You are here

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

DETERMINATION OF LIFE-LONG LEARNING BEHAVIOURS OF DUMLUPINAR UNIVERSITY NURSING DEPARTMENT SENIOR STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Communities require people who “can develop themselves” and “have skills for life-long learning”. The main of our descriptive study is to assess the life-long learning behaviours of senior university students. It was carried out in 103 senior students of the Nursing Department of School of Health in Kütahya Dumlupınar University. As the data collection tools, the “Student Inroduction Form” and the “Scale for Learning Style Preferences” (SLSP) were used. The mean SLSP score of students was estimated as 220,06±27,32. This result indicates that the students have scores equivalent to medium level preparedness for the life long learning by Guglielmino’s classification. In conclusion, it is considered that in the university activities encoureging students to develop academical goals and regular physical exercisehabits will be helpful for lifelong learning
Abstract (Original Language): 
Toplumlar artık, “kendini geliştiren” ve “yaşam boyu öğrenme” becerilerine sahip bireylere gereksinim duymaktadır. Tanımlayıcı türdeki çalışmamızın amacı üniversite son sınıf öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme davranışlarının incelenmesidir. Çalışma, Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinde (103) yapılmıştır. Verilerin toplanmasında “Birey Tanıtım Formu” ve “Öğrenme Tercihi Değerlendirme Ölçeği” (ÖTDÖ) kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin ÖTDÖ skor ortalaması 220,06±27,32 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, Guglielmino’nun sınıflamasıyla, öğrencilerin ‘orta düzeyde’ yaşam boyu öğrenmeye hazır oluşa karşılık geldiğini göstermektedir. Sonuç olarak, yaşam boyu öğrenme açısından, üniversitemizde öğrencilerin akademik çalışmalar yapmasını teşvik edecek uygulamaların oluşturulmasının ve düzenli spor yapma gibi sosyal etkinliklerini özendirecek düzenlemeler yapılmasının yararlı olabileceği düşünülmektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1. Soran, H., Akkoyunlu, B., Kavak, Y. (2006). Yaşam boyu öğrenme becerileri ve eğiticilerin
eğitimi programı: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 30, 201-210.
2. Oskay, Ö. Ö. (2007). Kimya Eğitiminde Teknoloji Destekli Probleme Dayalı Öğrenme
Etkinlikleri. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
Ankara.
3. Demiralay, R., Karadeniz, Ş. (2008). İlköğretimde yaşam boyu öğrenme için bilgi okuryazarlığı
becerilerinin geliştirilmesi. Cypriot Journal of Educational Sciences, 2 (6), 89-119.
4. Kara, T. (2007). Yaşam boyu öğrenme. (http://www2.aku.edu.tr/~gocak/ yeni%20yonelimler/
tolgayasam.pdf. adresinden 25.02.2011 tarihinde alınmıştır).
5. Ayhan, S. (2005). Dünden bugüne yaşam boyu öğrenme. Sayılan, F., Yıldız, A. (Editörler).
Yaşam Boyu Öğrenme. Ankara: Pegem Yayıncılık, ss.2-14’teki makale.
466 Sultan GÜÇLÜ, Nalan BOSTAN, Ruhi Selçuk TABAK...
Mayıs 2013 Cilt:21 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi
6. Lindeman, E. (1969). Halk Eğitiminin Anlamı. (Çev. C. Şentürk). Ankara: Milli Eğitim
Basımevi.
7. Ersoy, A., Yılmaz, B. (2009). Yaşam boyu öğrenme ve Türkiye’de halk kütüphaneleri.
Türk Kütüphaneciliği, 23 (4), 803-834.
8. Candy, P. C. (2003). Lifelong learning and information literacy, Report for U.S. National
Commission on Libraries and Information Science and National Forum on Information
Literacy.
9. Yılmaz, E. (2000). Bilgi çağında kütüphanelerin eğitimdeki yeri ve önemi. Çağdaş Eğitim,
269, 31-39.
10. Knowles, M. (1996) Yetişkin Öğrenenler: Gözardı Edilen Bir Kesim. (4.Baskı). (Çev. S.
Ayhan). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. s.168.
11. Yaşam boyu öğrenme. (http://www.basogretmenim.com/kesif/ yasam_boyu_ogrenme
adresinden 10.02.2011 tarihinde alınmıştır).
12. Wilcox, S. (1996). Fostering self-directed learning in the university setting, Studies in
Higher Education, 21 (2), 165-176.
13. Guglielmino, L.M., Guglielmino, P. J. (1991). Learning Preference Assessment Facilitator
Guide. King of Prusia, PA: Organizational Design and Development, Inc.
14. Boden, C.J. (2005). An Exploration Study of the Relationship Between Epistemological
Beliefs and Self-Directed Learning Readiness. PhD Thesis, Kansas University, U.S.A.
15. Crook, J. (1985). A validation study of a self-directed learning readiness scale. Journal of
Nursing Education, 24 (7), 274-279.
16. McCuley, V., McClelland, G. (2004). Further studies in self-directed learning in physics
at the University of Limerick, Ireland. International Journal of Self-Directed Learning, 1
(2), 26-37.
17. Walker, J.T., Lofton, S.P. (2003). Effect of a problem based learning curriculum on students’
perceptions of self directed learning. Issues In Education Research, 13, 1-25.
18. Beitler, M. A. (2000). Self-directed learning readiness at general motors Japan. (http://
icdl.uncg.edu/ft/060600-01.html. adresinden 02.02.2011 tarihinde alınmıştır).
19. Owen, T, R. (1999). Self-directed learning readiness among graduate students: Implications
for orientation programs, Journal of College Student Development, 40 (6), 739-43.
20. Atacanlı, M. F. (2007). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Tercihi
Değerlendirme Ölçeği Aracılığıyla Yaşam Boyu Öğrenme Davranışının Yıllara Göre
Değişiminin Araştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com