You are here

TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE İHRACATINDA PSİKOLOJİK MESAFENİN ROLÜ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
As globalisation and intense competition are widespread today, organizations that want to continue their existence, expand towards foreign markets, and raise their participation in international activities. In terms of the organizations that have this approach, it is important to evaluate the process of internationalization and the factors affecting this process One of the factors effective on the organizations’ process of internationalization is psychic distance consisting of factors such as difference in language, religion, culture, educational level, industrial development level and political system between the organization and the market. The concept of psychic distance has an important guiding feature organizations’ behavior in foreign markets. From this point of wiev, it is aimed to determine the effects of the psychic distance dimensions in Turkey’s exportation to EU countries. Accordingly, between 1990 and 2010 European Union Member countries which Turkey always export in industry, agriculture and mining sectors have been listed according to exportation figures. National cultural dimension of Hofstede and countries taking part in Freedom House index are included in the research. According to results, incerasing differences between Turkey and EU countries in terms of education level, industrial development level and culture enhance the export, But increasing differences in terns of political system decrease export.
Abstract (Original Language): 
Küreselleşmenin ve yoğun rekabetin etkilerinin derinden hissedildiği günümüzde varlıklarını sürdürmek isteyen işletmeler dış pazarlara doğru genişlemekte ve uluslararası faaliyetlere katılımlarını artırmaktadırlar. Bu niyete sahip işletmeler açısından uluslararasılaşma sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri değerlendirmek büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin uluslararasılaşma sürecinde etkili olan çok sayıdaki etkenden birisi işletme ve faaliyette bulunmak istediği pazar arasındaki dil, din, kültür, eğitim seviyesi, endüstriyel gelişmişlik düzeyi ve politik sistemdeki farklılık gibi faktörlerden oluşan psikolojik mesafedir. Psikolojik mesafe kavramı işletmelerin dış pazarlardaki davranışlarında önemli bir yol gösterici niteliğe sahiptir. Buradan hareketle araştırmada Türkiye’nin AB ülkelerine ihracatında psikolojik mesafe boyutlarının etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 1990-2010 yılları arasında sanayi, tarım ve madencilik sektörlerinin tamamında Türkiye’nin sürekli olarak ihracatta bulunduğu Avrupa Birliği ülkeleri ihracat rakamlarına göre sıralanmıştır. Bunlardan Hofstede’nin ulusal kültür boyutları ve Freedom House endeksinde yer alan ülkeler araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; Türkiye ile AB ülkeleri arasında genel olarak eğitim, endüstriyel gelişmişlik ve kültür açısından farklılıkların artmasının ihracat miktarını artırdığı, politik sistem açısından farklılıkların artmasının ise ihracat miktarını azalttığı tespit edilmiştir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Agarwal, S., Ramaswami S. N. (1992). “Choice of Foreign Market Entry Mode: Impact of Ownership,
Location And Internalization Factors”. Journal of International Business Studies, First Quarter.
Aksan, D. (1995). Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileriyle Dilbilim). Ankara: Levent Ofset
Aydın, K. (2007). Uluslararası ve Küresel Pazarlamada Kültürel Etkiler. (2. Basım).
Nobel Yayın Dağıtım.
Aydın, M. (Haziran 2010). Anahatlarıyla Dinler Tarihi (Tarih, İnanç ve İbadet). (1. Basım). İstanbul:
Ensar Neşriyat.
Başar, S., Yıldız Ş. (2009). “İktisadi Büyümenin Demokratikleşme Üzerindeki Etkileri”. Balıkesir
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), 56-75.
Beckerman W. (1956). “Distance And The Pattern of Intra-European Trade”. The Review of Economics
And Statistics, Vol:38, No:1- February, pp: 31-40.
Benito G. R.G., Gripsrud G. (1992). “The Expansion of Foreign Direct Investments: Discrete Rational
Location Choices or a Cultural Learning Process?”. Journal of International Business Studies, 23(3),
pp: 461-476.
Boyacigiller, N. (1990). “The Role of Expatriates in The Management of Interdependence, Complexity
and Risk in Multinational Corporations”. Journal of International Business Studies, 21(3) Third
Quarter, 357-381.
Brouthers, D. K., Brouthers E. (2001). “Explaining The National Cultural Distance Paradox”. Journal of
International Business Studiess, 32(1), pp: 177-189.
Child, J., Ng, H. S., Wong, C. (2002). “Psychic Distance And Internationalization: Evidence From Hong
Kong Firms”. International Studies of Management of Organization, 32(1) Spring, pp:36-56.
Chomsky, N. (2002). Dil ve Sorumluluk. (Çev: Hüsnü Özasya). İstanbul: Ekin Yayınları.
Cyrino, A. B., Barcellos, E. P., Tanure B. (2010). “International Trajectories of Brazilian Companies:
Empirical Contribution to the Debate on the Importance of Distance”. International Journal of
Emerging Markets, Vol: 5, No: 3/4, pp: 358-376.
Dow, D., Ferencikova, S. (2007). “The Measurement And Impact of Psychic Distance: Testing a New
Scale FDI in Slovakia”, Proceedings of the 33rd European International Business Academy (EIBA)
Conference, Catania, December 13-15.
Dow, D., Karunaratna, A. (2006). “Developing a Multidimensional Instrument to Measure Psychic
Distance Stimuli”. Journal of International Business Studies, 37(5), September, pp:578-602.
Dow, D., Larimo, J. (2009). “Challenging The Conceptualization and Measurement of Distance And
Türkiye’nin Avrupa Birliği Ülkelerine İhracatında Psikolojik Mesafenin Rolü | GÖDEKMERDAN, GÜLLÜCE
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 4 * Sayı 5 * Yıl 2013
193
International Experience in Entry Mode Choice Research”. Journal of International Marketing,
17(2), pp: 74-98.
Dow, D., & Larimo, J. (2007). “Entry Mode Choice: Testing New Approaches to Measuring Psychic
Distance and International Experience”, European International Business Academy. Catania, Italy.
Eker S. (2006). Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları. (4.Baskı). Ankara.
Erramilli, K.M., Rao, C. P. (1990). “Choice of Foreign Market Entry Modes by Service Firms: Role of
Market Knowledge”. Management International Review, Second Quarter, 30(2), 135-150.
Evans, J. Bridson, K. (2005). “Explaining Retail Offer Adaptation Through Psychic Distance”, International
Journal of Retail & Distribution Management, 33(1), 69-78.
Evans, J., Mavondo F. T., Bridson K. (2008). “Psychic Distance: Antecedents, Retail Strategy Implications,
and Performance Outcomes”. Journal of International Marketing, Vol: 16, No: 2, pp: 32-63.
Evans, J., & Mavondo, F. T. (2002). “Psychic Distance And Organizational Performance: An Empirical
Examination of İnternational Retailing Operations”. Journal of International Business Studies,
33(3), 515–532.
Evans, J., Treadgold, A., & Mavondo, F. T. (2000). “Psychic Distance And The Performance of İnternational
Retailers – A Suggested Theoretical Framework”. International Marketing Review, 17(4/5), 373–
391.
Fletcher R., Bohn, J. (1998). “The Impact of Psychic Distance on the Internationalisation of the Australian
Firm”. Journal of Global Marketing, 12(2), 47-68.
Håkanson, L., Ambos, B. (2010). “The Antecedents of Psychic Distance”. Journal of International
Management, 16(3), 195-210.
Hofstede, G. (1984). Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values, Newbury
Park, CA: Sage.
Hofstede, G. (1991). Cultures and Organizations: Software of the Mind. London: McGrwa-Hill.
Hofstede, G. (2001). “Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and
Organizations Across Nations”. California:Sage Publications.
Johanson, J., Wiedersheim-Paul F. (1975). “The Internationalization of The Firm- Four Swedish Cases”.
Journal of Management Studies, Vol: 12, Issue:3, pp. 305-322.
Johanson, J., Vahlne, J. E. (1977). “The Internationalization Process of the Firm-A Model of Knowledge
Development and Increasing Foreign Market Commitments”. Journal of International Business
Studies, 8(1), Spring - Summer, 23-32.
Kartal, B., Sofyalıoğlu, Ç. (2009). “Kültürel Uzaklığın Dış Pazara Giriş Yöntemi Üzerindeki Etkisinin
Türkiye’deki Yabancı Yatırımlar Açısından İncelenmesi”. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 7(2), 111-126.
Kogut, B, Singh, H. (1988). “The Effect of National Culture on The Choice of Entry Mode”. Journal of
International Business Studies, 19(3), Autumnpp. 411-432.
GÖDEKMERDAN, GÜLLÜCE| The Role Of Psychic Distance In Turkey’s Exportation To European Union ...
Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty
KAU EASF Journal | Vol 4 * Issue 5 * Year 2013
194
Lee, D.J. (1998). “The Effect of Culturel Distance on The Relational Exchange Between Exportersand
Importers: The Case of Australian Exporters”. Journal of Global Marketing, 11 (4), 7-22.
O’Grady, S., Lane, H. W. (1996). “The Psychic Distance Paradox”. Journal of International Business Studies,
Second Quarter, 27, 2.
Smith, M., Dowling, P. J., Rose, E. (2011). “Psychic Distance Revisited: A Proposed Conceptual Framework
and Research Agenda”. Journal of Management & Organization, Vol: 17, Issue: 1, January, pp: 123-
143.
Sousa, C. M. P., Bradley, F. (2005). “Global Markets: Does Psychic Distance Matter?”. Journal of Strategic
Marketing, 13(1) March, 43-59.
Sousa, C. M. P., Lengler, J. (2009). “Psychic Distance, Marketing Strategy and Performance in Export
Ventures of Brazilian Firms”. Journal of Marketing Management, 25(5-6), 591-610.
Swift, J.S. (1999). “Cultural closeness As A Facet of Cultural Affinity: A Contribution To The Theory Of
Psychic Distance”. International Marketing Review, 16(3), 182-196.
Treadgold, Alan. (1988). “Retailing Without Frontiers”. Retail and Distribution Management, 16(6), 8–12.
Zhao, X. M., Decker, R. (2004). Choice of Foreign Market Entry Mode: Cognitions From Empirical And
Theoretical Studies. (Discussion Paper). No. 512, Department of Business Administration and
Economics. University of Bielefeld.
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa, 01.10.2011
http://geert-hofstede.com/national-culture.html, 05.10.2011
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=2/, 05.01.2011
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html, 04.10.2011,
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr/, 01.10.2011

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com