You are here

İLKÖĞRETİM 4 VE 5. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

THE VIEWS OF FORM TEACHERS IN PRIMARY EDUCATION 4TH AND 5TH GRADE CONCERNING THE EDUCATION OF VALUES IN SOCIAL STUDIES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_722
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
One of the aims of the social studies is to raise an efficient citizen who improve the democratic process, and the other one is to procure the socialization. Every societies want to bring existing cultural values in new generations in order to maintain them. In democratic society changes rapidly, it is in need of citizens who question the existing social values, produce new values, are critical and creative. Social studies education is under the responsibility of giving individuals democratic value, belief and attitude, realizing the values they have and comprehending how these can effect their interactions with the other people. Besides, affective size consisted of items such as emotions, beliefs, attitudes, values and morals has a positive strength on the achievements and performances of the individuals. In this research, the values of form teachers work in primary education in 4th and 5th grades included in the values education practices in Social studies, approaches they used, the views relating to the method and technique, and assessment and evaluation activities are analysed according to the gender, seniority, graduation and in service training variable. The datas are collected from the ninety-two form teachers work in primary schools in Bolu citycenter. The questionnaire and the open ended questions are used in the research. According to the findings attained from the research, it’s reached the conclusion that in Social studies teachers often and each time at the right level give place to the values envisaged in Social studies schedule , they always use being a model, prompting and value statement approaches,cooperative learning method in method, observation in the assessment and evaluation at the right level.It isn’t found a significant difference between the teachers’ views about the gender, seniority and graduation circumstances. Besides,it’ specified that most of the teachers don’t take in service training, but they improve themselves about the issue by experiencing, reading a book and obtaining information from the experienced teachers and the programme.
Abstract (Original Language): 
Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarından biri, demokratik süreci geliştirecek etkili vatandaşlar yetiştirmek diğeri ise toplumsallaşmayı sağlamaktır. Her toplum var olan kültürel değerlerini devam ettirebilmek için, bunları genç kuşağa kazandırmak ister. Hızla değişen demokratik toplumda, mevcut toplumsal değerleri sorgulayan, yeni değerler üretebilen, eleştirel, yaratıcı vatandaşlara gereksinim vardır Sosyal Bilgiler eğitiminin, bireylere demokratik değer, tutum ve inanç kazandırma, sahip oldukları değerlerin farkına varma ve bunların diğer insanlarla etkileşimlerine nasıl etkilediğinin bilincine varmalarını sağlama sorumluluğu bulunmaktadır. Ayrıca duygular, inançlar, tutumlar, değerler, ahlak ve etik gibi öğelerden oluşan duyuşsal boyut bireylerin başarıları, performansları üzerinde de olumlu bir güce sahiptir. Bu nedenle, araştırmada, İlköğretim Okulu 4. ve 5. sınıflarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler dersinde değerler eğitimi uygulamalarında yer verdikleri değerler, kullandıkları yaklaşımlar, yöntem-teknik ve ölçme değerlendirme etkinliklerine ilişkin görüşleri cinsiyet, kıdem, mezuniyet, hizmet içi eğitim değişkenine göre incelenmiştir. Veriler Bolu merkez ilçesindeki İlköğretim okullarında görev yapan 92 sınıf öğretmeninden toplanmıştır. Araştırmada, anket ve açık uçlu sorular kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin Sosyal Bilgiler dersinde, Sosyal Bilgiler Programında ön görülen değerleri sıklıkla ve her zaman düzeyinde yer verdikleri, yaklaşımlardan model olma, telkin ve değer açıklama yaklaşımını, yöntemde işbirlikli öğrenme yöntemini, ölçme değerlendirmede gözlemi her zaman düzeyinde kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin cinsiyet, kıdem ve mezuniyet durumlarına göre görüşleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Ayrıca öğretmenlerin değerler eğitimi konusunda büyük bir oranının hizmetiçi eğitim almadığı ancak; deneyimle, kitap okuyarak, deneyimli öğretmenlerden bilgi alarak, programdan bilgi edinerek konu hakkında kendilerini geliştirdiklerini belirmişlerdir.
FULL TEXT (PDF): 
405-425

REFERENCES

References: 

AKBAŞ, O.(2008). Sosyal Bilgilerde Değerler ve Öğretimi. Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi.(Ed: Bayram Tay- Adem Öcal). Ankara: Pegem Yayınları.
AKBAŞ, O. (2009). İlköğretim Okullarında Görevli Branş Öğretmenlerinin Değer Öğretimi Yaparken Kullandıkları Etkinlikler:2004 ve 2007 Yıllarına İlişkin Bir Karşılaştırma.. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi , Mayıs Cilt:17 No:2, 403-414
AKBABA, S. (2008). Ahlak ve Gelişim. Eğitim Psikolojisi.(Editörler:Yaşar Özbay- Serdar Erkan).. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
AKBAŞ, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim II. Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.(Yayınlanmamış Doktora Tezi).
CAN, Ö. (2008). Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Yayınlanmamış. (Yüksek Lisans Tezi) .
DEVECİ,H. VE DAL, S. (2008) Primary School Teachers’ opinions On The Efficacy Of Social Studies Pogram in Value Gain. Humanity&Social Sciensec Journal,3(1), 1-11.
DOĞANAY, A. (2006). Değerler Eğitimi. C. Öztürk (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi:Yapılandırmacı Yaklaşım. Ankara: Pegem A.
DOĞANAY, A.(2009). Değerler Öğretimi.Sosyal Bilgiler Öğretimi.(Ed:Cemil Öztürk).Ankara: Pegem Yayıncılık .
ERDEN, M.(Tarihsiz). Sosyal Bilgiler Öğretimi. İstanbul: Alkım Yayınevi.
GERMAİNE,R.W.(2001).Values Education Influence On Elementary Students’ Selfesteem (Doktora Tezi, University of San Diego). ProQuest Dissertations and Thesis, AAT 9638945.
424
Hatice MEMĠġOĞLU
HALSTEAD, J.M. MONİCA, T. J. (2000). Learning and Teaching About Values: A Review of Recent Research. Cambrige Journal of Education, 30 (2), 169-175.
İŞCAN, C. D. (2007). İlköğretim Düzeyinde Değerler Eğitimi Programının Etkililiği. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.(Yayınlanmamış Doktora Tezi).
KİRSCHENBAUM, H. (1995). 100 Ways to Enhance Values and Morality in Schools and Youthsettings. Boston: Allynand Bacon.
KİRSCHENBAUM, H. (1995). Enhance Valuesand Morality in Schools andYouth Settings. Massachusetts: Allyn&Bacon Company.
LEMİNG, J. S. (2007). TeachingValues in SocialStudiesEducation, Past Practicesand Current Trends. (Http://www.uensd.org/USOE_pages/Char_ed/ fedproj/utah/hist/ teaching.htm
MEB.(2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler 4-5 Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara
MEB. (2011) .Değerler Eğitimi Yönergesi. Eylül 2011. (mebk12.meb.gov.tr.)
MİKULICS, M. P.(1998). A SystematicClassification of Approaches inValues/Ethics/Moral/ CharacterEducation. PhDThesis. United States International University.
ÖZTÜRK, C., DİLEK, D.(2002). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
RAİNEY,T.R.(1999). Perceptions From a Select Sample of Rural, East- Central Illinois, High School Social StudiesTeachers On Their Role As Value Educators. (Doktora Tezi, University of Illinois) ProQuest Dissertationsand Thesis, AAT 9953117.
RYAN, K. BOHLİN, K. (1999). Building Character in Schools. California: Jossey-Bassİnc.
SARICAN, E.(2006). 1998 İle 2004 Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Vatandaşlık Değerleri Açısından Karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi. (Yayınlanmammış Doktora Tezi).
SELÇUK, Z. (2000). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Basım Yayın.
SEZGİN, F. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Bireysel ve Örgütsel Değerlerinin Uyumu. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.(Yayımlanmamış Doktora Tezi).
SIMON, S. B., HOWE, L.W. ve KIRSCHENBAUM, H.(1978). Values Clarification: a Handbook of Practical Strategies for Teachersand Students. Newyork: A&W Publishers.
SİMON, S. B. LELAND, W. H. KISCHENBOUM, H. (1972). Values Clarification, A Handbook of Practical Strategies for Teachersand Students. New York: Hart Publishing Companyİnc.
Ġlköğretim 4 ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde
Değerler Eğitimine ĠliĢkin GörüĢleri 425
TEPECİK, B. (2008). Sosyal Bilgier Dersinde Sorumluluk Değerinin Kazandırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
TOKDEMİR,M.A.(2007).Tarih Öğretmenlerinin Değerler ve Değer Eğitimi Üzerine Görüşleri. Karadeniz Teknik Ünivesitesi. Trabzon.Yayınlanmamış. (Yüksek Lisans Tezi).
VARIŞ, Fatma.(1998). Eğitim Bilimine Giriş. İstanbul: Alkım Yayınları .
ULUSOY, K.ve TAY, B. (2011). Sosyal Bilgilerde Değerler Eğitimi. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar II (Editör: RefikTuran,Ali Murat Sünbül Hakan Akdağ) Ankara: Pegem Akademi.
VEUGELERS,W., KAT, E.(2003). Moral Task of Teacher According to Students, Parentsand Teachers. Educational Reseachand Evalution.9(1),75-91.
YEL, S., ALADAĞ, S.(2009).Sosyal Bilgilerde Değerler Öğretimi. (Editör: Mustafa Safran). Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com