ile İzmir Körfezi kıyılarında rastlanan toplulukta birey sayısı açısından büyük bir fark bulunmaktadır. Çalışmada, 84 foraminifer türü tespit edilmiş olup, en fazla bulunan foraminifer türleri Peneroplis pertusus (Forskal), P. planatus (Fichtel ve Moll), Amphistegina lobifera Larsen, Elphidium crispum (Linné)’dur. Körfezin iç kesimi ağır metal kirliliğinin en yüksek foraminifer türlerinin ise en düşük sayıda görüldüğü kesimdir. Örneklerde 24 ostrakod türü adlandırılmıştır. Elde edilen verilere göre bölgede Karaburun Yarımadası’nın kuzeybatısında su derinliği ve kıyıdan uzaklık arttıkça ostrakod cins ve türlerinde de artış gözlenmiştir. Bu kesimde Loxoconcha rhomboidea (Fischer), Xestoleberis communis Müller ve X. depressa Sars baskın ostrakod türleridir. Karaburun Yarımadası kuzeydoğu bölümünde ise baskın cins ve tür Xesteleberis dispar Müller olup, Xestoleberis communis Müller, X. depressa Sars yaygın türlerdir. Araştırma, Karaburun Yarımadası kuzey bölümü doğu ve batı kıyılarındaki bentik foraminifer topluluklarını belirlemek ve bu kesimde mevcut civa madeni ile birlikte bulunan diğer elementlerin topluluk üzerine etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Yarımadanın bu bölümü batı sahilinde, Tuzla Koyu’nun kuzeydoğusunda, tarihi dönemlerden beri ekonomik olarak işletilmiş “Karareis” ve Karaburun yerleşim alanının güneybatısında “Kalecik” civa madenleri bulunmaktadır. Fakat 1970’li yıllara kadar sürdürülen işletmeler çevresindeki pasalarda hiçbir zaman gözle görülür civa minerallerine rastlanılmamıştır. Ancak, zaman içinde yağmur sularıyla pasa yığınlarından mevsimsel akışa sahip derelere karışan Hg, As ve Fe yüklü asitik çözeltiler iki alanda da denize ulaşmaktadır. Her iki bölgeden alınmış deniz suyu örneklerinde Al, Si, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn ve As gibi ağır metal ve eser elementlerin dışında Hg ölçümlerinde iki kıyı alanı arasında büyük bir farklılık söz konusu değildir. Amaç söz konusu alanlardan deniz suyuna karışmış olan ağır metallerin bentik foraminifer topluluğu üzerindeki etkisini belirlemektir.

REFERENCES

References: 

Avşar, N., Meriç, E., Çevik, M. G. ve Dinçer,
F., 2009, Büyük Menderes Nehri önü (B
Türkiye) kıta sahanlığı bölgesi güncel
bentik foraminifer toplulukları. H.Ü.
Yerbilimleri, 30 (2), 127-144, Ankara.
Babin, C. 1980. Elements of Palaeontology.
John Wiley and Sons. Chichester. 446s.
ISBN 0 471 27577 8 (56 Bab)
Başkan, E. ve Canik, B., 1983, Türkiye sıcak
ve mineralli sular haritası, Ege Bölgesi,
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
Yayınları, No:189, 80s., Ankara.
Bergin, F., Küçüksezgin, F., Uluturhan, E., Barut,
İ.F., Meriç, E., Avşar, N. ve Nazik, A., 2006,
The response of benthic foraminifera and
ostracoda to heavy metal pollution in Gulf
of İzmir (Eastern Aegean Sea). Estuarine,
Costal and Shelf Science, 66, 368-386.
Bignot, G., 1985. Elements of micropaleontology.
London: Graham and Trotman Ltd.,
217s.
Breman, E., 1975, The distribution of ostracodes
in the bottom sediments of the Adriatic
Sea. Vrije Universiteit te Amsterdam,
Krips Repro, Meppel, 165 s.
Çağlar, K.Ö., 1946, Türkiye Maden Suları ve
Kaplıcaları. Maden Tetkik ve Arama
Enstitüsü Yayınları, Seri B, No. 11, 791 s.,
Ankara.
Çakmakoğlu, A. ve Bilgin, Z. R., 2006, Kara burun
Yarımadası’nın Neojen öncesi stratigrafi si.
Maden Tetkik ve Arama Dergisi (Türkçe),
132, 33-62, Ankara.
Dora, O. Ö. ve Savaşçın, M. Y., 1982, Alibey-
Maden adaları (Ayvalık) bölgesi mağmatizması.
TÜBİTAK Bilimsel ve Teknik
Kongresi 1980, Bildiriler Kitabı, 11-34.
Eryılmaz, M., 2003a, Kıta sahanlığı-Doğal uzantı
kavramları ve Ege Denizi, Mersin Ü. Müh.
Fak. Jeoloji Müh. Böl. 10.yıl sempozyumu
(15-18 Ekim) Bildiri Özleri Kitabı, s.95,
Mersin.
Eryılmaz, M., 2003 b, Ege Denizi’nin paleocoğrafi
k gelişimi, Mersin Ü. Müh. Fak. Jeoloji
Müh. Böl. 10.yıl sempozyumu (15-18
Ekim) Bildiri Özleri Kitabı, s.96, Mersin.
______ ve Aydın, Ş., 1998, Türkiye, İzmir
Körfezi, yüzey sediment dağılım haritası
(tane büyüklüğüne göre), Ölçek, 1:
75.000, Dz.K.K. Sey. Hid. ve Oşi. Dairesi
Başkanlığı, Hazırlanma tarihi: Haziran
1998, İstanbul.
______, Doğan, E. ve Alpar B., 1998 a, Ege
Denizi fay tektoniği ve çökel kalınlığı.
Deniz jeolojisi, Türkiye Deniz Araştırmaları,
Workshop-IV, (14-15 Mayıs 1998),
İstanbul Üni. 176-182, İstanbul
______ ve Yücesoy-Eryılmaz, F., Doğan,
E., Yüce, H. ve Bayraktar, T., 1998b,
Ege Denizi’nin sualtı morfolojisi ve
Anadolu’nun Doğu Ege Denizi’ndeki
doğal uzantısı. 51. Türkiye Jeoloji
Kurultayı bildiri özleri,. TMMOB Jeoloji
Mühendisleri Odası. (16-20 Şubat 1998),
60-61, Ankara.
______ ve Yücesoy-Eryılmaz, F., 1999, Ege
Denizi’nin tektonik yapısı. 52.Türkiye
Jeoloji Kurultayı Bildiriler kitabı 10-12
Mayıs, 358-365, Ankara.
______ ve Aydın, 2001, Türkiye, Ege Denizi,
yüzey sediment dağılım haritası (tane
büyüklüğüne göre), Ölçek, 1: 1.102.000,
Dz.K.K. Sey. Hid. ve Oşi. Dairesi
Başkanlığı, Hazırlanma tarihi: Mayıs 2001
İstanbul.
______ ve Yücesoy-Eryılmaz, F., 2001, Ege
Denizi’nin sualtı morfolojisi ve Anadolu’nun
Doğu Ege Denizi’ndeki doğal uzantısı.
Çukurova Üniv. Yerbilimleri Dergisi
(Geosound), 39, 117-132.
______ ve ______, 2003, İzmir Körfezi’nin
oşinografi k yapısı ve güncel çökel
dağılımı. 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Bildiri Özleri Kitabı. 14-20 Nisan 2003,
185-186, Ankara.
______ ve ______, 2004, Edremit Körfezi - Dikili
Kanalı Güncel Su Altı Morfolojisi. Kıyı ve
Engin MERİÇ, Niyazi AVŞAR, Atike NAZİK, Baki YOKEŞ, Özcan DORA,
İpek F. BARUT, Mustafa ERYILMAZ, Feyza DİNÇER, Erol KOM, Abdullah AKSU,
Halim TAŞKIN, Asiye BAŞSARI, Cüneyt BİRCAN ve Aysun KAYGUN
45
Deniz Jeolojisi Sempozyumu (13-15 Eylül
2004), Bildiri Özleri Kitabı, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 57-58, İSTANBUL
Eryılmaz, M. ve Yücesoy-Eryılmaz, F., 2007a,
Edremit Körfezi’nin (Ege Denizi) Güncel
Çökel Dağılım Haritası. 60. Türkiye Jeoloji
Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, s.532-535
(16-22 Nisan 2007), Ankara
______ ve ______, 2007 b, Dikili Kanalı-Çandarlı
Körfezi-Midilli Adası Arasının (Ege Denizi)
Güncel Çökel Dağılım Haritası. 60. Türkiye
Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, (16-
22 Nisan 2007), 529-531, Ankara.
Gemici, Ü. ve Oyman, T., 2003, The infl uence
of the abandoned Kalecik Hg mine on
water and stream sediments (Karaburun,
Izmir, Turkey). The Science of the Total
Environment, 312, 155–166.
Guillaume, M.C., Peypouquet, J.P. ve Tetart,
J., 1985, Quaternaire et actuel. Atlas des
Ostracodes de France, Ed: H.J. Oertli.
Bull. Centres Rech. Explor. Prod. Elf-
Aquitaine. Mém.9, 337-377.
Hartman, G. ve Puri, H., 1974, Summary
of Neontological and Paleontological
Classifi cation of Ostracod. Mitt. Hamburg
Zool. Must. Inst., 20, 7-73.
Höll, R., 1966, Genese und altersstellung von
vorkommen der Sb-W-Hg formation in
der Türkei unda uf Chios/Griechenland.
Bayer. Akad. Der Wiss. Abh., Hf. 127,
1-138, Ver. Der Bayer. Akad. Der Wiss,
München.
Joachim, C. ve Langer, M.R., 2008, The 80
most common Ostracods from the Bay
of Fetovaia Elba Island (Mediterranean
Sea), Universität Bonn, 29p.
Krauskopf, K.B., 1979, Introduction to
Geochemistry. (2nd ed.) McGraw - Hill
Comp., 617p.
Küçüksezgin, F., 2001, Distributions of heavy
metals in the surfacial sediments of İzmir
Bay (Turkey) Tox.Environ. Chem. 80, 203-
207.
Küçüksezgin F., Kontaş A., Altay O., Uluturhan
E. ve Darılmaz E., 2004, İzmir Körfezi’nin
Kimyasal Özelliklerine Genel Bakış. Türk
Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri
2004, Sayı 3, 361-370.
MAP, 1987, Assesment of the state of pollution
of the Mediterranean by mercury and
mercury compounds, Technical Reports
Series, 18, Athens, 354.
Meriç, E. ve Avşar, N., 2001, Benthic foraminiferal
fauna of Gökçeada Island (Northern
Aegean Sea) and its local variations. Acta
Adriatica, 42 (1), 125-150.
______, ______ ve Nazik, A., 2002a, Bozcaada
(Kuzey Ege Denizi) bentik foraminifer ve
ostrakod faunası ile bu toplulukta gözlenen
yerel değişimler. Ç.Ü. Yerbilimleri
(Geosound), 40-41, 97-119, Adana.
______, ______ ve Bergin, F., 2002b, Midilli
Adası (Yunanistan-Kuzeydoğu Ege
Denizi) bentik foraminifer faunası ve bu
toplulukta gözlenen yerel değişimler. Ç.Ü.
Yerbilimleri (Geosound), 40-41, 177-193,
Adana.
______, ______, ______ ve Barut, İ.F., 2003a,
Edremit Körfezi (Kuzey Ege Denizi,
Türkiye) bentik foraminifer topluluğu ile
ekolojik koşulların incelenmesi. Ç.Ü.
Yerbilimleri (Geosound), 43, 169-182,
Adana.
______, ______, ______ ve ______, 2003b, A note
on three abnormal samples of benthic
foraminifers from the Dikili Bay (Turkey)
in northeastern Aegean Sea: Peneroplis
planatus (Fichtel ve Moll), Rosalina sp. ve
Elphidium crispum (Linné). Bulletin of the
Mineral Research and Exploration, 127,
1-14, Ankara.
______, ______ ve ______, 2004, Benthic
foraminifera of Eastern Aegean Sea
(Turkey) Systematics and Autoecology.
Turkish Marine Research Foundation
and Chamber Of Geological Engineers
of Turkey, Publication No: 18: 306 pages
and 33 plates, İstanbul.
KARABURUN YARIMADASI BENTİK FORAMİNİFER-OSRACOD TOPLULUKLARI 46
Meriç, E., Avşar, N., Nazik, A., Tunoğlu, C.,
Yokeş, B., Barut, İ.F., Yücesoy-Eryılmaz,
F., Tuğrul, B., Görmüş, M., Öncel, M.S.,
Orak, H., Kam, E. ve Dinçer, F., 2008a,
Harmantaşı Mevkii (Saros Körfezi-
Kuzey Ege Denizi) deniz içi kaynakları
çevresindeki foraminifer ve ostrkaod
topluluğuna bu alandaki çevresel
koşulların etkisi. Maden Tetkik ve Arama
Dergisi, 136, 63-84, Ankara.
______, ______ ve Yokeş, B., 2008b, Some
alien foraminifers along the Aegean
and southwestern coasts of Turkey.
Micropaleontology, in: Recent benthic
foraminifera along the southwest coasts
of Antalya (SW Turkey) and the impact
of alien species on authocthonous fauna
(eds. E. Meriç and M. B. Yokeş), 54 (3-4),
307-349.
______, ______, Mekik, F., Yokeş, B., Barut,
İ.F., Dora, Ö., Suner, F., Yücesoy-
Eryılmaz, F., Eryılmaz, M., Dinçer, F.
ve Kam, E., 2009 a, Alibey ve Maden
Adaları (Ayvalık-Balıkesir) Çevresi Genç
Çökellerinde Gözlenen Bentik Foraminifer
Kavkılarındaki Anormal Oluşumlar ve
Nedenleri. Türkiye Jeoloji Bülteni, 52(1),
31-84, Ankara.
______, ______, Nazik, A., Yokeş, B., Ergin,
M., Eryılmaz, M., Yücesoy-Eryılmaz, F.,
Gökaşan, E., Suner, F., Tur, H., Aydın,
Ş. ve Dinçer, F., 2009 b, Çanakkale
Boğazı’nın güncel bentik foraminifer,
ostrakod ve mollusk topluluğunu
denetleyen faktörler ile çökel dağılımının
jeokimyası. Türkiye Jeoloji Bülteni,
52(2), 155-215, Ankara.
______, ______, Barut, İ.F., Yokeş, M.B., Taş, S.,
Eryılmaz, M., Dinçer, F. ve Bircan, C., 2009
c, Kuşadası (Aydın) Deniz Dibi Mineralli
Su Kaynağı Çevresi Bentik Foraminifer
Topluluğu Hakkında Görüs ve Yorumlar.
13. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı
(SBT 2009) 7 - 8 Kasım 2009, Lefkoşa/
KKTC, Bildiriler Kitabı, 80-92.
Meriç, E., Avşar, N., Nazik, A., Barut, İ.F., Bergin,
F., Balkıs, N., Öncel, M. S. ve Kapan-
Yeşilyurt, S., 2010a, The response of
benthic foraminiferal, ostracod and mollusc
assemblages to environmental conditions:
A case study from the Çamaltı Saltpan
(Izmir-Western Turkey). Mediterranean
Marine Science, 11 (1), 5-32.
______, Yokeş, M. B., Avşar, N. ve Bircan,
C., 2010 b. An oasis for alien benthic
foraminifera in the Aegean Sea. Aquatic
Invasions, 5 (2), 191-195.
Oyman, T., Minareci, F. ve Pişkin, Ö., 2000,
Ore paragenesis of the Efemçukuru
Mineralisation. IESCA 2000, Abstracts,
162.
Pişkin, Ö., 1980, Kadıkalesi-Girenbelen (Bodrum
Yarımadası) hidrotermal-kontakt-metazomatik
Pb-Zn-Cu cevherleşmelerinin
mineralojik-jenetik incelenmesi. Doçentlik
Tezi, DEÜ, İzmir.
Ryan, C.W., 1960, A guide to the known minerals
of Turkey. MTA Enstitüsü Yayını, Seri no:
E1, 1-196, Ankara.
Sayılı, S. ve Gonca, Ş., 1999, İzmir Karşıyaka,
Altıntepe ve Çilektepe sektörlerinin
jeolojisi, petrofrafi si ve değerli metal
cevherleşmesi. MTA Bülteni, 121, 199-
217, Ankara.
SHOD Rapor 249, 1990, Ege Denizi, Çeşme
Kanalı, oşinografi çalışmaları ve sonuç
raporu Rapor no:249 (yayımlanmamış).
Sözen, A., 1977, Geological investigations on
the genesis of the cinnabar deposit of
Kalecik/Karaburun (Turkey).Time-and
strata-bound ore deposits. Ed. Klemm,
D. D. and Schneider. H. -J., Spring. Ver.,
Berlin, 205-219.
Van Morkhoven, F.P.C.M., 1963, Post Palaeozoic
Ostracoda. Elsevier Amsterdam, 2, 478 p.
Yalçın, H., Meriç, E., Avşar, N., Tetiker, S.,
Barut, I.F., Yılmaz, Ş. ve Dinçer, F., 2008,
Mineralogical and geochemical features of
colored benthic foraminifers from Aegean
and southwestern coasts of Turkey.
Micropaleontology, 54 (3-4), 351-370.
Engin MERİÇ, Niyazi AVŞAR, Atike NAZİK, Baki YOKEŞ, Özcan DORA,
İpek F. BARUT, Mustafa ERYILMAZ, Feyza DİNÇER, Erol KOM, Abdullah AKSU,
Halim TAŞKIN, Asiye BAŞSARI, Cüneyt BİRCAN ve Aysun KAYGUN
47
Yassini, l., 1979, The littoral system ostracodes
from the Bay of bou, ismail, Algeries, Algeria.
Revista Espanola de micropaleontologica,
vol. XI, num. 3, 353-416.
Yenal, O., Kanan, E., Bilecen, L., Öz, G., Öz, Ü.,
Göksel, A., Alkan, H., Kutluat S. ve Yassa,
K., 1975, Türkeye maden sulan, Ege
Bölgesi. İ.Ü. Tıp Fak. Hidro-klimatoloji
Kürsüsü, 351s., İstanbul.
Yılmaz, H., Oyman, T., Arehart, G. B., Çolakoğlu,
A.R. ve Billor, Z., 2007, Low sulfi dation
type Au-Ag mineralisation in Bergama,
İzmir, Turkey. Ore Geology Reviews, 32,
81-124.
Yücesoy-Eryılmaz, F., Eryılmaz, M., Özdemir
Z., Esenli, F., Esenli, V., Aydın, Ş. ve
Türker, A., 2002, Sedimentology and
geochemistry of the recent sediments
in the Edremit Gulf and Dikili Canal. 2nd
International Conference, Oceanography
of the Eastern Mediterranean and Black
Sea, Similarites and differences of two
Interconnected Basins (13-14 October
2002), p.386. Ankara.
Yücesoy-Eryılmaz, F., Eryılmaz, M., Esenli, V.,
Esenli, F. ve Özdemir, Z., 2004, Edremit
Körfezi-Dikili Kanalı Güncel Çökellerinin
Mineralojisi Ve Ağır Metal Dağılımı. Kıyı
ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu (13-15
Eylül 2004), Bildiri Özleri Kitabı, s.13-14,
Yıldız Teknik Üniversitesi, İSTANBUL.
______, ______, Esenli, F., Esenli, V., Özdemir,
Z., Türker, A. ve Aydın, Ş., 2005, Edremit
Körfezi ve Dikili Kanalı Güncel Çökellerinin
Sedimantolojisi ve Jeokimyası; TÜBİTAK
destekli, proje no YDABCAG 100Y098,
152 s.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com