You are here

KAMU YÖNETİMİNDE KRİZ YÖNETİMİ

CRISIS MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS822
Abstract (2. Language): 
Crisis, which every institution may be subjected to, applies to both public administration and state institutions and organizations that operate within the structure. As public administration has a different nature from other sectors, any crises might have various effects and significance in terms of content and effect level. These facts characterize crisis management in public administration as a non-negligible separate field that needs to be evaluated multi dimensionally by examining in detail. This study is prompted by this necessity and focuses on the crisis management and crisis management process in line with the diverse and unique characteristics and its significance, relevant inconvenient elements and actions to be taken; thus setting forth the considerations that are oriented towards both the essence and the spirit of public administration. The main scope of the study is to make a healthy analysis on crisis and the perception of crisis along with accurate pre-conceptions thus recognizing the crisis before its outburst and minimizing, if applicable neutralizing, financial losses of and damages to public institution’s legal entity and damages to public benefit in public management. Setting forth judgments in compliance with the essence and spirit of public management, he study focuses on viewing crisis management from the perspective of crisis management thus mapping out the character of crisis management in public management in an ideal way. The study has its own character approaching the concept of crisis management and relevant processes from the differentiating and peculiar perspective of public management bearing in mind the relevant significance and complicating components. In accordance with this concerns, the concepts of public management, crisis and crisis management are described, the crisis management in public administration is defined and its conceptual framework is outlined and as a final step the importance of crisis management in public management is defined, the components complicating crisis management and things to be done in crisis management are detailed.
Abstract (Original Language): 
Her kurumun karşı karşıya kalma ihtimali bulunan kriz durumu kamu yönetimi ve bünyesinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları için de geçerlidir. Diğer sektörlerden ayrı bir mahiyet taşıyan kamu yönetimi için yaşanacak olan kriz de, taşıdığı özellik, sahip olduğu içerik ve bünyesinde ihtiva ettiği etki düzeyi açısından ayrı bir anlam ve önem taşımaktadır. Bu durum kamu yönetiminde kriz yönetimini göz ardı edilemeyecek ayrı bir alan olarak ortaya çıkarmakta, farklı yönlerden ele alınarak çok boyutlu değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Kamu yönetiminde kriz yönetimi, kamu hizmetlerinin yürütülmesi esnasında hizmetlerde aksamaları, kurumun itibarının, halkın güven ve desteğinin zedelenmesini ya da kaybedilmesini önlemek üzere, kurumsal yapıdan ya da kurumsal çevreden kaynaklanabilecek büyük çaplı sorunların daha doğmadan veya kontrolden çıkmadan bilinçli, sistemli ve koordineli bir biçimde yönetilmesidir. Temel amacı, kamu yönetiminde krize ve kriz algısına ilişkin sağlıklı bir niteleme ve doğru ön kabuller geliştirerek, krizi daha doğmadan fark edip önüne geçmek, ortaya çıktığında ise gerekli adımları atarak kamu kurumunun maddi ve manevi tüzel kişiliğinin göreceği zararı, kamu yararının alacağı hasarı mümkünse sıfırlamak, değilse olabildiğince minimuma düşürmektir. Söz konusu gereklilikten yola çıkarak kriz yönetimine ve kriz yönetim sürecine kamu yönetiminin sahip olduğu farklılaştırıcı, özgün karakteri doğrultusunda, taşıdığı önem, zorlaştıran unsurlar ve yapılması gerekenler bağlamında odaklanmakta, bu yönlerden kamu yönetiminin özüne ve ruhuna konsantre yargılar ortaya koyan bu çalışmanın amacı, kriz yönetimine kamu yönetimi perspektifinden bakarak, kamu yönetiminde kriz yönetiminin mahiyetini idealde olması gerektiği şekilde ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, kamu yönetimi, kriz ve kriz yönetimi kavramlarının açıklanmasının ardından, kamu yönetiminde kriz yönetimi ele alınmakta, kriz yönetiminin kamu yönetimi açısından kavramsal çerçevesi çizilerek, kamu yönetiminde kriz yönetiminin önemi, kriz yönetimini zorlaştıran unsurlar ve kriz yönetim sürecinde yapılması gerekenler üzerinde detaylı bir biçimde durulmaktadır.
33-55

REFERENCES

References: 

AKDAĞ, Mustafa (2005), ‚Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi‛, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı.15, s. 1-20.
AKINOĞLU, Osman İlter (1999), ‚Toplam Kalite Yönetimi’nin Kamuda Uygulanmasının Pratik Güçlükleri ve Çözüm Önerileri‛, Kamu Yönetiminde Kalite I. Ulusal Kongresi, Cilt.I, TODAİE, Ankara, s. 137-150.
ALACADAĞLI, Esmeray (2000), ‚Kamu Yönetimi ve Kalite‛, Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı-II, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, s. 126-136.
ARKLAN, Ümit (2009), Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Hakkı: Türk Kamu Yönetimi Açısından Bir Yaklaşım, Literatürk Yayınları, İstanbul.
AYKAÇ, Burhan (2001), ‚Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi‛, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2/2001, s. 123-132.
BEDÜK, Aykut - ALODALI, Fatih Bilal (2003), ‚Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Aracı Olarak Toplam Kalite Yönetimi‛, Kamu Yönetiminde Kalite III. Ulusal Kongresi, TODAİE, Ankara, s. 79-94.
BENOİT, William L. (1997), “Image Repair Discourse and Crisis Communication‛, Public Relations Review, Vol. 23, Issue.2, s. 177-186.
BİBER, Ayhan (2006), Sivil Toplum Örgütlerinde Halkla İlişkiler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
BUDAK, Gönül - BUDAK, Gülay (2004), Halkla İlişkiler Davranışsal Bir Yaklaşım, Barış Yayınları, İzmir.
CASTENFORS, Kertsin - SVEDIN, Lina (2001), “Crisis Communication: Learning from The 1998 LPG Near Miss in Stockholm‛, Journal of Hazardous Materials, Vol.88, Issue. 2-3, s. 235-254
COOMBS, W. Timothy (1999), Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding, Sage Publications, California.
52
Mustafa AKDAĞ – Ümit ARKLAN
CUTLIP, Scott M. – CENTER, Allen H. – BROOM, Glen M. (1994). Effective Public Relations, Prentice-Hall International, Inc., New Jersey.
ÇAMDERELİ, Mete (2000), Ana Çizgileriyle Halkla İlişkiler, Çizgi Kitabevi, Konya.
ÇEVİK, Hasan Hüseyin (2004), ‚Türkiye’de Kamu Yönetimi Başarısızlığına Teorik Bir Yaklaşım‛, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt.59, Sayı.3, s. 43-78.
DIMOCK, Marshall E. (1954), ‚Amme İdaresinde Yeni Gelişmeler‛, (Çev. Cemal Mıhçıoğlu), Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt.IX, Sayı.1, s. 59-71.
DPT (1994), Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT, Ankara.
DURNA, Ufuk - EREN, Veysel (2002), ‚Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim‛, Amme İdaresi Dergisi, Cilt.35, Sayı.1, s. 55-75.
EKEN, Musa (1994), ‚Kamu Yönetiminde Gizlilik Geleneği ve Açıklık İhtiyacı‛, Amme İdaresi Dergisi, Cilt.27, Sayı.2, s. 25-54.
EKEN, Musa (1995-1996), ‚Bilgi Edinme Hakkı‛, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt.17-18, s. 61-75.
EKİNS, April Hejka (2000), ‚Standards of Conduct‛, Jay M. Shafritz (Ed.), Defining Public Administration: Selections From the International Encyclopedia of Public Policy and Administration, Westview Press, Colorado, s. 416-419.
ERYILMAZ, Bilal (1993), ‚Kamu Bürokrasisinin Denetlenmesinde Yeni Gelişmeler‛, Amme İdaresi Dergisi, Cilt.26, Sayı.4, s. 81-106.
ERYILMAZ, Bilal (1999), ‚Geleneksel Yönetimden Yeni Yönetim Anlayışına‛, Liberal Düşünce, Cilt.4, Sayı.15, s. 84-88.
FİLİZ, Erdinç (2007), Türk Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi, Alfa Akademi Yayınları, İstanbul.
GARNETT, James L. (2000), ‚Administrative Communication: The Concept of its Professional Centrality‛, Richard J. Stillman (Ed.), Public Administration: Concepts and Cases, Houghton Mifflin Company, Boston, s. 257-260.
GEÇİKLİ, Fatma (2008), Halkla İlişkiler ve İletişim, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
GENÇ, Turan (1998), Kamu Yönetimi, Başkent Klişe Matbaacılık, Ankara.
GÖKÇE, Orhan - GÖKÜŞ, Mehmet - KUTLU, Önder (2002), Kamu Yönetimi (Ders Notları), Dizgi Ofset, Konya.
GÖZTAŞ, Aylin (1997), Kriz Yönetimi ve Halkla İlişkiler, Ege Yayıncılık, İzmir.
GÜRGEN, Haluk (1997), Örgütlerde İletişim Kalitesi, Der Yayınları, İstanbul.
Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi
53
HOGGE, Becky (2006), ‚The Right To Know Everyting: Why a Knowledge Economy Wants to Keep Some People in the Dark‛, New Statesman, 6 November 2006, s. 50.
KADIBEŞEGİL, Salim (1986), Halkla İlişkilerde Temel İlkeler, Tükelmat A.Ş. Yayınları, İzmir.
KARADENİZ, Mustafa (2010), Küreselleşen Dünyada Daralan Pazar Paylarını Artırmada Tutundurma Elemanı Olarak Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Rolü ve Önemi, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
KAZANCI, Metin (2003), ‚Kırtasiyecilik ve Kamu Yönetimi‛, Amme İdaresi Dergisi, Cilt.36, Sayı.2, s. 1-16.
KAZANCI, Metin (2007), Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, Ankara.
KERNISKY, Debra A. (1997), ‚Proactive Crisis Management and Ethical Discourse: Dow Chemical’s İssues Management Bulletins 1979-1990‛, Journal of Business Ethics, Vol.16, No.8, s. 843-853.
KING III, Granville (2002), ‚Crisis Management & Team Effectiveness: A Closer Examination‛, Journal of Business Ethics, Vol.41, No.3, s. 235-249.
KÖSECİK, Muhammet - Sağbaş, İsa (2005), ‚Tarihsel Bakış Açısıyla Türkiye’de Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri‛, Nagehan Talat Arslan (Ed.), Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları Üzerine İncelemeler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s. 111-152.
KÜSKÜ, Fatma (2000), ‚Krizde İnsan Kaynakları Yönetimi: Türk Tekstil Sektöründe Bir Araştırma‛, 8.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Erciyes Üniversitesi, 25-27 Mayıs 2000, s. 703-710
LOCKHART, Lee (2005), ‚The Public’s Right To Know‛, www.thebusinessjournal.com, Friday, June 24, 2005, s. 26.
LUECKE, Richard (2009), Kriz Yönetimi, (Çev. Önder Sarıkaya), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
LUKE, Jeffrey S. (2000), ‚Policy Leadership‛, Jay M. Shafritz (Ed.), Defining Public Administration: Selections From the International Encyclopedia of Public Policy and Administration, Westview Press, Colorado, s. 43-64.
MACKENZIE, Alec (1995), Başarı ve Zaman, (Çev. Gürcan Banger), Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul.
54
Mustafa AKDAĞ – Ümit ARKLAN
MARINI, Frank (2000), ‚Public Administration‛, Jay M. Shafritz (Ed.), Defining Public Administration: Selections From the International Encyclopedia of Public Policy and Administration, Westview Press, Colorado, s. 3-16.
MEEK, Jack W. - NEWELL, William H. (2005), ‚Complexity, Interdisciplinarity and for Integrating Communities‛, Paq Fall 2005, s. 321-350.
MEMİŞ, Emin (2004), ‚Mevzuatımızda ve Uygulamada Kamu Hizmetlerine Girme/Çekilme Hakları, Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Analizleri‛, Kamu Personeli Sorunları İdare Hukuku Sempozyumu (Eskişehir 4-5 Nisan 2003), A.Ü. Hukuk Fakültesi, Eskişehir, s. 209-272.
MIHÇIOĞLU, Cemal (1957), ‚Personel İdaresi ve İdarede Beşeri Münasebetler‛, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt. XII, No.4, s. 200-210.
MITROFF, Ian (2000), ‚How to Keep a Crisis from Happening‛, Harvard Management Update, Vol.5, Issue.12, s.6-7.
NARBAY, Mine Şimşek (2006), Kriz İletişimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
ORTAYLI, İlber (2000), Türkiye İdare Tarihine Giriş, Turhan Kitabevi, Ankara.
ÖZŞEN, Tayfur (1999), ‚Önce Toplam Yönetim Kalitesi‛, Kamu Yönetiminde Kalite 1. Ulusal Kongresi, Cilt.II, TODAİE, Ankara, s. 85-98.
ÖZTEKİN, Ali (2002), Yönetim Bilimi, Siyasal Kitabevi, Ankara.
PEARSON, Christine M. - MITROFF, Ian I. (1993), ‚From Crisis Prone to Crisis Prepared a Framework for Crisis Management‛, Academy Of Management Executive, Cilt.7, Sayı.1, s. 48-59.
PEKER Ömer – AYTÜRK, Nihat (2000), Etkili Yönetim Becerileri, Yargı Yayınevi, Ankara.
PELTEKOĞLU, Filiz Balta (2007), Halkla İlişkiler Nedir, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
PİRA, Aylin - SOHODOL, Çisil (2008), Kriz Yönetimi: Halkla İlişkiler Açısından Bir Değerlendirme, İletişim Yayınları, İstanbul.
POLATOĞLU, Aykut (2001), Kamu Yönetimi: Genel İlkeler ve Türkiye Uygulaması, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayınları, Ankara.
PUGH, Darrell L. (1989), ‚Professionalism in Public Administration: Problems, Perspectives, and the Role of ASPA‛, Public Administration Review, Jenuary/February 1989, s. 1-8.
SEEGER, Matthew W. (2002), ‚Chaos and Crisis: Propositions for a General Theory of Crisis Communication‛, Public Relations Review, Vol.28, Issue.4, s. 329-337
STANTON, Peter V. (2002), “Ten Communications Mistakes You Can Avoid When Managing a Crisis‛, Public Relations Quarterly, Vol.47, No.2, s. 19-22
Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi
55
ŞEN, Mustafa Lütfi (1998), ‚Yönetimde Yozlaşma‛, Davut Dursun - Hamza Al (Ed.), Türkiye’de Yönetim Geleneği: Kurumlar, Sorunlar ve Yeniden Yapılanma Arayışları, İlke Yayıncılık, İstanbul, s. 61-79.
ŞENGÜL, Ramazan (2005), ‚Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Türk Kamu Yönetimini ‚Camdan Eve‛ Dönüştürür mü?‛, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt.60, Sayı.3, s. 215-234.
TİKVEŞ, Özkan (2005), Halkla İlişkiler & Reklâmcılık: Temel İlkeler-Uygulamadan Örnekler, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
TORTOP, Nuri (1986), ‚Halkla İlişkiler ve Yönetim‛, Fermani Maviş (Ed.), Halkla İlişkiler: (Seçme Yazılar), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, s. 185-193.
TORTOP, Nuri (2003), ‚Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Önemi‛, Amme İdaresi Dergisi, Cilt.36, Sayı.1, s. 151-167.
TUTUM, Cahit (1994), Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Toplumsal, Ekonomik, Siyasal Araştırmalar Vakfı Yayınları, Ankara.
TÜZ, Melek Vergiliel (2008), Kriz Yönetimi Uygulama İçin Temel Adımlar, Şah-Mat Matbaası, Bursa.
UCELLI, Loretta (2002), ‚The CEO’s ‚how to‛ Guide to Crisis Communications‛, Strategy& Leadership, Vol.30, Issue.2, s. 21-24.
ULMER, Robert R. - SELLNOW, Timothy L. (2000), Consistent Questions of Ambiquity in Organizational Crisis Communication: Jack in The Box as a Case Study, Journal of Business Ethics, Vol.25, No.2, s. 143-155.
ÜZÜN, Cengiz (2000). Stratejik Yönetim ve Halkla İlişkiler, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir.
WILLIAMS, David E. - TREADAWAY, Glenda (1992), “Exxon and Valdez Accident: A Failure in Crisis Communication‛, Communication Studies, Vol.43, Issue.1, s. 56-64
YALÇINDAĞ, Selçuk (1986), ‚Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler‛, Amme İdaresi Dergisi, Cilt.19, Sayı.1, s. 131-156.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com