You are here

ILICA KOYU (ÇEŞME-İZMİR) BENTİK FORAMİNİFER-OSTRAKOD TOPLULUKLARI İLE PASİFİK OKYANUSU VE KIZILDENİZ KÖKENLİ GÖÇMEN FORAMİNİFERLER VE ANORMAL BİREYLER

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The hot water submarine spring which is located at a depth of 2.50 m on Yıldız Cape, Ilıca Cove (Cesme-Izmir) was investigated for its recent benthic foraminifer assemblage. 38 surface sediment samples have been collected on 3 transects. The Pacifi c Ocean and the Red Sea originated benthic foraminifers were abundantly observed. The identifi ed species are Nodopthalmidium antillarum (Cushman), Spiroloculina antillarum d’Orbigny, Triloculina fi chteliana d’Orbigny, Euthymonacha polita (Chapman), Coscinospira acicularis (Batsch), Peneroplis arietinus (Batsch), Amphisorus hemprichii Ehrenberg, Sori-tes orbiculus Ehrenberg, Cymbaloporetta plana (Cushman). Beside these species, Peneroplis arietinus (Batsch), Spiroloculina antillarum d’Orbigny, Triloculina cf. fi chteliana d’Orbigny and Cymbaloporetta plana (Cushman) which were recorded on the SW coasts of Antalya are also found in this region. Euthymonacha polita (Chapman) which was fi rst recorded in Gulf of Kuşadası is also abundant in Ilıca Cove. This observation shows a northward spread of this species. Coscinospira acicularis (Batsch) is a SW Pacifi c originated species which is also found in Gulf of Aqaba, north of Red Sea. It is a typical immigrant species inhabiting the Ilıca Cove. This is the fi rst record of this species both for the Mediteeranean and Aegean Sea. Amphistegina lobifera Larsen is abundantly found around the two submarine springs in Gulf of Kuşadası, which is located on the south of Ilıca Cove. It is also recorded on the NW coasts of Karaburun Peninsula which is north to the study area. However, Amphistegina lobifera Larsen is absent in Ilıca Cove, which constitutes the most important fi nding of this study. Si, Mg and Mo concentrations were found to be high in the tests of some of the colored Peneroplis planatus (Fichtel ve Moll) individuals. But, rare earth elements, such as, Tc, Pa, Ru and Mo were observed in tests obtained from some sampling points.
Abstract (Original Language): 
Ilıca Koyu (Çeşme-İzmir) Yıldız Burnu’nun güneydoğusunda 2.50 m derinlikte bulunan bir sıcak su kaynağı çevresinden derlenmiş olan yüzey sedimentlerindeki güncel bentik foraminiferleri belirlemek amacı ile 3 farklı doğrultuda alınmış olan 38 örnek üzerinde yapılan çalışmada çok sayıda Pasifi k Okyanusu ve Kızıldeniz kökenli bentik foraminiferlere rastlanılmıştır. Bunlar; Nodopthalmidium antillarum (Cushman), Spiroloculina antillarum d’Orbigny, Triloculina fi chteliana d’Orbigny, Euthymonacha polita (Chapman), Coscinospira acicularis (Batsch), Peneroplis arietinus (Batsch), Amphisorus hemprichii Ehrenberg, Sorites orbiculus Ehrenberg, Cymbaloporetta plana (Cushman) olarak belirtilebilir. Bununla birlikte GB Antalya kıyılarında gözlenmiş olan Peneroplis arietinus (Batsch), Spiroloculina antillarum d’Orbigny, Triloculina cf. fi chteliana d’Orbigny ve Cymbaloporetta plana (Cushman) bu alanda da yaşamını sürdürmektedir. Yine Türkiye kıyılarında ilk kez Kuşadası Körfezi’nde bulunmuş olan Euthymonacha polita (Chapman) Ilıca Körfezi’nde yaygındır. Tüm bu özelliklerin dışında GB Pasifik Okyanusu kökenli olan ve Kızıldeniz kuzeyinde Akabe Körfezi’nde bulunan Coscinospira acicularis (Batsch) bu alanda yaşamını sürdüren tipik bir göçmen foraminifer olarak belirtilebilir. Coscinospira acicularis (Batsch) hem Akdeniz ve hem de Ege Denizi için ilk kayıtdır. Elde edilen bu bulguların dışında, çalışılan bölge için en önemli özellik, değinilen alanın güneyindeki Kuşadası Körfezi’nde deniz içi kaynağı çevresi ile, kuzey kesimde yer alan Karaburun Yarımadası KB kıyılarında bol miktarda gözlenen Amphistegina lobifera Larsen’ya Ilıca Körfezi’nde hiç rastlanılmamasıdır. Çalışma kapsamında rastlanılan renkli foraminifer kavkılarından bazı Peneroplis planatus (Fichtel ve Moll) kavkılarında Si, Mg ve Mo değerleri yüksek ölçülmüştür. Ancak bazı örnekleme noktalarındaki kavkılarda ise Tc, Pa, Ru ve Mo gibi nadir toprak elementlerine rastlanılmıştır.

REFERENCES

References: 

Aitken, M.J., Michael, H.N., Betancourt, P.P. ve
Warren, P.M., 1988, The Thera eruption:
continuing discussion of the dating
Archaeometry 30 (1): 165-181.
Avşar, N. ve Meriç, E., 2001, Çeşme-Ilıca
Koyu (İzmir) bölgesi güncel bentik
foraminiferlerinin sistematik dağılımı. H. Ü.
Yerbilimleri, 24: 13-22, Ankara.
______, ______, Çevik, M.G. ve Dinçer, F., 2009,
Büyük Menderes Nehri önü (B Türkiye) kıta
sahanlığı bölgesi güncel bentik foraminifer
toplulukları. H. Ü. Yerbilimleri, 30 (2): 127-
144, Ankara.
Babin, C. 1980. Elements of Palaeontology. John
Wiley and Sons. Chichester. 446s. ISBN
0471 27577 8 (56 Bab)
Barut, I.F., Erdoğan (Yüzbaşıoğlu) N. ve Başak,
E., 2004, Hydrogeochemical evaluation
of Western Anatolian mineralwaters.
Environmental Geology, 45 (4), 494-503.
Başkan, E. ve Canik, B., 1983, Türkiye Sıcak ve
Mineralli Sular Haritası, Ege Bölgesi. MTA
Enstitüsü Yayınları, No.189, 80 s., Ankara.
Bignot, G., 1985. Elements of micropaleontology.
London: Graham and Trotman Ltd., 217s.
Breman, E., 1975, The distribution of ostracodes
in the bottom sediments of the Adriatic
Sea. Vrije Universiteit te Amsterdam, Krips
Repro, Meppel, 165 s.
Çağlar, K.Ö., 1946, Türkiye Maden Suları ve
Kaplıcaları. Maden Tetkik ve Arama
Enstitüsü Yayınları, Seri B, No. 11, 791 s.,
Ankara.
Çakmakoğlu, A. ve Bilgin, Z.R., 2006, Karaburun
Yarımadası’nın Neojen öncesi stratigrafi si.
Maden Tetkik ve Arama Dergisi (Türkçe),
132, 33-62, Ankara.
Erişen, B., Akkuş, İ., Uygur, N. ve Koçak, A., 1996,
Türkiye Jeotermal Envanteri. MTA Genel
Müdürlüğü, 480 s., Ankara.
Greaves, A.M., 2003, Miletos Bir Tarih. Çev: Çınar
Öztürk. Homer Kitabevi, İstanbul.10-1l0.
Engir MERİÇ, Niyazi AVŞAR, Atike NAZİK, Baki YOKEŞ, İpek F. BARUT,
Mustafa ERYILMAZ, Erol KAM, Halim TAŞKIN, Asiye BAŞSARI, Feyza DİNÇER,
Cüneyt BİRCAN ve Aysun KAYGUN
77
Guillaume, M.C., Peypouquet, J.P. ve Tetart, J.,
1985, Quaternaire et actuel. Atlas des
Ostracodes de France, Ed: H.J. Oertli. Bull.
Centres Rech. Explor. Prod. Elf-Aquitaine.
Mém.9, 337-377.
Hartman, G. ve Puri, H., 1974, Summary
of Neontological and Paleontological
Classifi cation of Ostracod. Mitt. Hamburg
Zool. Must. Inst., 20, 7-73.
Hottinger, L., Halicz, E. ve Reiss, Z., 1993, Recent
foraminifera from the Gulf of Aqaba, Red
Sea. Slovenska Akademija Znanosti in
Umetnosti, 179 p. (pl. 1-230), Ljubljana.
Joachim, C. ve Langer, M.R. 2008, The 80 most
common Ostracods from the Bay of
Fetovaia Elba Island (Mediterranean Sea),
Universität Bonn, 29p.
Koukousioura O., Dimiza M.D. ve Triantaphyllou
M.V., 2010, Alien foraminifers from Greek
coastal areas (Aegean Sea, Eastern
Mediterranean). Mediterranean Marine
Science 11 (1), 155-172.
Krauskopf, K.B., 1979, Introduction to Geochemistry.
(2nd ed.) McGraw - Hill Comp., 617p.
Loeblich, Jr. A.R. ve Tappan, H., 1994, Foraminifera
of the Sahul Shelf and Timor Sea. Cushman
Foundation for Foraminiferal Research,
Special Publication, No: 31, 663 p.,
630 plts.
Meriç, E., 1986, Deniz dibi termal kaynakların canlı
yaşamına etkisi hakkında güncel bir örnek
(Ilıca-Çeşme-İzmir). Türkiye Jeoloji Kurumu
Bülteni, 29 (2), 17-21, Ankara.
______ ve Avşar, N., 2001, Benthic foraminiferal
fauna of Gökçeada Island (Northern Aegean
Sea) and its local variations. Acta Adriatica,
42 (1), 125-150.
______, ______ ve Nazik, A., 2002a, Bozcaada
(Kuzey Ege Denizi) bentik foraminifer
ve ostrakod faunası ile bu toplulukta
gözlenen yerel değişimler. Ç.Ü. Yerbilimleri
(Geosound), 40-41, 97-119, Adana.
______, ______ ve Bergin, F., 2002b, Midilli Adası
(Yunanistan-Kuzeydoğu Ege Denizi)
bentik foraminifer faunası ve bu toplulukta
gözlenen yerel değişimler. Ç.Ü. Yerbilimleri
(Geosound), 40-41, 177-193, Adana.
Meriç, E., Avşar, N., Bergin, F. ve Barut, İ.F., 2003a,
Edremit Körfezi (Kuzey Ege Denizi, Türkiye)
bentik foraminifer topluluğu ile ekolojik
koşulların incelenmesi. Ç.Ü. Yerbilimleri
(Geosound), 43, 169-182, Adana.
______, ______, ______ ve ______, 2003b, A note
on three abnormal samples of benthic
foraminifers from the Dikili Bay (Turkey)
in northeastern Aegean Sea: Peneroplis
planatus (Fichtel ve Moll), Rosalina sp. ve
Elphidium crispum (Linné). Bulletin of the
Mineral Research and Exploration, 127,
1-14, Ankara.
______, ______ ve ______, 2004, Benthic
foraminifera of Eastern Aegean Sea
(Turkey) Systematics and Autoecology.
Turkish Marine Research Foundation
and Chamber Of Geological Engineers of
Turkey, Publication No: 18, 306 pages and
33 plates, İstanbul.
______, ______, Nazik, A., Yokeş, B. ve Dinçer,
F., 2008a, A review of benthic foraminifers
and ostracodes of the Antalya coast.
Micropaleontology, in: Recent benthic
foraminifera along the southwest coasts of
Antalya (SW Turkey) and the impact of alien
species on authocthonous fauna (eds. E.
Meriç and M. B. Yokeş), 54 (3-4), 187-197.
______, ______ ve Yokeş, B., 2008b, Some
alien foraminifers along the Aegean
and southwestern coasts of Turkey.
Micropaleontology, in: Recent benthic
foraminifera along the southwest coasts
of Antalya (SW Turkey) and the impact of
alien species on authocthonous fauna (eds.
E. Meriç and M. B. Yokeş), 54 (3-4), 307-
349.
______, ______, Mekik, F., Yokeş, B., Barut, İ.F.,
Dora, Ö., Suner, F., Yücesoy-Eryılmaz, F.,
Eryılmaz, M., Dinçer, F. ve Kam, E., 2009a,
Alibey ve Maden Adaları (Ayvalık-Balıkesir)
Çevresi Genç Çökellerinde Gözlenen
Bentik Foraminifer Kavkılarındaki Anormal
Oluşumlar ve Nedenleri. Türkiye Jeoloji
Bülteni, 52(1), 31-84, Ankara.
______, ______, Barut, İ.F., Yokeş, M.B., Taş, S.,
Eryılmaz, M., Dinçer, F. ve Bircan, C., 2009b,
Kuşadası (Aydın) Deniz Dibi Mineralli
ILICA KOYU BENTİK FORAMİNİFER-OSTRACOD TOPLULUKLARI 78
Su Kaynağı Çevresi Bentik Foraminifer
Topluluğu Hakkında Görüs ve Yorumlar. 13.
Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı (SBT
2009) 7-8 Kasım 2009, Lefkoşa/KKTC,
Bildiriler Kitabı, 80-92.
Meriç, E., Avşar, N., Nazik, A., Yokeş, B., Ergin,
M., Eryılmaz, M., Yücesoy-Eryılmaz, F.,
Gökaşan, E., Suner, F., Tur, H., Aydın, Ş.
ve Dinçer, F., 2009c, Çanakkale Boğazı’nın
güncel bentik foraminifer, ostrakod ve
mollusk topluluğunu denetleyen faktörler ile
çökel dağılımının jeokimyası. Türkiye Jeoloji
Bülteni, 52(2), 155-215, Ankara.
______, ______, ______, Barut, İ.F., Bergin,
F., Balkıs, N., Öncel, M. S. ve Kapan-
Yeşilyurt, S., 2010a. The response of
benthic foraminiferal, ostracod and mollusc
assemblages to environmental conditions: A
case study from the Çamaltı Saltpan (Izmir-
Western Turkey). Mediterranean Marine
Science, 11 (1), 5-32.
______, Yokeş, M. B., Avşar, N. ve Bircan, C., 2010b.
An oasis for alien benthic foraminifera in the
Aegean Sea. Aquatic Invasions, 5 (2), 191-
195.
______, ______ ve ______, 2011, A new guest in Ilıca
Bay (Çeşme-İzmir-Turkey); Coscinospira
acicularis. Journal of Marine Biological
Association of the United Kingdom, 4, e94,
1-5.
Piper, G.P., Piper, D. J.W. ve Perissokratis, C.,
2005, Neotectonics and the Kos Plateau
Tuff Eruption of 161 Ka. South Aegean Area.
Journal of Volcanology and Geothermal
Research, 139, 315-338.
Sellier De Civrieux, J.M., 1970, Mutaciones
recientes del género Peneroplis y relaciones
fi logénicas con otros Soritidae. Revista
Espanola de Micropaleontologia, 11 (1),
5-12.
Sözeri, B., 1966, İzmir, Çeşme Ilıcası plaj kumundaki
aktuel foraminiferler ve variasyonları.
Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 10 (1-2),
143-154, Levha 1-6, Ankara.
Thierman, F., Akoumianaki, L., Hughes, J.A. ve
Giere, O., 1997, Benthic fauna of a shallowwater
gaseohydrothermal vent area in
the Aegean Sea (Milos, Greece). Marine
Biology, 128 (1), 149-159.
Triantaphyllou, M.V., Tsourou, T., Koukousioura, O.
ve Dermitzakis, M.A., 2005, Foraminiferal
and ostracod ecological patterns in
coastal environments of SE Andros Island
(Middle Aegean Sea, Greece). Revue de
Micropaleonotologie, 48, 279-302.
Van Morkhoven, F.P.C.M., 1963, Post Palaeozoic
Ostracoda. Elsevier Amsterdam, 2, 478 p.
Varnavas, S.P., Halbach, P., Halbach, M.,
Panagiotaras, D., Rahders, E. ve Hubner,
A., 1999, Characterization of hydrothermal
fi elds and hydrothermal evolution in
the Hellenic Volcanic Arc. International
Conference Oceanography of the Eastern
Mediterranean and Black Sea. 23 to 26
February 1999, Athens, Greece, Abstracts,
343.
Yassini, l., 1979, The littoral system ostracodes
from the Bay of Bou, İsmail, Algeries, Algeria:
Revista Espanola de micropaleontologica,
vol. XI, num. 3, 353-416.
Yenal, O., Usman, N., Bilecen, L., Kanan, E., Öz,
G., Öz, Ü., Göksel, S.A, Alkan, H. ve Yassa,
K., 1975, Türkiye Maden Suları (3), Ege
Bölgesi, İ.Ü. Tıp Fakültesi Hidroklimatoloji
Kürsüsü, Sermet Matbaası, 351s., İstanbul.
Zenatos, A., Meriç, E., Verlaque, M., Galli, P.,
Boudouresque, C.F., Giangrande, A., Çınar,
M. E. ve Bilecenoğlu, M., 2008, Additions to
the annotated list of marine alien biota in the
Mediterranean with special emphasis on
foraminifera and parasites. Mediterranean
Marine Science, 9 (1), 119-165.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com