You are here

Öğretmenlerin Eğitim Düzeyinin Yıldırma Algısına Etkisi: Meta-Analiz Çalışması

The Effect of Teachers’ Education Level on Intimidation Perception : Meta-Analysis Study

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the effect sizes of teachers’ perception and opinions about intimidation experienced by teachers in schools in accordance with education levels. Total number of samples in this study is 5344 teacher (4,734 with undergraduate and 610 with postgraduate education level). In accordance with the results of this study, based on the education level variable, an effect size with statistical significance and of low statistical importance was determined on the part of teachers who have post-graduate education level according to random effect model (d=-0,16). In the consequence of the moderator analysis conducted, the researcher’s sex was determined to be a moderator. In the consequence of the moderator analysis conducted, the publication type, the education level and the region where the study was conducted were each determined not to be a moderator.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin okulda karşılaştıkları yıldırma davranışlarına ilişkin algılarının ve görüşlerinin eğitim düzeyine göre etki büyüklüklerini belirlemektir. Çalışmalar kapsamındaki toplam örneklem sayısı 5344 olup bunun 4734’ü lisans ve 610’u lisan üstü eğitim düzeyine sahip öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin eğitim düzeyi değişkenine göre lisans üstü eğitim düzeyine sahip öğretmenler lehine rastgele etkiler (d=-0,16) modeline göre istatistiksel olarak anlamlı düşük düzeyde bir etki büyüklüğü belirlenmiştir.Yapılan moderatör analizi sonucunda araştırmacının cinsiyetinin birer moderatör olduğu saptanmıştır. Yapılan moderatör analizi sonucunda yayın türünün, öğretim kademesinin ve araştırmanın yapıldığı bölgenin birer moderatör olmadığı saptanmıştır.

REFERENCES

References: 

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş̧ kaynaklar, meta-analize dahil edilen çalışmaları göstermektedir.
*Abay, A. (2009). İlköğretı̇m okullarında çalışan öğretmenlerı̇n psı̇kolojı̇k şı̇ddet algıları ı̇le sosyal
destek algıları arasındakı̇ ı̇lı̇şkı̇nı̇n ı̇ncelenmesı̇. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe
Üniversitesi, İstanbul.
*Akkar, A. (2010). Meslek Liseleri Yönetici ve Öğretmenlerinde Psikolojik Yıldırma (Mobbing).
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
Akpunar, E. N. (2016). Öğretmenlerin Mobbing Algısının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:15, Sayı:56: s.295-308.
*Akşahin, E. (2012). İlköğretim Okulları Branş Öğretmenlerinin Yıldırma Davranışlarına Maruz
Kalma Düzeyleri Sosyo-demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi (İstanbul İli Esenler
İlçesi). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
Altınkurt Y., Yılmaz, K., &Karaman, G. (2015). The Effect of Gender, Seniority and Subject Matter
on the Perceptions of Organizational Justice of Teachers: A Meta-Analytical Study Educational
Sciences: Theory & Practice, 15(1), 33-43.
*Apak, E. G. A. (2009). Yıldırma Eylemleri ve Örgütsel Adanmışlık İlişkisi: İlköğretim Okulu Öğretmenleri
Üzerinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
*Aras, A. (2012). İlköğretı̇m Okullarında Görev Yapan Müzı̇k Öğretmenlerı̇nin Mobbing (Yıldırma)
Yaşama Düzeylerı̇, Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumları Arasındakı̇ İlişkiler. Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Aytaç, T. (2013). Eğitim Yönetiminde Yeni Paradigmalar: Okul Merkezli Yönetim, Ankara: Nobel
Yayın Dağıtım.
(2014). The effect of school type on intimidation (mobbing) experienced by teachers in schools: A
meta-analysis. Educational Research and Reviews, 9 (20), 1055-1064.
(2015). Öğretmenlerin okulda karşılaştıkları mobbinge ilişkin hizmet süresinin etkisi: Bir metaanaliz.
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 21(2), 161-182. doi: 10.14527/kuey.2015.007
Beswick, J., Gore, J.,&Palferman, D. (2006). (HSE), Bullying at Work: a Review of the Literature,
Health and Safety Laboratory, Harpur Hill: Buxton.
Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2009). Introduction to metaanalysis.
West Sussex-UK: John Wiley & Sons Ltd.
*Bulut, H. U. (2007). Ortaöğretı̇m öğretmenlerı̇nde psı̇kolojı̇k şı̇ddet düzeyı̇ (mobbı̇ng). Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Nı̇ğde ünı̇versı̇tesı̇, Niğde.
Çarıkçı, İ. H., &Yavuz, H. (2009). Çalışanlarda Mobbing (Psikolojik Şiddet) Algısı: Sağlık Sektörü
Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, Yıl 2009/2, Sayı: 10, 47-62.
Cemaloğlu, N. (2007). The Exposure of Primary School Teachers To Bullying: An Analysis of Various
Variables, Social Behavior and Personality, 35(6), 789-802.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2 nd. edition). New Jersey:
Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Cooper, H., Hedges, L. V., & Valentine, J. C. (2009). The handbook of research synthesis and metaanalysis
(2nd edition). New York: Russell Sage Publication.
Öğretmenlerin Eğitim Düzeyinin Yıldırma Algısına Etkisi: Meta-Analiz... 13
January 2017 Vol:25 No:1 Kastamonu Education Journal
Çelebi, N., & Kaya, G. T. (2014). Öğretmenlerin maruz kaldığı mobbing (Yıldırma): Nitel bir araştırma.
Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama [Journal of Education and Humanities:
Theory and Practice],5(9), 43-66.
*Çelik, S. (2011). Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerı̇n Örgütsel Adanmışlıkları İle
Öğretmenlere Yönelı̇k Yıldırma Davranışları Arasındakı̇ İlişki, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
*Çetin, E. (2011). İlköğretı̇m Okulu Öğretmenlerı̇nin Problem Çözme Becerı̇lerı̇ İle Yıldırmaya
Maruz Kalma Düzeylerı̇ Arasındakı̇ İlı̇şkı̇. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet
Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, İstanbul.
Davenport, N., Schwartz, R.D. & Eliot, G.P. (2003). Mobbing: İş yerinde duygusal incinme. Ömertoy
OC. (Çeviren). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
DeCoster J. (2004). Meta Analysis Notes. Department of Psychology, University of Alabama.
Dinçer, S. (2014). Eğitim Bilimlerinde Uygulamalı Meta-Analiz.A nkara: PEGEM Akademi Yayıncılık.
Duffy, M., &Sperry, L. (2012). Mobbing; Causes, consequences and solutions. New York; Oxford
University Press.
Einarsen, S., & Skogstad, A. (1996). Bullying at work: Epidemiological findings in public and private
organizations. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 185-201.
*Ekinci, Ö. (2012). Ortaöğretı̇m Okulu Öğretmenlerı̇nin Yıldırma Davranışları ile Örgütsel
Adanmışlıkları Arasındakı̇ İlişki, Yüksek lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Ekinci, Ö. ve Yıldırım, A. (2015). Ortaöğretim Okullarında Yıldırma (Mobbing) Davranışları ile
Örgütsel Adanmışlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi/
The Journal of International Education Science. Yıl: 2, Sayı: 5, s.509-528.
Ellis, P. D. (2012). The essential guide to effect sizes (5th edition). Cambridge-UK: Cambridge
University Press.
*Emiroğlu, Ö. (2011). Rehber Öğretmenlerin Algıladığı Yıldırma Davranışlarının İncelenmesi (Gaziantep
İli Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Ünı̇versı̇tesı̇, Gaziantep.
* Ertürk, A. (2011). İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmen ve Yöneticilere Yönelik Duygusal
Yıldırma Davranışlarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Ana Bilim Dalı, Ankara.
*(2013). Yıldırma Davranışları: Maruz Kalanlar ve Etkilenenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim
Bilimleri, 13(1), 161-173.
(2015). Organizational Citizenship and Mobbing Behaviour of Secondary School Teachers. Anthropologist,
22 (1), 113-124.
* Hacıcaferoğlu, S. (2013). Ortaöğretimde Çalışan Branş Öğretmenlerinin Yıldırma (Mobbing)
Davranışlarına Uğrama Düzeyleri ile Demografik Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.
İnönü Ünı̇versı̇tesı̇ Eğitim Fakültesı̇ Dergı̇si, Cilt 14, Sayı 3, ss. 111-127.
Hubert, A. B.,&M. Veldhoven. (2001). Risk Sectors For Undesirable Behaviour and Mobbing. European
Journal of Work and Organizational Psychology. 10 (4), 415-424.
Karakuş, M. ve Çankaya, İ. H. (2012). Öğ retmenlerin maruz kaldıkları psikolojik şiddete ilişkin bir
modelin sınanması. Hacettepe Üniversiesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 225-237.
14 Tufan AYTAÇ...
Ocak 2017 Cilt:25 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi
Korkmaz, M.,&Cemaloğlu, N. (2010). The relationship between organizational learning and workplace
bullying in learning organizations. Journal of Educational Research Quarterly, 33 (3), 3-38.
Kış, A. (2016). Öğretmenlerin Okulda Karşılaştıkları Yıldırmaya (Mobbing) İlişkin Medeni Durumun
Etkisi: Bir Meta Analiz. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:24, No:2, 463-478.
Leymann, H. (1996). The contend and development of mobbing at work. European Journal of Work
and Organizational Psychology, 5 (2), 165- 184.
Lipsey, M. W.,&Wilson, D. B. (2001). Practical meta-analysis. California:Sage Publications.
Matthiesen, S. B.,&Einarsen, S. (2010). Bullying in The Workplace: Defination, Prevalence, Antecedents,
Consequences. International Journal of Organization Theory and Behavior, 13 (2), 202-248.
Mikkelsen, E. G.,& Einarsen, S. (2002). Relationships between exposure to bullying of work and psychological
and psychosomatic health complaints. Scandinavian Journal of Psycohology, 43, 397-405.
Minibaş-Poussard, J.,&İdiğ-Çamuroğlu, M. (2009). Psikolojik Taciz: İş Yerindeki Kâbus. Ankara:
Nobel Yayın Dağıtım.
Moczydlowska, J. (2012). Talent management: theory and practice of management. the polish experience.
International Journal of Bussiness Economic Research, 3(1), 432-438.
*Ocak, S. (2008). Öğretmenlerı̇n Okulda Duygusal Tacı̇z (Mobbı̇ng)’e İlı̇şkı̇n Algıları (Edı̇rne İlı̇
Örneğı̇) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, İstanbul.
*Onbaş, N. (2007). İlköğretim okulu öğretmenlerinin eğitim örgütlerinde duygusal şiddete ilişkin
görüşleri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Harran üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa.
*Özen, B. (2009). Rehber Öğretmenlerı̇n Okul Ortamında Algıladıkları Yıldırma Davranışlarının
Çok Boyutlu İncelenmesı̇. İstanbul İli Anadolu Yakası Örneği). Yedı̇tepe ünı̇versı̇tesı̇, Sosyal
Bı̇lı̇mler Enstı̇tüsü, İstanbul.
Özler, E.,&Mercan, N. (2009). Yönetsel ve Örgütsel Açıdan Psikolojik Terör. Ankara: Detay Yayıncılık.
Petitti, D. B. (2000). Meta-analysis, decision analysis, and cost-effectiveness analysis (2nd ed.).
New York: Oxford University Press.
Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). Systematic reviews in the social sciences. MA-USA: Blackwell
Publishers Ltd.
Robert A.G,.&Mark D. P (2010). Unethical and unwell: Decrements in well-being and unethical
activity at work. Journal of Business Ethics, 91: 275-297.
Rothstein, H. R., Sutton, A.J. & Borenstein, M. (2005). Publication bias in meta-analysis. Publication
bias in meta-analysis: prevention, assessment and adjustments. NJ: Wiley&Sons.
Salin, D. (2001). Prevalence and forms of bullying among business professionals: a comparison of
two different strategies for measuring bullying. European Journal of Work and Organizational
Psychology, 10 (4), 425-441.
Shelby L. B.,&Vaske, J. J. (2008). Understanding meta-analysis: A review of the methodological
literature. Leisure Sciences: An Interdisciplinary Journal, 30(2), 96-110.
*Sönmezışık, S. (2012). Anadolu Lisesi Öğretmenlerinin Psikolojik Yıldırmaya İlişkin Algıları. Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Şahin, D. (2013). Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeyleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, X (I), 142-167.
Öğretmenlerin Eğitim Düzeyinin Yıldırma Algısına Etkisi: Meta-Analiz... 15
January 2017 Vol:25 No:1 Kastamonu Education Journal
Thalheimer, W., & Cook, S. (2002). How to calculate effect sizes from published research articles: A
simplified methodology. http://work- learning.com/effect_sizes.htm erişim tarihi: 20 Ocak 2014.
Tınaz, P. (2011). İş yerinde psikolojik taciz (mobbing). 3. Bası. İstanbul: Beta.
Tutar, H. (2004). İş Yerinde Psikolojik Şiddet. Ankara: Platin, Barış Kitap Basım Yayın Dağıtım Ltd Şti.
Yaman, E. (2009). Yönetim psikolojisi açısından işyerinde psikoşiddet-mobbing-.Ankara: Nobel Yayınları.
(2010). Psikoşiddete (Mobbinge) Maruz Kalan Öğretim Elemanlarının Örgüt Kültürüne ve İklimine
İlişkin Algıları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri/Educational Sciences: Theory &
Practice, 10 (1), 547-578.
Yıldırım, G. (2010). İlköğretim okulu sınıf öğretmenlerinin okul müdürleri tarafından yıldırma davranışlarına
maruz kalma durumları (Kırıkkale ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
Yılmaz, T. ve Sarpkaya, R.(2016). Eğitim Ekonomisi Eleştirel Bir Yaklaşım. Ankara: Anı Yayıncılık.
Zapf, D., & Einarsen S. (2001). Bullying in the workplace: Resent trends in research and practice-an
introduction. European Journal of Work and Organizational Psychology, 10 (4) 369-373.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com