You are here

PERCEPTION OF PRE-SCHOOL TEACHERS TO MOBBING IN TERMS OF EFFECT ON ORGANIZATIONAL BEHAVIOR

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Mobbing is an organizational problem that creates tension and clashes between the workers in the organization, effects negatively the satisfaction and capacity of the workers. In a long period of such a case, individual is ended up in isolation from the organization and work life inevitably. Mobbing is an important organizational problem which affects working atmosphere negatively and ends up in tension and conflicts and also decrease the job satisfaction. Getting aware of the Psycho – Violence cases causing serious negative results and defining the grounds and taking appropriate measures are very importantin this case. By the virtue of the fact, this study is conducted. General screening model is used for the research. In order to clarify the perception “Negative Actions Questionnaire (NAQ)” and “Organizational Behavior Scale” are used. The atmosphere of the study is created with Pre – School Teachers working at kindergartens related to primary schools and independent kindergartens in Istanbul province. The research's sample is composed of Pre – School teachers’ chosen by effective sample technique. As a result of the research, as the mobbing events increase at schools, teachers' emotional bounds to their schools are decreasing and also negative perception and behaviors are increasing. In such a situation some recommendations are presented here to prevent mobbing targeted to teachers.

REFERENCES

References: 

Akdemir, Fatma (2008). İşletmelerde Uygulanan Mobbingin (Psikolojik Şiddet) Örgütsel Bağlılığa Etkisi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
Arslan,T. (2008). İşyerinde Psikolojik Taciz Olgusu (Tacizcilerin Kişilik Özelliklerine İlişkin Bir Araştırma).
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
Arslan,Tendü (2008). İşyerinde Psikolojik Taciz Olgusu (Tacizcilerin Kişilik Özelliklerine İlişkin Bir Araştırma).
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
Çelik,Vehbi (2012). Okul Kültürü ve Yönetimi (5.Baskı). Ankara:Pegem Akademi Yayıncılık.
Durdağ, Fatma Merve (2010). Psikolojik Taciz Algısının Örgütsel Güven Üzerindeki Rolü. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi.
Eğerci, Tuğba (2009). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Maruz Kaldıkları Psikoşiddetin
(Mobbingin) Örgütsel Güven Düzeyine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi.
Ekiz,V. (2010). İşletmelerde Yaşanan Psikolojik Şiddet. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi.
Ekiz,Volkan (2010). İşletmelerde Yaşanan Psikolojik Şiddet. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım
Üniversitesi.
Eren,E. (2012). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (13.Baskı). İstanbul: Beta Yayınevi.
Eren,Erol (2012). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (13.Baskı). İstanbul: Beta Yayınevi.
Gülşen,Celal. (2011). “Sınıfta Motivasyon Sürecinin Yönetimi”. Kuram Ve Uygulamada Sınıf Yönetimi, 2.Baskı.
(Editör:Celal GÜLŞEN). Ankara: Anı Yayıncılık.
Gün,H. (2009). Çalışma Ortamında Psikolojik Taciz(1.Baskı). Ankara: Lazer Yayıncılık.
Gün,H. (2009). Çalışma Ortamında Psikolojik Taciz(1.Baskı). Ankara: Lazer Yayıncılık.
Karatuna,I. ve Tınaz,P. (2010). İşyerinde Psikolojik Taciz(1.Baskı). Ankara: Ziraat Grup Matbaacılık.
Karatuna,Işıl ve Tınaz,Pınar (2010). İşyerinde Psikolojik Taciz(1.Baskı). Ankara: Ziraat Grup Matbaacılık.
Karcıoğlu,Fatih ve Çelik,Ülke (2012). Mobbing (Yıldırma) ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Dergisi 26, (1), 63.
Kaymakçı,Hülya (2008). Çalışma Hayatında Mobbing. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi.
Kırel,Ç. (2008). Örgütlerde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Yönetimi (1.Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi
Yayınları.
Kırel,Çiğdem (2008). Örgütlerde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Yönetimi (1.Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi
Yayınları.
Mercan, Nuray. (2007). Örgütlerde Mobbing’in Örgüt İklimiyle İlişkisine Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi.
Ocak,S. (2008). Öğretmenlerin Duygusal Taciz (Mobbing)’e İlişkin Algıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Trakya Üniversitesi.
Ocak,Serhat (2008). Öğretmenlerin Duygusal Taciz (Mobbing)’e İlişkin Algıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Trakya Üniversitesi.
Şen,S. (2009). Psikolojik Taciz ve İş Kanunu Boyutu. 12.11.2012,
http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale311.pdf
Tetik,S. (2012). Mobbing Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar
Dergisi 12, (18), 81-89.
Tetik,Semra (2012). Mobbing Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik
Araştırmalar Dergisi 12, (18), 81-89.
Tınaz,P. (2005). Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar(1.Baskı). İstanbul:Beta Yayıncılık.
Tınaz,P. (2008). Çalışma Psikolojisi ve Hukuki Boyutlarıyla İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) (1.Baskı).
İstanbul:Beta Yayıncılık.
Tınaz,P. (2011). İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) (3.Baskı). İstanbul:Beta Yayıncılık.
Tınaz,P. (2011). Mobbingin Tanısı ve Olguyla Mücadele. 14.11.2012,
http://pinartinaz.com/makale1_mercek_pinar_tinaz.pdf
Tınaz,P. ,Bayram,T. Ve Ergin, H. (2008). Çalışma Psikolojisi ve Hukuki Boyutlarıyla İşyerinde Psikolojik Taciz
(Mobbing) (1.Baskı). İstanbul: Beta Yayınevi.
Tınaz,Pınar (2005). Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar(1.Baskı). İstanbul:Beta Yayıncılık.
Tınaz,Pınar (2011). İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) (3.Baskı). İstanbul:Beta Yayıncılık.
Tınaz,Pınar ,Bayram,Fuat Ve Ergin, Hediye (2008). Çalışma Psikolojisi ve Hukuki Boyutlarıyla İşyerinde Psikolojik
Taciz (Mobbing) (1.Baskı). İstanbul: Beta Yayınevi.
Yaman,Erkan (2009). Yönetim Psikolojisi Açısından İşyerinde Psikoşiddet –Mobbing- (1.Baskı). İstanbul:Nobel
Basımevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com