You are here

PISA 2003 VERİLERİNE GÖRE MATEMATİK OKURYAZARLIĞININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: TÜRKİYE VE HONG KONG-ÇİN MODELLERİ

INVESTIGATION OF THE FACTORS AFFECTING MATHEMATICS LITERACY USING PISA 2003 RESULTS: TURKEY AND HONG KONG-CHINA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The goal of the study is to investigate the relationship between students’ opinions about school, feelings about belonging to school, opinions about their mathematics teacher, competitive feelings in mathematics, opinions about group work, teachers’ concern in class, class discipline and mathematics literacy using Programme for International Student Assessment 2003 data with structural equation modeling for Turkey and Hong Kong-China. In the study, similarities and differences were found in the two countries. While students’ competitive feelings about mathematics was found to be the strongest latent variable on mathematics literacy in Hong Kong-China model, feelings about belonging to school was the strongest in Turkish model.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı; Hong Kong-Çin ve Türkiye’deki öğrencilerin okul hakkındaki düşünceleri, okula aidiyet duygusu, matematik öğretmeni hakkında düşünceleri, matematik başarısı ile ilgili rekabetçi duyguları, grup çalışması hakkındaki düşünceleri, öğretmenin ilgisi ve sınıf disiplini ile matematik okuryazarlığı arasındaki ilişkiyi Uluslar Arası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA 2003) projesinden elde edilen verileri kullanarak LISREL 8.54 ile yapısal eşitlik modelini kurup incelemektir. Çalışmanın sonucunda iki ülkede matematik okuryazarlığını etkileyen faktörler arasında benzerlik ve farklılıklar bulunmuştur. Hong Kong-Çin’de öğrencinin matematik dersindeki başarısı ile ilgili rekabetçi düşünceleri matematik okuryazarlığında en güçlü etkisi olan örtük değişken iken Türkiye modelinde matematik okuryazarlığına en güçlü etkiyi okula ait olma örtük değişkeni göstermiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1. MEB, (2005). Pisa 2003 projesi ulusal nihai raporu (EARGED). [Online] http://earged.
meb.gov.tr/pisa/dokuman/2003/rapor/PISA_RAPOR_2003.pdf adresinden 21 Temmuz
2009 tarihinde indirilmiştir.
2. OECD, (2004). “Learning for Tomorrow’s World – First Results from PISA 2003” , http://
www.oecd.org/dataoecd/1/60/34002216.pdf adresinden 12.07.2007 tarihinde erişilmiştir.
3. Yayan, B., Berberoğlu, G., (2004). “A Re–Analysis of the TIMSS 1999 Mathematics Assessment
Data of the Turkish Students”, Studies in Educational Evaluation, 30,1, 87-104.
4. Akyüz, G., (2006). “Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Öğretmen ve Sınıf Niteliklerinin
Matematik Başarısına Etkisinin İncelenmesi”, İlköğretim Online, 5,2, (2006), 75-86.
5. İş Güzel, Ç. (2006). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nda (Pisa 2003) İnsan
Ve Fiziksel Kaynakların Öğrencilerin Matematik Okur Yazarlığına Olan Etkisinin Kültürler
Arası Karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, ODTÜ, Ankara.
6. Miller S.R. (1996). Falling off track: How teacher-student relationships predict early high
school failure rates, ERIC Dokuments Reproduction Service, No: ED 441,907.
7. Yılmaz, E.T. (2006). Uluslar Arası Öğrenci Başarı Değerlendirme Programı (PISA)’nda
Türkiye’deki Öğrencilerin Matematik Başarılarını Etkileyen Faktörler. Yüksek Lisans
Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
8. Brophy, J. E. & Good, T. L. (1986). Teacher behavior and student achievement. In M.C.
Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (3rd ed.). New York: McMillan.
9. Goodenow, C. & Grady, K.E., (1993). The relationship of school belonging and friends’
values to academic motivation among urban adolescent students. Journal of Experimental
Education, 62(1), 60-71.
10. Osterman, K.F. (2000). Students’ need for belonging in the school community. Review of
Educational Research, 70(3), 323-367.
11. Solomon, D., Battistich, V., Kim, D., & Watson, M. (1997). Teacher practices associated
with students’ sense of the classroom as a community. Social Psychology of Education,
1, 235-267.
12. Davidson, N. (1985). Small group cooperative learning in mathematics: A selective view
of the research. In R. Slavin (Ed.), Learning to cooperate: Cooperating to learn. 211-230.
NY: Plenum.
13. Gerelman, S. (1987). An observational study of small-group instruction in fourth grade
mathematics classrooms, Elementary School Journal, 88, 4-28.
14. Lokan, J. and Greenwood, L., (2000). Mathematics achievement at lower secondary level
in Australia. Studies in Educational Evaluation, 26, 9–26.
15. McLeod, D. (1992) Research on affect in mathematics education: a reconceptualization,
in: D. A. Grouws (Ed.) Handbook of research on mathematics teaching and learning, 575
– 596. MacMillan: NewYork.
16. Shen, C. (2002). Revisiting the relationship between students’ achievement and their selfperceptions:
a cross-national analysis based on TIMSS 1999 data. Assessment in Education,
9(2), 161 – 184.
520 Gözde AKYÜZ, Kezban SATICI...
Mayıs 2013 Cilt:21 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi
17. Fennema, E., & Sherman, J. (1977). “Sex-related differences in mathematics achievement,
spatial visualization, and affective factors.” American Educational Research Journal,
14(1), 51-71.
18. Hammouri, H. A. M., (2004). Attitudinal and motivational variables related to mathematics
achievement in Jordan: findings from the Third International Mathematics and
Science Study (TIMSS). Educational Research, 46 (3), 241-257.
19. Ma, X. (1997). Reciprocal relationships between attitude toward mathematics and achievement
in mathematics. Journal of Educational Research, 90(4), 221-229.
20. Papanastasiou, C. (2000). “Effects of Attitudes and Beliefs on Mathematics Achievement.”
Studies in Educational Evaluation 26(1): 27-42.
21. Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., (2003). Evaluating the fit of structural equation
models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of
Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
22. Hair, J., Anderson R. E. & Tapham R.L., (1998). Multivariate data analysis, (2nd ed.),
Prentice Hall, 54-67.
23. Şimşek, Ö.F., (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş temel ilkeler ve lisrel uygulamaları.
Ankara: Ekinoks Yayıncılık.
24. Samuelsson, J., Granström, K., Important Prerequisites for Students’ Mathematical Achievement,
Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3, 2, (2007), 150-170.
25. Peker, M., Mirasyedioğlu, Ş., Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları
ve Başarıları Arasındaki İlişki, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
2,14, (2003), 157-166.
26. OECD (2004). Education at a glance: Oecd indicators - 2004 Edition summary in
Turkish. [Online] Retrieved on 19-August-2009 at URL: http://www.oecd.org/dataoecd/
33/26/33713523.pdf
27. Açıkgöz, K.Ü., (2003). Etkili Öğrenme ve Öğretme, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir, s.
129-133.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com