You are here

Uluslararası Turizm Hareketlerinde Sağlık Turizminin Rolü ve Kalite Çalışmalarının Önemi Bir Literatür Çalışması

THE ROLE AND QUALITY OF HEALTH TOURISM WITHIN INTERNATIONAL TOURISM MOVEMENTS - A Literature Survey

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
It has been observed in the recent years that the touristic consumption concept has been changing in parallel to the economic growth, political changes and technologic developments in the World. The diversification policies of tourism in order to get a good portion from the World tourism movements have become more important due to the new tendencies in tourism consumption patterns. This research is based on a literature survey which aims to find out the role and works on quality of health tourism within the international tourism movements. According to the findings of the research, it has become 1s clear that the health tourism in general and thermal spa tourism in particular are very important alternatives due to having the potential of whole year around and the possibility of integrating with other touristic activities. On the other hand, the quality management has become strategically important for the touristic operations. The only way to survive any touristic operation is to offer the best quality service in order to have the loyalty of the customers. It is very strategic and important for thermal tourism to concentrate on the quality issues in order to get the highest revenue for their activities.
Abstract (Original Language): 
Dünyadaki hızlı ekonomik, siyasal, teknolojik gelişmeler ve değişmelere paralel olarak turizm tüketim kalıplarında da son yıllarda önemli değişimler gözlenmektedir. Turist profilindeki ve tüketim kalıplarındaki değişikliklerin oluşturduğu yeni eğilimlere cevap verebilmek, dünya turizm hareketlerinden daha fazla pay alabilmek için turizmi çeşitlendirme politikaları kaçınılmaz olmuştur. Bu çalışma uluslararası turizm hareketlerinde sağlık turizminin rolü ve kalite çalışmalarının önemini ortaya çıkarmak amacıyla bir literatür taraması amacını taşımaktadır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre genel olarak sağlık turizmi, tüm yıl yapılabilme, diğer turizm türleri ile entegre olabilme açılarından önemli bir alternatif turizm türü olarak karşımıza çıkmaktadır.
135-156

REFERENCES

References: 

Ahmadov, F. ve Orhan, S.. (2008). Turizmde Yeni Boyut Yaşlı Bakım Hizmetlerine Yönelik
Girişim Modelleri. III.Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı. Ankara:
Nobel Yayın Dağıtım.
Akdu, S. A..(2009). Sağlık Turizmi Kapsamında Medikal Turizm ve Türkiye’deki
Uygulamalar Üzerine Bir Araştırma; İstanbul ve Ankara Örneği. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm
İşletmeciliği Ana Bilim Dalı.
Aydın, D.. (2008). Türkiye’de Sağlık Turizmi ve Ortadoğu’daki Yeri. Sağlık Turizmi
Bülteni, 5: 6-10.
Aydın, D.. (2009). Medikal Turizmin Başkenti İstanbul. Sağlık Turizmi Bülteni, 8: 1.
Aydın, D.. Aktepe, C. Şahbaz, P. ve Arslan, S. (2011). Türkiye’de Medikal Turizmin Geleceği.
Ankara.
Aydın, D..(2008). Başyazı. Sağlık Turizmi Bülteni, 1:1-4.
Bahar, M.. (2009). Türkiye’de Sağlık Turizminin Geleceği. Sağlık Turizmi Bülteni, 8: 16-
19.
Bayer, M.Z.. ( 1992). Turizme Giriş. İstanbul: İşletme Fakültesi Yayını No:253.
Bozoğlu, E. ve Naharcı, İ.. (2009). Ayrıntılı Geriatrik Değerlendirme. 8.Ulusal Geriatri
Kongresi (29 Ekim-1 Kasım, Fethiye, ss. 26-28), Muğla.
Connel, J.. (2006). Medical Tourism: Sea, sun, and…surgery. Tourism Management, 27:
1093-1100.
Çetinkaya, T. ve Zengin, B.. (2009). Türkiye’de İleri Yaş Bakım Turizmi ve Almanya
Örneği. VII.Geleneksel Turizm Paneli (28 Nisan 2009, ss.172-180), Sakarya.
Çımat, A. ve Bahar, O.. (2003). Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve
Önemi Üzerine Bir Değerlendirme, Akdeniz İ.İ.B.F Dergisi, 6: 1-18.
Danell, S. C. ve Mugomba, C.. (2007). Medical Tourism and Its Opportunities A
Conceptual Framework For Entry Into The Industry Tourism and Hospitality
Managemet, Master Thesis, Göteborg: School Of Bussiness, Ekonomics and Law
Göteborg University.
Emir, O. Soybalı, H.H. ve Baytok, A.. (2008). Afyonkarahisar’da Termal Turizm
Potansiyeli ve Geleceğine İlişkin Beklentiler. Termal ve Maden Suları Konferansı
(24-25 Nisan, Afyon, ss. 396-407), Ankara: Sözkesen Matbaacılık.
Eraslan, İ.H, Kasımoğlu, M. ve Kılınç, İ.. (2010). Muğla İli Turizm Sektörünün Kümeleme
Analizi ve Makro Düzey Stratejik Planı. Muğla Valiliği. Ocak 2011,
www.turizmguncel.com
Erdoğan, H.. (1995).Uluslararası Turizm. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi.
Gençay, C..(2007). Sağlık Turizmi, (Ed.) M. Bulu ve İ.H.Eraslan, Sürdürülebilir Rekabet
Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü, (ss.172-180). İstanbul: Kazancı Hukuk
Yayımevi.
Gümüş, F. ve Büyük, Ö.. (2008). Sağlık Turizminde Yeni Açılımlar: Tıp Turizmi.
III.Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi (17-19 Nisan, ss.433-437), Ankara: Nobel
Yayın Dağıtım.
Hacıoğlu, N. ve Şahin, B.. (2008).Üçüncü Yaş Turizmi. (Ed.) N. Hacıoğlu ve C. Avcıkurt
Turistik Ürün Çeşitlendirmesi.(ss.17-39) İçinde. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Hindistan Turizm Raporu, (2010) Kasım 2010, www.tursab.org.tr
Huff- R. M., Sheperd S. C., Cushman, R., İmrie, J. ve Lalta S.. (1995). Prospects For Health
Tourism Exports For The English- Speaking Caribbean. Washington: Social Sectors
Development Strategies Inc.
İçöz, O.. (2005). Turizm Ekonomisi, Ankara: Turhan Kitabevi.
İçöz, O. ve Kozak,N.. (2002) M. Turizm Ekonomisi. Ankara: Turhan Kitabevi.
İnce, C. ve Duman, T.. (2007) Geleneksel Turizm. (Ed.) M. Bulu ve İ.H.Eraslan.
Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü. (ss.80-93) İstanbul:
Kazancı Hukuk Yayımevi.
Uluslararası Turizm Hareketlerinde Sağlık Turizminin Rolü ve Kalite Çalışmalarının
Önemi Bir Literatür Çalışması 155
Kahraman, N.. (1991). Termal Turizm Olayı ve Yalova Kaplıcaları. Anatolia Turizm
Araştırmaları Dergisi, 17-18: 10-12.
Karagülle, Z.. (2008). Türkiye’de Mineralli Sular ve Kaplıca Tedavisi. Sağlık Turizmi
Bülteni, 1: 1-4.
Kiper, T.. (2006). Safranbolu Yörükköyü Peysaj Potansiyelinin Kırsal Turizm Açısından
Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü.
Kiremit, A. Ş.. (2008). Turizmin Gelişiminde Bir Alternatif Olarak Medikal Turizm: Bir
Sağlık Kuruluşunda Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı.
Kozak, N, Kozak, M. A.ve Kozak, M.. (2001). Genel Turizm, Ankara: Detay Yayıncılık.
Kozak, N. ve Kayar, Ç. H.. (2007).Genel Olarak Turizm Kavramı. (Ed.)M. Bulu ve
İ.H.Eraslan, Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü (ss.64-
77). İstanbul: Kazancı Hukuk Yayımevi.
Kozak, N. ve Kozak, M. A. ve Kozak, M.. ( 2008). Genel Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
Küçükaslan, N.. (2006). Özel İlgi Turizminde Niş Pazarlamanın Yeri, Paradoks Ekonomi
Sosyoloji ve Politika Dergisi, 2: 1-32.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2010) Turizm Çeşitleri Ekim 2010, www.kultur.gov.tr
Olalı, H.. (1990). Turizm Politikası ve Planlaması. İstanbul: İşletme Fakültesi Yayın
No:228.
Özbek, T.. (1991). Dünyada ve Türkiye’deki Termal Turizmin Önemi. Anatolia Turizm
Araştırmaları Dergisi, 18:15-29.
Özer, N.. (1991). Kaplıca Hekimliğinin Çağdaş Gelişimi. Anatolia Turizm Araştırmaları
Dergisi, 17-18: 35-39.
Özkurt, H.. (2007). Sağlık Turizmi Tahvilleri. Maliye Dergisi, 152: 121-141.
Öztürk, Y. ve Yazıcıoğlu, İ.. (2002). Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Turizm
Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi Turizm ve Ticaret Dergisi,
2: 183-195.
Roney, S. A.. (2007). Turizm Endüstrisinin Ekonomideki Yeri ve Önemi. (Ed.)M. Bulu ve
İ.H. Eraslan, Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü (ss.30-
40). İstanbul: Kazancı Hukuk Yayımevi.
Seyyar, A. ve Orhan, S.. (2008). Sağlık Turizminde Yeni Küresel Eğilimler: Bakıma Muhtaç
Yaşlı Almanların Sosyal Bakım Hizmetlerinin Türkiye’de Sağlanması. III. Balıkesir
Ulusal Turizm Kongresi (17-19 Nisan, ss.5-10), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Sezgin, M.. (1995). Genel Turizm (Turistik Kavramlar-Ekonomi-Pazarlama-Turizm
Mevzuatı). Ankara: Tutibay Yayınları.
Stephano, R.M.. (2009). Türkiye Raporu. Sağlık Turizmi Bülteni, 8: 15.
Şimşek, Ş.. (1991). Türkiye’deki Termal Kaynakların Potansiyeli ve Genel Özellikleri.
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 18: 5-9.
Tunç, A ve Saç, F.. (1998). Genel Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
Tunçsiper, B. ve Kaşlı, M.. (2008). Termal Turizmin Ekonomik Etkileri: Gönen Örneği.
Ticaret ve Turizm Eğitimi Fakültesi Dergisi, 1:120-135.
TÜİK, (2010). Türkiye Turizm İstatistikleri Ekim 2010, www.tuik.gov.tr
Türkiye Sağlık Vakfı, (2010). Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Turizmi 2010. Durum Analiz
Raporu ve Çözüm Önerileri. Ankara: Efil Yayınevi.
Usta, Ö..( 2002.) Genel Turizm. İzmir: Anadolu Matbaacılık.
Ünlüönen, K., Tayfun, A. ve Kılıçlar, A.. ( 2007). Turizm Ekonomisi. Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.
Yanos, M.. (2008). Denizaşırı Ülkelerde Cazip Sağlık Hizmet Aranıyor. Sağlık Turizmi
Bülteni, 5: 16-19.
Yavuz, M. C.. (2010). Sağlık Turizminde Destinasyon Yönetimi: Adana Modeli. Mehmet
Kemal Dedeman Araştırma ve Geliştirme Proje Yarışması.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com