You are here

Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bölümleri Hakkındaki Görüşleri: Giresun Üniversitesi Örneği

The Views Of The Students Who Study At Education-Faculty On Their Department: A Sample Of Giresun University

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The provision of satisfaction for prospective teachers, who are in a position to get educational services, is of great importance for the quality of education to improve. The study, therefore, aims to determine, in detail and in a quantitative framework, the views of the students at Education Faculty on their satisfaction with educational services. The research was conducted at Education Faculty, Giresun University in the academic year of 2013 and 2014. The data of the research were collected based on open-ended questions and content analysis was used for data analysis. Categories were described in parallel with the direct quotations from the respondents’ statements and the frequencies of participation in categories were also calculated. The results obtained indicated that the students who studied at Giresun University were, in general, satisfied with their university and department. In addition, the research also focuses on students’ wishes and expectations and their departmental needs and requirements were revealed.
Abstract (Original Language): 
Eğitimin kalitesini artırmada, eğitim hizmetlerinin alıcısı konumundaki öğrencilerin memnuniyetinin sağlanması büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim hizmetlerinden duydukları memnuniyetine yönelik görüşlerini, nitel bir çerçevede ayrıntılı bir şekilde belirlemektir. Araştırma 2013-2014 öğretim yılında Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, açık uçlu sorularla toplanmıştır. Veri çözümlemede, içerik analizi kullanılmıştır. Kategoriler; katılımcıların ifadelerinden doğrudan alıntılar yapılarak, açıklanmış ve kategorilere katılım frekansları hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda; Giresun Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin, üniversiteden ve ayrıca eğitim gördükleri bölümden genelde memnun oldukları gözlemlenmiştir. Ayrıca araştırmada; öğrencilerin dilek ve temennilerine de yer verilerek, bölümlerine yönelik ihtiyaçları da ortaya konmaya çalışılmıştır.
299
316

REFERENCES

References: 

Açan, B. ve Saydan, R. (2009). Öğretim elemanlarının akademik kalite özelliklerinin değerlendirilmesi:
Kafkas Üniversitesi İİBF örneği, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 13(2), 225-253.
Akyüz, Y. (2012). Türk eğitim tarihi (23.baskı). Ankara: Pegem akademi.
Arslantaş, H.İ. (2011). Öğretim elemanlarının öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri,
iletişim ve ölçme değerlendirme yeterliklerine yönelik öğrenci görüşleri, Mustafa Kemal
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 8, S.15, s. 487–506.
Awang, H.; İsmail, N.A. (2010). Undergraduate education: A gap analysis of students’
expectations and satisfaction, Problems of Education in the 21st Century, V. 21, p.21-28.
Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik öğretimi, (2.baskı), İstanbul: Bilge
matbaacılık.
Bozdoğan, A. E., Aydın, D. ve Yıldırım, K. 2007. Öğretmen adaylarının öğretmenlik
mesleğine ilişkin Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
(KEFAD), 8(2), 83-97.
Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bölümleri Hakkında... 313
January 2016 Vol:24 No:1 Kastamonu Education Journal
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö.,Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. (2008). Bilimsel
araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Ceylan, S. ve Demirkaya, H. (2006). Sınıf öğretmen adaylarının sınıf öğretmenliği programı
ve program dâhilinde sunulan hizmetler konusundaki memnuniyet düzeyleri,
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 12, s.146-160.
Çelikten, M., Şanal, M., ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes
Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 207-237.
Demirel, Ö. (2010). Gelecek için eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Enginer, A. (2009). Avrupa biriliği eğitim sistemleri (3. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Kaya, İ. ve Engin, O. (2007). Yüksek öğretimde kaliteyi iyileştirme sürecinde öğrenci
memnuniyetinin ölçülmesine yönelik bir araştırma, Milli Eğitim Dergisi, S. 174, 106-115.
Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel yayıncılık.
Leite, D., Santiago, R. A., Sarrico, C. S., Leite, C. L., ve Polidori, M. (2006). Students’
perceptions on the influence of institutional evaluation on universities. Assessment ve
Evaluation in Higher Education, 31(6), 625–638.
Miles, M. B. ve Huberman, A. M., (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data
Analysis (Second Edition). Thousand Oaks, California: Sage Publications.
Neuman, W.L. (2010). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nicel ve nitel yaklaşımlar (4.
Baskı). (S. Özge, Çev). İstanbul: Yayınodası Yayıncılık.
Okumuş, A. ve Duygun, A. (2008). Eğitim hizmetlerinin pazarlanmasında hizmet kalitesinin
ölçümü ve algılanan hizmet kalitesi ile öğrenci memnuniyeti arasındaki ilişki,
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.8, S. 2, 17–38.
Özçakır Sümen, Ö. ve Çağlayan, T. (2013). Öğretmen adaylarının eğitim fakültesinden
memnuniyet düzeyleri ve hayal ettikleri eğitim ortamı. OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi,
32(2), 249-272.
Scott, P. (2002). Küreselleşme ve üniversite: 21. yüzyılın önündeki meydan okumalar. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(1), 193-208.
Sönmez, V. (2003). Program geliştirmede öğretmen el kitabı (10 Baskı), Ankara: Anı Yayıncılık.
Şahin, A.E. (2009). Eğitim fakültesinde hizmet kalitesinin eğitim fakültesi öğrenci
memnuniyet ölçeği (EF-ÖMÖ) ile değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 37, 106-122.
Şahin, İ., Zoraloğlu, Y. R., ve Şahin Fırat, N. (2011). Üniversite öğrencilerinin yaşam
amaçları, eğitsel hedefleri, üniversite öğreniminden beklentileri ve memnuniyet
durumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(3), 429-452.
Şara, P. ve Kocabaş, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının sınıf öğretmenliğini tercih
nedenleri ve aldıkları eğitimle ilgili görüşleri, Turkish International Journal of Special
Education and GuidanceveCounceling. V. 1, I. 2, 8-17.
Şen, H.Ş. ve Erişen, Y. (2002). Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanlarının etkili
öğretmenlik özellikleri, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.22, S.1, 99-116.
Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri: Modern bir söylem ve retorik. İnönü
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10/3, 63-82.
Tataroğlu, B., Özgen, K. ve Alkan, H. (2011). Matematik öğretmen adaylarının öğretmenliği
tercih nedenleri ve beklentileri. 2nd International Conference on New Trends in
Education and Their Implications, 27-29 April, 2011. Antalya-Turkey
314 Hasan Hüseyin AKSU...
Ocak 2016 Cilt:24 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi
Tatlı, H. Z., Kokoç, M. ve Karal, H. (2011). Satisfaction state of computer education and
instructional technologies students: Karadeniz Technical University case, İlköğretim
Online, 10(3), 836-849.
Tuna, F. (2013). Coğrafya ve coğrafya öğretmenliği lisans öğrencilerinin bölümleri ile ilgili
değerlendirmeleri ve mesleki hazırlıkları. Marmara Coğrafya Dergisi, 27, 610-629
Uluğ, F. (1999). Eğitimde grup süreçleri, TODAİE Yayın No:295: Ankara.
Ulusoy, H., Arslan, Ç., Öztürk, N. ve Bekar, M. (2010). Hemşirelik öğrencilerinin eğitimleriyle
ilgili memnuniyet düzeylerinin saptanması, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik
Bilim ve Sanatı Dergisi, C.3,S.2, 15-24.
Uzgören, N. ve Uzgören, E. (2006). Dumlupınar üniversitesi lisans öğrencilerinin memnuniyetini
etkileyen bireysel özelliklerin istatistiksel analizi-hipotez testi, Ki-Kare testi
ve doğrusal olasılık modeli, Dumlupınar Üniversitesi SBE Dergisi, 14.
WEI C.C., RAMALU S.S. (2011). Students satisfaction towards the university: Does service
quality matters? International Journal of Education, Vol. 3, No. 2,p. 1-15.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.
Ankara: Seçkin Yayıncılık.
YÖK (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007): Öğretmenin üniversitede yetiştirilmesinin
değerlendirilmesi. Hazırlayanlar: Kavak Y; Aydın A; Altun A. S. Ankara: Yükseköğretim
Kurulu Yayını-5.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com