You are here

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

DETERMINING THE PRECEDENCE OF INCENTIVE FACTORS OF CRITICAL CARE UNIT NURSES’ JOB SATISFACTION USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS TECHNIQUE

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In business life, the most significant input of organizations that produce services is human being. Meeting expectations of the employees is also going to obtain to coming true organizational objectives. In this study, a guide ordering about that critical care unit managers inclining on which motivating factors used is performed. A social subject that is effective in performance and productivity is successfully evaluated with a mathematical method (analytic hierarchy process). In this study, subjective opinions of nurses turn into quantitative form with Analytic Hierarchy Process and measure the major job satisfaction factors of critical care nurses in the hospitals with using Analytic Hierarchy Process. The results of the research done on nurses in Critical Care Units of Istanbul Medical Faculty in Istanbul are mentioned. The average age of the 53 nurses who joined the research was 28 year and %100 of them was women
Abstract (Original Language): 
Çalışma hayatında, hizmet üreten örgütlerin en önemli girdisi insandır. Çalışanların beklentilerinin karşılanması, örgütsel amaçların da gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada yoğun bakım ünitesi yöneticilerinin hangi güdüleyici faktörlere eğilmeleri hakkında yol gösterici bir sıralama gerçekleştirilmiştir. Performans ve verimlilikte etkili olan sosyal bir konu matematiksel bir metotla (analitik hiyerarşi prosesi) değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında hemşirelerin sübjektif düşünceleri Analitik Hiyerarşi Prosesi ile niceliksel şekle dönüştürülmüştür ve hastanelerde yoğun bakım hemşirelerinin iş tatminine etki eden önemli faktörler saptanmıştır. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde görev yapan hemşireler üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına yer verilmiştir. Araştırmaya katılan 53 yoğun bakım hemşiresinin yaş ortalaması 28’dir ve tamamı kadındır.
195
216

REFERENCES

References: 

ADIGÜZEL, O. VE KEKLİK, B., Sağlık Kurumlarındaki İşgörenlerin İş Tatmini ve Bir Uygulama, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:29, Nisan 2011, s:305-318
ASİABAR, A.S., BİGLAR, M., MANESH, P.A., MOSLEHİ, S.,(2013). Job Satisfaction And Development Of A Human Resource Management Policy, Management Strategies Journal, Volume: VI; Issue: 3(21), s:83-85
CHANG, P.Y., HUNG, C.Y., WANG, K.I., HUANG, Y.H., CHANG, K..J., (2006). Factors influencing medical students’ choice of specialty, 105 (6), 489-496
DAL, Ü., ARİFOĞLU, Ç.B., RAZI, G.S., (2009). What factors influence students in their choice of nursing in North Cyprus? Procedia Social and Behavioral Sciences, (1), 1924-1930
ERDOĞAN İ. (1999), İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, Araştırma ve Yardım Vakfı, Yayın No: 5, İstanbul, s:231
ESEN, H. ÖNER (2008), Uygulamalı Yöneylem Araştırması, Yöneticiler için Bilgisayar Destekli Karar Modelleri, ISBN: 9789754360721, Çağlayan Kitabevi, Beyoğlu, İstanbul, ss:499-500
FORMAN E.H., SELLY M.A., “ Decision By Objectives: How to convince others that you are right”, World Scientific Pub Co Inc, 2002, s:43
LAW, W., ARTHUR, D., (2003). What factors influence Hong Kong school students in their choice of a career in nursing? International Journal of Nursing Studies, (40), s:23-32
LİBERATORE, M.J., NYDİCK, R.L., (1997). Group Decision Making In Higher Education Using The Analytic Hierarchy Process, Research In Higher Education, Vol. 38, No. 5, s:323
MOONEY, M., GLACKEN, M., O’BRİEN, F., (2008). Choosing nursing as a career: A qualitative study. Nurse Education Today, (28), s:385-392
NEİLSON, G.R., MCNALLY, J.G., (2010). Not choosing nursing: Work experience and career choice of high academic achieving school leavers. Nurse Education Today, (30), s:9-14
NİKİC, D., ARANDJELOVİC, M., NİKOLİC, M. VE STANKOVİC, A., “Job Satisfaction In Health Care Workers”, Acta Medica Medianae, 2008, s:9
ÖNDER E., ÖNDER G., KUVAT Ö., TAŞ N., "Identifying The Importance Level Of Factors Influencing The Selection Of Nursing As A Career Choice Using Ahp: Survey To Compare The Precedence Of Private Vocational High School Nursing Students And Their Parents", 2nd Cyprus International Conference on Educational Research, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 13-15 February 2013
ÖZDEMİR, Ö., Yüksek Lisans Tezi, Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hasta Yakınlarının Memnuniyet Değerlendirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Ocak 2009, s.4
PEKDEMİR I., ÖZÇELİK A., KARABULUT E. VE ARSLANTAŞ C., Personel Güçlendirme, İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma, Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, cilt.4, 2006, ss.11-36
Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Tatminine Etki Eden Faktörlerin Önem
Derecelerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Belirlenmesi
215
ROBBİNS S. P., JUDGE T.A., “Örgütsel Davranış”, Çeviri: Prof. Dr. İnci Erdem, 14. Basımdan Çeviri, Pearson, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, Şubat 2012, s:76
SÖYÜK, S., Sağlık Sektöründe İş Tatmini, Hastane Dergisi, Ocak 2012, ss.94-95
TİMOR M. (2011), Analitik Hiyerarsi Prosesi, Türkmen Kitapevi, ISBN: 9786054259502. İstanbul, ss:29-33
VAİDYA O.S., KUMAR S., “Analytic hierarchy process: An overview of applications”, European Journal of Operational Research 169 (2006) s:1–29
YILMAZ, E., (2005) “Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Katılımcı Doğal Kaynak Planlaması”, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 31, s:18
YOO, K.E, CHOİ, Y.C., (2006). Analytic Hierarchy Process Approach For Identifying Relative Importance Of Factors To Improve Passenger Security Checks At Airports, Journal of Air Transport Management 12, s:135–142

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com