You are here

Karaman - Ayrancı Tuzlu Alkali Topraklarının Islahında Jips Kullanımı

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
About 15% of the agricultural lands in the world are under threat of salinization which includes physical and chemical destruction together with erosion (Wild, 2003). This ratio is around 32% within the irrigated lands of Turkey. According to estimation made by FAO, almost 50% of irrigated lands are under the threat of salinization and alkalization. Electrical conductivity values of research site located in Karaman Province Ayranc. Town reaches to 40.6 dS m -1 and Exchangeable Sodium Percentage (ESP) reaches up to 49%. Over the research site, stabilization depth was considered as 60 cm and 150 cm of leaching water was applied. In case where gypsum was used as amelioration material and intermittent method was used for leaching method, it has been determined that the existing ESP values within the soil depth considered have decreased down to the planned 10%.
Abstract (Original Language): 
Dünyadaki tarım alanlarının %15’i erozyonla birlikte fiziksel ve kimyasal bozulmayı da içeren toprak tuzluluğunun etkisinde bulunmaktadır (Wild, 2003). Bu oran ülkemizde sulanan alanlar içinde %32 civarındadır. FAO’nun tahminlerine göre de sulanan alanların neredeyse yarısı yani %50’si tuzluluk tehdidi altında bulunmaktadır. Karaman ili Ayrancı ilçesinde bulunan çalısma alanı topraklarının elektriksel iletkenlik değeri 40.6 dS m-1’ye ve Değisebilir Sodyum Yüzdesi (DSY) değeri ise 49’a kadar yükselmektedir. Alanda, 60 cm’lik ıslah derinliği dikkate alınmıs ve toplamda 150 cm yıkama suyu uygulanmıstır. Islah materyali olarak jipsin, yıkama yöntemi olarak da aralıklı göllendirme yönteminin kullanıldığı durumda, dikkate alınan toprak derinliğindeki mevcut DSY değerlerinin planlanan 10 değerine düstüğü belirlenmistir.
1-15

REFERENCES

References: 

Akbay, .B.Y.ld.r.m (1974). Alpu Oras.nda Tuz
Sodyum ve Bor’un Etkilemi olduğu Topraklar.n.
Islah. Đçin Gerekli Y.kama Suyu Jips Miktar. ve
Islah Suresinin Tespiti. KHGM Yay.nlar.,
Anaç, S., Aksoy, U., 2000. Foreword. International
Symposium on Techniques to Control Salination for
Horticultural Productivity. 30 March 2002, Antalya-
Turkey
Bahçeci, Đ., 1983. Aksaray Ovas. Tuzlu Sodyumlu
Topraklar.n.n Islah. Đçin Gerekli Y.kama Suyu Islah
Maddesi Miktar. ile Islah Süresi. KHGM Konya
Topraksu Arat.rma Enstitüsü Müdürlüğü Yay.nlar.
Genel Yay.n No:79
Bahçeci, Đ., 1984. Konya-Ereğli Ovas. Tuzlu Sodyumlu
Borlu Topraklar.n.n Islah. Đçin Gerekli Y.kama
Suyu ve Islah Maddesi Miktarlar. ile Islah Süresi.
KHGM Konya Topraksu Arat.rma Enstitüsü
Müdürlüğü Yay.nlar. Genel Yay.n No:115
Balç.n, M. ve Çelik, S. 1992. Amasya Tuzlu Sodyumlu
ve Bor’lu Topraklar.n.n Islah. Đçin Gerekli Y.kama
Suyu ve Islah Maddesi Miktar. ve Y.kama Süresi,
T.C. Babakanl.k KHGM Yay.nlar., Genel Yay.n
No.120, Rapor No:72, Tokat.
Beyce, Ö., 1977. Türkiye’nin Baz. Sulama
Developman Alanlar.ndaki Tuzlu ve Sodyumlu
Topraklarda Y.kama Suyu ve Islah Maddesi
Miktar.n.n Saptanmas. Üzerine Bir Arat.rma.
TOPRAKSU Genel Md. Yay.nlar. MTA Enst.
G.Yay. No. 44, Ankara.
Ç.nar, A.I., 1978. Kazova Sodik Topraklar.n.n Islah.
Đçin Verilmesi Gerekli Jips ve Y.kana Suyu
Miktarlar. Đle Y.kama Süresinin Tespiti. KHGM
Topraksu Ara. Enst. Müd. Yay.nlar. No: 18/11
Dorsan, F., 1988. Gediz Havzas.’n.n Tuzlu, Tuzlu
Alkali Topraklar.n.n Islah. ve Tar.msal Üretim
Gücünün Yükseltilmesi Đçin Al.nmas. Gereken
Kültürteknik Önlemleri Üzerine Bir Arat.rma
(Doktora Tezi). EÜ Ziraat Fakültesi Kültürteknik
Bölümü, Đzmir.
Ergene, A., 1982. Toprak Bilgisi. Atatürk Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Yay.nlar.. Erzurum
Kelley, W. P., 1951. Alkali Soils, Their Formation,
Properties And Reclamation. Reinhold Publishing
Corporation. New York, U.S.A
Mavi, A. 1981. Bafra Ovas.ndaki Tuzlu Topraklar.n
Islah. Đçin Gerekli Y.kama Suyu Miktar. ve Y.kama
Süresi. Genel Yay.n No:l 1, Rapor Yay.n No:9,
Samsun.
Özkara, M., 1981. Ege Bölgesinin Tuzlu Sodyumlu
Topraklar.n.n Islah. Đçin Gerekli Jips ve Y.kama
Suyu Miktar. ile Y.kama Süresinin Tespiti. BTAE
Yay.nlar. Yay.n No:70 Menemen.
Sevgilioğlu, M., 1986. Harran Ovas. Tuzlu Sodyumlu
Topraklar.n Islah. Đçin Gerekli Jips, Y.kama Suyu
Miktar. ve Süresi. KHGM Köy Hizmetleri Arat.rma
Enstitüsü Yay.nlar., Yay.n No: 31 anl.urfa.
önmez, B. ve Beyazgül, M., 2008. Türkiye’de Tuzlu
ve Sodyumlu Topraklar.n Islah. ve Yönetimi.
Sulama ve Tuzlanma Konferans. 12-13 Haziran,
anl.urfa.
Sönmez, B., 1991. Tuzlu ve Alkali Topraklar.n Islah
Kriterlerinin Programlama Tekniği Kullan.larak
Belirlenmesi ve Tarla Denemeleriyle Kalibrasyonu.
Toprak ve Gübre Arat.rma Enstitüsü Yay.nlar.,
Genel Yay.n No :176. Ankara.
Sönmez, N., Ayy.ld.z, M., Güngör, Y., Erözel, Z.,
Baumann, H., Kretzschmar, R., 1980. Çumra
Sulama ebekesindeki Tuzlu ve Sodyumlu
Topraklar.n Islah. Üzerine Bir Arat.rma. Türk
Tar.m.n.n Gelitirilmesi Üzerine Arat.rmalar.
Göttingen Georg-Agust Üniversitesi ve Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakülteleri Aras.ndaki Ortakl.ğ.n
Sonuçlar. 1966-1980. Türkçe–Almanca
Sempozyum. 23 Kas.m, Ankara.
Wild, A., 2003. Soils, Land and Food: Managing The
Land During The Twenty-First Century. Cambridge,
UK. Cambridge University Pres.
Y.lmaz, T. 1978. Burdur-Yaz.köy Tuzlu Sodik Bor’lu
Topraklar.n.n Islah. Đçin Gerekli Jips ve Y.kama
Suyu Miktar. ve Y.kama Süresinin Saptanmas..
Topraksu Ara. Ens. Müd. Yay.nlan No: 17, Konya
Y.lmaz, T. 1980. Konya Ovas. Tuzlu ve Borlu Alüvyal
Topraklar.n.n Islah. Đçin Gerekli Y.kama Suyu
Miktar. ve Y.kama Süresinin Saptanmas.. Topraksu
Ara. Ens. Müd. Yay.nlar. No:63/49, Konya

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com