You are here

TİCARİ AÇIKLIK VE CO2 EMİSYONU: KARŞILAŞTIRMALI ÜLKE ANALİZİ

TRADE OPENNESS AND CLIMATE CHANGE: CROSS-COUNTRY ANALYSIS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_494
Abstract (2. Language): 
In this study, the effect of trade openness and income on pollution is investigated. In the study, the carbon dioxide (CO2) with a rate of % 70 of greenhouse effect which is accepted the most important reason of climate change as an indicator of pollution and emerges as a result of burning fossil fuels is used. The rate of total trade to gross domestic product as an indicator of trade openness as well as in many recent academic studies is used. In 20 countries with the biggest economy in terms of the gross domestic product calculated according to the purchasing power parity in 2011 in the world, the effect of trade and income on carbon dioxide emissions is analyzed with the Pooled Ordinary Least Squares. The effects of the 20 developed and developing countries on climate change are examined in a comparative way by dividing 20 countries to the new groups such as 10 developing, 10 developed, Europe and Top 5 economies. According to the results, it is observed that there is a significant increase in pollution emissions due to trade of developing countries. However, it is also observed that there is enhancing effect on pollution emission of developed countries. In addition, Environmental Kuznets Curve (EKC) is confirmed and valid for each country groups. It is concluded that production of the capital intensive goods shift from developed countries to developing countries with the increasing level of income and environmental standards, but this does not cause a marked decline in emission of developed countries. As a result, both of developed and developing countries cause climate change by increasing amount of carbon dioxide emissions.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada ticari açıklık ve gelirin, kirlilik üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırmada, kirlilik göstergesi olarak iklim değişikliğinin en önemli sebebi olan sera etkisinin %70’ine tek başına sahip olan ve fosil yakıtların yanmasıyla ortaya çıkan karbondioksit (CO2) kullanılmıştır. Ticari açıklık göstergesi olarak da son zamanlarda birçok akademik çalışmada olduğu gibi toplam dış ticaretin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı kullanılmıştır. 2011 yılı satın alma gücü paritesine göre hesaplanmış gayri safi yurtiçi hasılaları bakımından dünyada en büyük ekonomiye sahip 20 ülkede, 1990-2009 yıllarındaki ticaretin ve gelirin karbon dioksit emisyonu üzerindeki etkisi Havuzlanmış En Küçük Kareler modeli ile analiz edilmiştir. Çalışmada gelişmiş ve gelişmekte olan 20 ülke, 10 gelişmiş, 10 gelişmekte, Avrupa ve ilk 5 ekonomiler gibi guruplara bölünerek iklim değişikliğine etkileri karşılaştırmalı olarak incelenmiş. Analiz sonuçlarına göre gelişmekte olan ülkelerin ticarete bağlı kirlilik emisyonlarında belirgin bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Bununla beraber gelişmiş ülkelerin de kirlilik emisyonları üzerinde arttırıcı etkisi gözlemlenmektedir. Ayrıca, tüm ülke grupları için Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE) doğrulanmıştır. Artan çevre standartları ve gelir düzeyi ile birlikte sermaye yoğun malların üretiminin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kaydığı ancak bunun gelişmekte olan ülkelerin emisyonlarında belirgin bir azalmaya neden olmadığı sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler artan karbon dioksit emisyonları ile iklim değişikliğine neden olmaktadır.
1611-1621

REFERENCES

References: 

AKBOSTANCI, E., TÜRÜT-AŞIK, S. ve TUN., İ. (2009). ‘‘The Relationship Between Income and Environment in Turkey: Is There An Environmental Kuznets Curve?’’. Energy Policy. 37(3): 861-867.
ANTWEİLER, W., COPELAND, B.R. ve TAYLOR, M.S. (2001). ‘‘Is Free Trade Good for the Environment?’’. The American Economic Review. 91(4): 877-908.
BAŞAR, S. ve TEMURLENK, M. S. (2007). ‘‘Çevreye Uyarlanmış Kuznets Eğrisi: Türkiye Uygulaması’’. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. 21(1):1-12.
BERTİNELLİ, T. ve STROBL, E. (2005). ‘‘The Environmental Kuznets Curve Semi-Parametrically Revisited’’. Economics Letters. 88(3), 350–357.
COLE, M.A. ve ELLİOTT, R.J.R. (2003). ‘‘Determining the Trade-Environment Composition effect: the role of capital, labor and environmental regulations’’. Journal of Environmental Economics and Management. 46(2003): 363-383.
COPELAND, B.R. ve TAYLOR, M.S. (2005). ‘‘Free Trade and global Warming: A Trade Theory view of the Kyoto Protoko’’. Journal of Environmental Economics and Management. 49(2005): 205-234.
1621
Bayram YILDIRIM
DE BRUYN, S. M., VAN DEN BERGH, J. C. J. M, ve Opschoor, J. B. (1998). ‘‘Economic Growth and Emissions: Reconsidering the Empirical Basis of Environmental Kuznets Curves’’. Ecological Economics, 25(2): 161-175.
FOCACCİ, A. (2003). ‘‘Empirical Evidence in the Analysis of the Environmental and Energy Policies of a Series of Industrialised Nations, during the Period 1960–1997, using widely Employed Macroeconomic Indicators’’. Energy Policy. 31(4): 333-352.
FOTROS, M.H. ve MAABOUDİ, R. (2010). ‘‘The Impact of Trade Openness on CO2 Emissions in Iran, 1971-2005’’. https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/5112.pdf (10.06.2012).
HE, J. ve RİCHARD, P. (2010). ‘‘Environmental Kuznets Curve for CO2 in Canada’’. Ecological Economics. 69(5): 1083-1093.
MANAGİ, S., HİBİKİ, A. ve TSURUMİ, T. (2011). ‘‘Does Trade Liberalization Reduce Pollution Emissions’’. RIETI. http://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/08e013.pdf
RİCHMOND, A. K. ve KAUFMANN, R. K. (2006). ‘‘Is there a Turning Point in the Relationship between Income and Energy Use and/or Carbon Emissions?’’, Ecological Economics. 56(2): 176– 189.
ROBERTS, J. T. ve GRİMES, P. E. (1997). ‘‘Carbon Intensity and Economic Development 1962-91: A Brief Exploration of the Environmental Kuznets Curve’’. World Development. 25(2): 191-8.
SAYILGAN, G. ve SÜSLÜ, C. (2011). ‘‘Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme’’. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar. 5(1): 73-96.
IEA. (2012). Statistics. http://data.iea.org/ieastore/statslisting.asp (10.04.2012).
International Monetary Fund. World Economics Outlook Database, October. Accessed on October 15, 2012.
Penn World Table 7.1. http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt70/pwt70_form.php (10.03.2012).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com