You are here

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRENCİLERİNİN “ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ” ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

DETERMINING THE OPINIONS OF THE CANDIDATE TEACHERS OF THE DEPARTMENT OF VİSUAL ARTS EDUCATION ABOUT “THE TEACHER PROFICIENCY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this research is to determine the opinion of candidate teachers, about the levels of application of teacher Competencies proficiency of visual arts education teachers, who work at primary and secondary education degrees, in courses. For this purpose, the impressions, views and evaluations candidate teachers acquired through the observations and practices they had engaged in the scope of Teaching Practices courses in practice schools, were utilized. The survey of the teacher proficiency standards for Visual Arts Education, prepared as a result of the literature scanning, through adaptation from the accreditation studies and the standards, which had been prepared for candidate teachers and teachers within the framework of The Council of Higher Education and World Bank Project for the Development of National Education Pre-service Teacher Training in Turkey, was applied to 75 candidate teachers practicing in 13 schools (8 primary and 5 secondary) ancillary to the Ministry of National Education, Ankara Provincial Directorate of National Education. Results of applied teacher competency questionnaire illustrate that, around 45% of student teachers evaluated mentor teachers’ level of competencies as “well trained”, and 55% of them evaluated them as “have lack of competencies” and “acceptable”. The data derived by this method was analyzed by percentage and frequency calculations which are held by using SPSS 11.0 statistical package program and resulting findings were explained by being supported by the results of similar studies in the literature.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının, öğretmenlik uygulamalarında, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde görevli görsel sanatlar eğitimi öğretmenlerinin derslerinde, öğretmen yeterlilik düzeyleri hakkındaki düşüncelerini belirlemektir. Bu amaçla, öğretmen adaylarının uygulama okullarındaki Öğretmenlik Uygulaması dersleri kapsamında, yapmış oldukları gözlem ve uygulamalardan edindikleri izlenim görüş ve değerlendirmelerinden yararlanılmıştır. Yapılan literatür taraması sonucu Türkiye’ de Yükseköğretim Kurulu ve Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi çerçevesinde, öğretmen adayları ve öğretmenler için hazırlanan standartlar ve akreditasyon çalışmalarından uyarlanarak hazırlanan Görsel Sanatlar Eğitimi öğretmen yeterlikleri anketi Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 8 ilköğretim ve 5 ortaöğretim olmak üzere toplam 13 okulda uygulama yapan 75 öğretmen adayı öğrenciye uygulanmıştır. Uygulanan Öğretmen Yeterlikleri anketinde, öğretmen adaylarının yaklaşık %45’i “iyi yetişmiş”, yaklaşık %55’i ise “eksiği var” ve “kabul edilebilir” olarak rehber öğretmenlerinin yeterlik düzeylerini değerlendirmişlerdir. Anket yoluyla elde edilen veriler, SPSS 11.0 istatistik paket programı kullanılarak yüzde ve frekans hesaplaması yoluyla analiz edilmiş ve ortaya çıkan bulgular literatürdeki benzer çalışmaların sonuçlarıyla desteklenerek açıklanmıştır.
903-916

REFERENCES

References: 

1. Gözütok, F.Dilek ve diğerleri.(2005).“Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarının
Değerlendirme Sempozyumu”.Erciyes Üniversitesi. Ankara. Sim Matbaası. 2. Erişti, B. (2003). “Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı Mükemmellik Modelini Eğitim Fakülteleri
İçin Uyarlaması”. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış
Doktora Tezi. Eskişehir.
3. Özsoy, V.(2003). “Görsel Sanatlar Eğitimi “Resim-İş Eğitiminin Tarihsel ve Düşünsel Temelleri”,
Gündüz Yayıncılık, Ankara.
4. Şimşek, A. (2009). “Öğretim Tasarımı”. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
5. Eisner, E.W. (2002). “The arts and the creation of mind” New Haven, Conn. ; London :
Yale University Pres.
6. Fer, S. (2009). ”Öğretim Tasarımı”. Ankara: Anı yayıncılık.
7. Karasar, N. (2002). “Bilimsel Araştırma Yöntemi” Nobel Yayıncılık (11. baskı) Ankara.
8. Gökay, M. (2008). “Eğitime Yeni Bakışlar”. Editör.Doç.Dr Ali Murat Sünbül. Konya. Eğitim
akademi Yayınları.
8a. Gökay, M. (2008). “Eğitime Yeni Bakışlar”. Editör.Doç.Dr Ali Murat Sünbül. Konya. Eğitim
akademi Yayınları.
9. Kemertaş, İ. (2003). “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme”. İstanbul. Birsen Yayınevi.
10. Titiz, O. (2005). “Yeni Öğretim Sistemi”. İstanbul: Zambak Yayınları
11.Yanpar, T. (2007). “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı”. Ankara: Anı Yayıncılık.
12. TOMLINSON, C. A. (2007). “Öğrenci Gereksinimlerine Göre Farklılaştırılmış Eğitim”.
Çev. Diye Kültürlerarası İletişim Hizmetleri. İstanbul. SEV Matbaacılık ve Yayıncılık
Eğit. Tic. A.Ş.
13. DEMİREL, Ö. (2008) “Öğretme Sanatı, Öğretim İlke Ve Yöntemleri”. Ankara. Pegem A
Akademi. 13. Baskı.
14. DÖNMEZ, V. (2008). “Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı”. Ankara. Anı Yayıncılık
14.Baskı.
15. Yalçınkaya, H., Mamur,N. Vd.(2008). “Görsel Sanatlar Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri”.
http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/alanyeterlikler (erişim:12.12 2009)
16. İŞMAN, A. ESKİCUMALI, A. (2006). “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme”. Ankara.
5. Baskı.Pegem A Yayıncılık.
17.Kırışoğlu, T. O. (2009). “Sanat Kültür Yaratıcılık Görsel Sanatlar ve Kültür Eğitimi- Öğretimi.”
Ankara. Pegem A Akademi.
18. YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi,
“Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon”, Ankara, YÖK yayını
(1999).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com