You are here

TÜRKİYE’DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

SUPPLIER SELECTION CRITERIA AND RULES OF CONTRACTS AT OUTSOURCING IN TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Today outsourcing is widely being used by business enterprises. Especially the tendency of the enterprises to specialization in their proficiency in order to keep up with the harsh rivalry increased outsourcing. Besides this, the wishes to improve the quality, obtain flexibility, reduce costs and follow the new technological developments are the other causes for the raise in the use of outsourcing. The use of outsourcing covers a managerial process. In this process the enterprise initially defines the need to use outsources and then proceeds to the selection of appropriate supplier. Selection of the supplier is an essential process for business enterprises. Firms choose their suppliers by considering many criteria in order to achieve efficiency in outsourcing facilities. This study aims to emphasize on the critical factors affecting the selection of the supplier. To do so, 531 questionnaire forms are obtained from 14 cities by considering the rank of ICRI (International Competitiveness Research Institute) and the data of ABPRS (Address Based Population Registry System). The data is evaluated and as a consequence parallel findings are obtained to the literature.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde dış kaynaklardan yararlanma, tüm işletmeler tarafından hızlı bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle işletmelerin yoğun rekabet şartlarında ayakta kalabilmeleri için kendi yetkinlik alanlarında uzmanlaşma eğilimleri dış kaynak kullanımını artırmıştır. Bunun yanı sıra işletmelerin; kaliteyi artırmak, esneklik kazanmak, maliyetleri azaltmak, teknolojik yenilikleri takip etmek istekleri de dış kaynak kullanım oranını artıran diğer nedenlerdir. Dış kaynak kullanımı yönetsel bir süreci kapsamaktadır. Bu süreç içerisinde işletmeler öncelikle dış kaynak kullanımı ihtiyacını belirler ve ihtiyaçları kapsamında uygun tedarikçi seçimine yönelirler. Tedarikçi seçimi, işletmeler açısından önemli bir süreçtir. İşletmeler dış kaynaklardan yararlanma faaliyetinde etkinlik sağlayabilmek için tedarikçilerini birçok kriteri dikkate alarak seçmektedirler. Bu çalışma İşletmelerin dış kaynak kullanımındaki başarılarını etkileyen önemli bir etken olan tedarikçi seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterler üzerinde durmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda URAK sıralaması ve ADNKS verileri göz önünde bulundurularak Türkiye genelini kapsayacak şekilde 14 ilde 531 ankete ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular değerlendirilerek literatürle ilişkisi kurulmuştur.
141-161

REFERENCES

References: 

Apak, S., "Türkiye Otomotiv Sektöründe Yeniden Yapılanma ve Bilgi Teknolojilerinde Dış
Kaynak Kullanımının Rekabet Avantajları", II.Ulusal Kalite Fonksiyon Göçerimi
Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, İzmir, 185-198, 19-21
Mart 2008.
Aron R., Clemons E. and Reddi, S., “Just Right Outsourcing: Understanding And Managing
Risk”, Journal of Management Information Systems, Fall 2005, Vol:22, No:2
Arslantaş C., C., “Yeni Bir Yönetim Stratejisi Olarak Dıs Kaynaklardan Yararlanma
(Outsourcing) ve İlaç Sanayinde Faaliyet Gösteren Firmaların Dış Kaynaklardan
Yararlanma Uygulamaları” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1999
Ataman G., “İnsan Kaynakları Fonksiyonunda Dış Kaynaklardan
Yararlanma/Yararlanmama Kararı: Akaryakıt Dağıtım Sektöründe Bir Örnek
Olay”,Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, No: 21, yıl:10, cilt:
6.
Bakan, İ., 2004. Çağdaş Yönetim Yaklaşımları : İlkeler, Kavramlar ve Yaklaşımlar, Beta
Basım Yayım Dağıtım A.S., İstanbul, 541s.
Benyoucef L., Hongwei, D., Xiaolan,X., “Supplier Selection Problem: Selection Criteria
and Methods”, Instıtut Natıonal De Recherche En Informatıque Et En
Automatıque, No: 4726, Feb. 2003
Coşkun R., “Öz Yetkinliklere Odaklanma Stratejisi Olarak Dıs Kaynak Kullanımı”, Ed.
İsmail Dalay, Recai Coskun, Remzi Altunısık, Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim
Yaklasımları, Beta Yayıncılık, istanbul, 2002
Çoban, O., Tutkun O., 2004. “Firmaların Piyasa Performansının Artırılmasında Bir
Strateji Olarak Outsourcing’in Rolü”, Outsourcing Dergisi, Aralık- Ocak, s.36-40.
Dağdeviren M., Eren T., “Tedarikçi Firma Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve 0-1
Hedef Programlama Yöntemlerinin Kullanılması”, Gazi Üniversitesi Müh. Mim.
Fak. Dergisi, Cilt:16, No:2, 2001
Dereli, B.,İnsan Kaynakları Yönetiminde Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcıng),
İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, Aralık, 2003
Ecerkale, K. ve Kovancı, A., İnsan Kaynaklarında Dış Kaynak Kullanımı, Havacılık Ve Uzay
Teknolojileri Dergisi, 2 (2), 2005, 69-75.
Efil, İ., İşletmelerde Yönetim Ve Organizasyon, 6. Baskı, Alfa Basım Yayım Dağıtım,
İstanbul, 1999
Genç N., Yönetim ve Organizasyon, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2007
Gençyılmaz G. ve Zaim S., "Şirketlerin Stratejik Üretim Planlamasında Dış Kaynak
Kullanımının (Outsourcing) Rolü", İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Dergisi, Vol. 29, No. 1, Apr. 2000, Pp. 119-138
Greaver, M., F., Strategic Outsourcing, 1.Bs., Amacom, New York, 1999.
Güner Ü., “Dış Kaynak Kullanımının Ekonomik Etkileri”, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2004
http://www.kobifinans.com.tr/tr/bilgiimerkezi/020606/349, 27.03.2007
Juma’h A., H., Wood D., “Outsourcing Implications For Accounting Practices” Managerial
Auditing Journal, 14(8), 1999, 385-396.
Karacaoğlu, K., “Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Teknoloji İle İlgili Dış Kaynaklardan
Yararlanmanın Türkiye’de Bankacılık Sektöründe Uygulamaları”, Niğde
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2001, Niğde.
Kasirian M. N., Mohd, Y., R., “Determining Interdependencies Among Supplier Selection
Criteria”, European Journal Of Scientific Researc, Vol:35, No:1, 2009
Koçel T., İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları Genişletilmiş 9. Baskı, 2003, İstanbul
Lacey K., Blumberg, D., “Marketing Methods Improving Business Performance With
Outsourcing”, Journal of Medical Marketing, 5.1. 2005
Lacity M., “Hirchheim Rudy, The Information Systems Outsourcing Bandwagon”, Sloan
Management Review, Sonbahar, 1993
Türkiye’de Dış Kaynak Kullanımında Tedarikçi Seçim Kriterleri ve
Sözleşme Şartlarında Dikkat Edilen Hususlar
161
Momme, J.. “Framework For Outsourcing Manufacturing: Strategic and Operational
Implications”, Computers in Industry, 49,2002, p. 59-75.
of Public Sector Management, 18. 1. 2005
Öncü M. A., Işkın, M., “Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı Üzerine Kavramsal Bir
Çalışma”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.8, S.9, 2009
Özdemir A., “Tedarik Seçiminde Karar Modelleri ve Bir Uygulama Denemesi”, Anadolu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir
2007
Öztürk, A., Sezgili, K., “Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Yeni Bir Rekabet Stratejisi
Olarak Kullanılması ve Uygulama Süreci”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XXI, Sayı 2, 2002, s.127-142.
Özutku H., “İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Eğilimler”,Verimlilik Dergisi,
S:2/2002,s:117
Quelin, B., Duhamel, F.,. “Bringing Together Strategic Outsourcing and Corporate
Strategy: Outsourcing Motives and Risks”, European Management Journal, Vol.
21, No.5,2003, p: 647-461.
Rodrigez, T. F. E. ve Robaina, V. P.,. “The Management Perception of the Strategic
Outsourcing of Services: An Empirical Examination in the Hotel Sector”, The
Service Industries Journal, 25, 2005
Solak, M., Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing) ve İnsan Kaynakları Yönetimi
Alanında Uygulaması, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek
Lisans Tezi, 2002, İstanbul.
Türksoy, A., “Otel İsletmelerinde Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing) ,
Ege Üniversitesi, Çesme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu.
eab.ege.edu.tr/pdf/5/C5-S1-2-
Udo G., G., ”Using Analytic Hierarchy Process To Analyze The İnformation Technology
Outsourcing Decision”, Industrial Management and Data Systems, Vol:100, Issue:
9, 2000.
Weber C.,, Current J.,R., Benton W. C., Vendor Selection Criteria, European Journal of
Operational Research 50 (1991)2-18
Yağmur A., “Öz Yeteneklerden Daha Etkin Biçimde Yararlanmada Bir Araç Ve Yöntem
Olarak Dıs Kaynak Kullanımı(Outsourcıng):Kuram Ve Saglık İsletmelerinde
Karşılaştırmalı Bir Araştırma” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2007
Young S., Outsourcing in the Austrilian Health Sector”, The International Journal of
Public Sector Management, 18. 1. 2005
Yurdakul, M., İç, Y.T., “AHP ve Hedef Programlama Yöntemlerinin Sağlayıcı Seçimi
Probleminde Kullanılması”, XXII. Ulusal YA/EM Kongresi, Gazi Üniversitesi,
Ankara, 2001.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com