You are here

TÜKENMİŞLİK SENDROMU: AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

BURNOUT SYNDROME: A RESEARCH ON ACADEMIC STAFF

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Burnout syndrome is a phenomenon which has individual and organizational devastating impacts and affects the efficiency of particularly service sector workers negatively. More stress exposure is the reason of the frequency in the service sector. Academics may also be exposed to burnout syndrome as they are members of the service sector. In this study, determining the burnout level of the academics working at Kirklareli University, finding solutions to the problem by determining the reason of the burnout and the correlation between some variables and the burnout is aimed.
Abstract (Original Language): 
Tükenmişlik sendromu bireysel ve örgütsel anlamda yıkıcı etkileri olan ve özellikle hizmet sektöründe çalışanların verimliliğini olumsuz anlamda etkileyen bir olgudur. Hizmet sektöründe daha sık görülmesinde, çalışanların işlerini yaparken strese daha çok maruz kalmaları etkili olmaktadır. Bir eğitim sektörü olan üniversitelerde görev yapan akademisyenler de hizmet sektöründe çalışan bireyler oldukları için tükenmişlik sendromuna maruz kalabilmektedirler. Bu çalışmada, Kırklareli Üniversitesi’nde görev yapan akademik personelin yaşadığı tükenmişlik düzeylerini belirlemek, bazı değişkenler ile tükenmişlik arasındaki ilişkiyi tespit etmek ve tükenme sorununun kaynağını tespit ederek, tükenme sorununa çözüm önerileri getirmek amaçlanmıştır.
72
93

REFERENCES

References: 

Ardıç, K. - Polatcı, S. (2008). Tükenmişlik Sendromu Akademisyenler Üzerinde Bir
Uygulama (GOÜ Örneği), Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
10 (2), 69-96.
Cherniss, C. (1992). Long-Term Consequences of Burnout: An Exploratory Study,
Journal of Organizational Behavior, 13, 1-11.
Demir, N. (2010). Küçülmeye Giden İşletmelerde Geri Kalanların Yaşadıkları Tükenme
Sendromunun Örgüte Bağlılık Üzerindeki Etkisi, Öneri Dergisi, 9 (33), 185-198.
Eğrilmez, A. (2011). Tüketim Toplumunun Tükenen İnsanı, Psikeart Dergisi, 15, 6-7.
Ertürk, E. - Keçecioğlu, T. (2012). Çalışanların İş Doyumları İle Mesleki Tükenmişlik
Düzeyleri Arasındaki İlişkiler: Öğretmenler Üzerine Örnek Bir Uygulama, Ege Akademik
Bakış, 12 (1), 41-54.
Farber, B.A. (1984). Stress and Burnout in Suburban Teachers, Journal of Educational
Research, 77 (6), 325- 331.
Friedman, I.A. - Farber, B.A. (1992). Professional Self-Concept as a Predictor of Teacher
Burnout, Journal of Educational Research, 86 (1), 28-35.
Girgin, G. (2010). Öğretmenlerde Tükenmişliğe Etki Eden Faktörlerin Araştırılması,
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (32), 32-48.
Güllüce, A.Ç. - Kaygın, E. (2013). Çalışanların Demografik Değişkenleri Açısından
Tükenmişlik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27 (2), 235- 252.
Izgar, H. (2003). Okul Yöneticilerinde Tükenmişlik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Leiter, M.P. - Maslach, C. (2009). Nurse Turnover: The Mediating Role of Burnout,
Journal of Nursing Management, 17, 331-339.
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ISSN: 2146-3417)
Yıl: 2015 – Cilt: 4 – Sayı: 1
93
Maslach, C. - Goldberg, J. (1998). Prevention of Burnout: New Perspectives,
Applied&Preventive Psychology, 7, 63-74.
Maslach, C. - Jackson, S.E. (1981). The Measurement of Experienced Burnout, Journal
of Occupational Behaviour, 2, 99-113.
Maslach, C. - Leiter, M.P. - Jackson, S.E. (2012). Making a Significant Difference With
Burnout Interventions: Researcher and Practitioner Collaboration, Journal of
Organizational Behavior, 33, 296-300.
Maslach, C. - Leiter, M.P. (2008). Early Predictors of Job Burnout and Engagement,
Journal of Applied Psychology, 93 (3), 498-512.
Maslach, C. - Schaufeli, W.B. - Leiter, M.P. (2001). Job Burnout, Annu Reviews Psychol,
52, 397- 422.
Polatcı, S. (2007). Tükenmişlik Sendromu ve Tükenmişlik Sendromuna Etki Eden
Faktörler (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Akademik Personeli Üzerinde Bir Analiz),
Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
Shirom, A. (1989). Burnout in Work Organizations, Newyork International Review of
Industrial and Organizational Psychology.
Sürgevil, O. (2006). Çalışma Hayatında Tükenmişlik Sendromu Tükenmişlikle
Mücadele Teknikleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Yıldız Kırılmaz, A. - Çelen, Ü. - Sarp, N. (2003). İlköğretim’de Çalışan Bir Öğretmen
Grubunda Tükenmişlik Durumu Araştırması, İlköğretim-Online Dergisi, 2 (1), 2-9.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com