You are here

İnsan Kaynakları Kapsamında 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde İş Tatmini: İstanbul'da Yapılan Ampirik Bir Çalışma

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Human resources that have labour-dense peculiarity is accepted as base element of success. Nowadays because of the hard rival business, device plant and technology can be bought in anyway. By the time plant and technology erodes this capacity of device will be collapsed. However, the administration that has human resources gain the essential experience by working. Therefore both in National and in International human resource is the unique factor that affects the competition. In order to find skilled workers it is essential to educate them, by gaining essential motivation and also providing satisfactory payment, having professional discipline, for providing efficient productivity which lead for collective aims for the administra¬tion's strategy, it is indispensable to make "human resources administration" effective. When the importance of human factor is taken into the consideration, satisfaction and motivation should be in maximum levels for the hotel staff. When the pri¬vate serving quality taken into the consideration, "positive approaching towards the profession" makes the motivation and serving quality positive. In an administration, staff's attitudes towards the profession can be defined as alterable; however, pay¬ments, promotion, profession's constitutional features, management strategy, col¬leagues, awards, professional participation, are effective factors for professional sat¬isfaction.
Abstract (Original Language): 
Emek-yoğun bir özelliğe sahip otel işletmelerinde insan kaynakları, başarının temel unsuru olarak kabul edilmektedir. Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı günümüzde, makine, tesis ve teknoloji şu veya bu şekilde satın alınabilmektedir. Bu makine, tesis ve teknoloji zamanla eskimekte ve kullanıldıkça verimlilikleri azalmaktadır. Ancak işletmenin sahip olduğu insan kaynakları, çalıştıkça deneyim kazanmakta ve verimliliği daha da artmaktadır. Bundan dolayı, ulusal ve uluslararası rekabette, otel işletmelerine rekabet üstünlüğü yaratacak tek etken, insan kaynaklarıdır. Bu nedenle, otel işletmele¬rinde çalışacak kalifiye işgörenleri bulmak, eğitmek, gerekli motivasyonu sağlamak, tatmin edici bir ücret politikası uygulamak, iş disiplini sağlamak, verimliği artırmanın yol¬larını aramak ve kısaca işletmenin stratejisi doğrultusunda ortak hedeflere yönlendir¬mek için "insan kaynakları yönetimi" biriminin çok etkin hale getirilmesi gerekmektedir. Otel işletmelerinde insan unsurunun önemi göz önüne alındığında, işgörenlerin iş tatmininin ve motivasyonun da yüksek düzeyde tutulması gerekmektedir. Bu işletme¬lerde, müşterilere birebir hizmet sunumu göz önüne alınırsa, "işe karşı pozitif tutum" olarak tanımlanabilecek iş tatmini, işgörenlerin motivasyonunu ve hizmet kalitesini o¬lumlu yönde etkilemektedir. Bir işletmede, her işgörenin iş ortamına karşı tutumunu belirleyen faktörler değişik olmakla birlikte, genel olarak ücret, terfi, işin yapısal ö¬zellikleri, yönetim tarzı, iş arkadaşları, ödüller, işe katılımlar, verimli çalışma ve gö¬revlerin belirginliği gibi faktörlerin iş tatminine etki ettiği görülmektedir.
167
193

REFERENCES

References: 

Acar, N., İnsan Kaynakları Yönetimi, Milli Prodüktive Merkezi Yayınları, No: 640, S:51, 2.Baskı, 2000.
Ağaoğlu, K., İşgücünü Verimli Kullanma Tekniklerinin Turizm Sektöründe Uygulaması, Anka¬ra, MPM yayınları : 457, 1992.
Akıncı, Z., Turizm Sektöründe İşgören İş Tatminini Etkileyen Faktörler: 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama, "Akdeniz İ.İ.B.F.Dergisi", Sayı:4, 2002. Barutçugil, İ., Turizm İşletmeciliği, Bursa,1982.
Cüceloğlu, D., İnsan ve Davranışı, 2. Baskı, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1994.
Çakıcı ,A.C., Kozak M., vd., Otel İşletmeciliği,Detay Yayıncılık, Ankara, Şubat , 2002.
Davis, K., (Çev: Kemal Tosun vd.), İşletmede İnsan Davranışı (Örgütsel Davranış), İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayın No: 199,S:) 95. Erdoğan, İ., İşletmelerde Davranış, Beta Basım Yayım, İstanbul, 1994. Eren, E., Yönetim ve Organizsayon, Beta Yayınları, İstanbul, 1993. Fındıkçı, İ., İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Yayınları, Kasım 1999. Hagemann, G., Motivasyon El Kitabı, Rota Yayınları, İstanbul, 1997.
İnsan Kaynakları Kapsamında 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde İş Tatmini... 193
Kantarcı, K., Otel İşletmelerinde İş Tatmininin Ölçülmesi ve İşgören Performansına Etkile¬ri, (DEÜ, SBE, Yayınlanmamış Doktora Tezi, S:54), İzmir, 1997. Olalı , H., Kozay M., Otel İşletmeciliği, İstanbul, 1993.
Özcan , M., Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Muhasebesi, Turizm Yıllığı,
Türkiye Kalkınma Bankası, 1994.
Sabuncuoğlu, Z., Personel Yönetimi, Bursa 1997.
Sadullah, Ö., İnsan Kaynakları Yönetimi, No: 537, Eskişehir, 1999.
Sökmen, A., Boylu Y., Otel İşletmeleri ve Yöneticileri Açısından Etik Kavramı Ve Uygulama¬ları: Ankara'da Ampirik Bir Araştırma, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:
5, 2001.
Şener, B., Modern Otel İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon, Detay Yayıcılık, Ankara,
2001.
Taner, B., Büyük Otellerde Yönetim Biçimlerinin Personel Üzerindeki Etkileri ve Yöneticile¬rin Personele Yaklaşımlarında Bir Sistem Önerisi, (ÇÜ, SBE, Yayınlanmamış Doktora Te¬zi, S:48), Adana, 1993.
Ting, Y., Determinonts of Job Satisfaction of Federal Goverment Employess, Public Perso¬nel Management, 26(3), 1997. Tosun, K., Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayın
No:232, İstanbul, 1990.
Tütüncü, Ö., Kâr Amacı Gütmeyen Yiyecek İşletmelerinde İş Doyumunun Analizi, DEÜ, SBE
Dergisi, 2(3),2000. http://www.sbe.deu.edu.tr/Yaymlar/dergi/dergi06/tutuncu.html. Yüksel, Ö., İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitapevi, Ankara, 2000.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com