You are here

GELİBOLU YARIMADASI BATI KIYILARINDA ALVEOLAR AYRIŞMANIN KÖKENİ ÜZERİNE İLK BULGULAR

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Gelibolu Yarımadası'nın batı kesiminde, Suvla Koyu kuzeyinde yer alan Büyükkemikli Burnu'nda alveolar ayrışmayı karakterize eden çeşitli spesifik ayrışma şekilleri gözlenmiştir. Arazi bulguları ve analitik veriler Oligosen kumtaşları üzerinde gelişen alveolar ayrışmanın karbonat çimentolu, biyotit ve plajiyoklaz bakımından zengin, orta-ince tekstürlü kumtaşları üzerinde yoğunluk kazandığını göstermektedir. Alveolizasyon ideal olarak 33-40° arasında denize doğru eğimli kumtaşı tabakalarının yüzeylerinde gelişmektedir. Ayrıca ayrışmanın kumtaşındaki mikro gözenek ve mikro çatlak sistemleri ile ilişkili olduğu ve gelgit içi zon boyunca biyojen kökenli şekillenme ile desteklendiği anlaşılmaktadır. Mayıs-Ağustos periyodunda etkili olan buharlaşma koşulları nedeniyle dalga yıka¬ma zonu içerisinde tuz ayrıştırması etkilidir. Ayrıca güney sektörlü rüzgar etkisini dik açıyla alan tabaka alınları üzerinde ise elips şekilli ayrışma hücreleri ve tafoni oluşumları egemendir. Poligonal çatlak sistemlerinin demir oksit sıvanımından dolayı sertleşmiş olan kenar kısımları alveolizasyonu sınırlamaktadır.
27-34

REFERENCES

References: 

Andrews, J.E., Brimblecombe, P., Jickells, T.D., Liss, P.S., ve Reid, B.J. 2004. An Introduction to Environmental Chemistry. Blackwell Science, Oxford, U.K, 296p.
Bouchart, J. 1930. Le probleme des "taffoni" de Corse el l'erosion alveolaire. Revue de Geographie Physique et de Geologie Dynamique, 3, 5-18.
Bradley V.C., Hutton J.T. ve Twidale C.R. 1978. Role of salts in development of granitic tafoni. South Australian Journal of Geology, 86, 647-654.
Cooke, R.U., Varren, A. ve Goudie, A. 1993. Desert Geomorphology. London: University College London Press, 526p.
Dana, J.D. 1849. Geology. U.S. Exploring Expedition (1838-1842), V. 10, Philadelphia, C. Herman,
529 p.
Darwin, C.R. 1839. Journal of researches into the natural history and geology of the countries visited during the voyage of HMS Beagle round the world: New York, D. Appleton, 450.
Evans, I.S. 1970. Salt crystallization and rock weathering: A review. Revue de Geomorphologie Dynamique, 19, 153-177.
Folk, R.L., Andrews, P.B. ve Lewis, D.W. 1970. Detrital sedimentary rock classification and nomenclature
for use in New Zeland. New Zeland Journal of Geology and Geophysics, 13. p. 955.
Gökçen,
L.S
. 1967. Keşan bölgesinde Eosen-Oligo-sen sedimantasyonu, Güneybatı Türkiye Trak-yası. MTA Dergisi, 69, 1-10.
Kelletat, D. 1980. Studies on the age of honeycombs and tafoni features. Catena, 7, 317-325.
Kellog, H.E. 1973. Geology and Petroleum prospects Gulf of Saros and vicinity southwestern Trace: Ashland Oil of Turkey, Inc. Türkiye Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Arşivi, Ankara (yayımlanma¬mış).
McBride, E.F. ve Picard, M.D., 2004, Origin of honey¬combs and related weathering forms in Oligo-cene Macigno Sandstone, Tuscan Coasts near Livorno, Italy. Earth Surface Processes and Landforms, 29, 713-735.
Mc Greevy, J.P. 1985. A preliminary scanning electron microscope study of honeycomb weathering of sandstone in a coastal environment. Earth Sur¬face Processes and Landforms, 10, 509-518.
Mellor,
A.
, Short, J. ve Kirkby, S.J. 1997. Tafoni in the El Chorro area, Andalucia, southern Spain. Earth Surface Processes and Landforms, 22,
817-833.
Mustoe, G.E.
1982
. The origin of honeycomb weather ing. Geological Society of America Bulletin, 93, 108-115.
Önem,
Y
. 1974. Gelibolu ve Çanakkale dolaylarının jeolojisi. TPAO Rapor No: 877, Ankara (yayım¬lanmamış).
Parkhurst, D.L. ve Appello, A.A.J.
1999
. User's guide to PHREEQC (version 2) - A computer program for speciation, batch action, one dimensional transport and inverse geochemical modeling: U.S. Geol. Survey, Water-resource Invest., pp.
99-4259.
34
A. Evren ERGİNAL, Ahmet GÖNÜZ, Mustafa BOZCU, A. Suat ATEŞ ve Ziya S. ÇETİNER
Rodriguez-Navarro, C., Doehne, E. ve Sebastian, E. 1999. Origins of honeycomb weathering: The role of salts and wind. Bull. Geol. Soc. Amer., 111, 1250-1255.
Rondeau, M.A. 1965. Formes d'erosion superficielles dan les gres de Fountainbleau: Association de Geographies Français Bulletin, 334/335, 58-66.
Scherber, R. 1927. Erosionswirkungen an der tos-kanischen Felsküste. Natur und Museum, 62,
231-234.
Sümengen, M. ve Terlemez, İ. 1991. Güneybatı Trakya yöresi Eosen çökellerinin stratigrafisi. MTADer-gisi, 113, 17-30.
Turkington, A.V. ve Phillips, J.D. 2004. Cavernous weathering, dynamical instability and self-orga¬nization. Earth Surface Processes and Land-forms, 29, 665-675.
ve
Paradise
, T.R. 2005. Sandstone
weathering: a century of research and innova¬tion. Geomorphology, 67, 229-253

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com