You are here

ÖRGÜTLERDE CİNSEL TACİZ VE ORGUTKÜLTÜRÜ

SEXUAL HARASSMENT AND ORGANIZATIONAL CULTURE IN ORGANIZATIONS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_307

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The most valuable source of today's organizations is human. Because of the fact that, it is difficult to grow up a human and effective and efficient use of the other sources depends on the quality and performance of human resources. However, the problems encountered at the organizational level reduce the effectiveness and efficiency of human resources. One these main problems is "Sexual Harassment'' and organizational culture is an important factor in the emergence of this problem. Ethical dimension of organizational culture that have shaped the attitudes and behavior of employees should not be neglected. The problem of sexual harassment in organizations can be solved by only changing the organizational culture. Such kind of problem which has a major impact on employee behavior and relationships that are not supported by the organizational culture cannot exist. Organizational culture should be structured that it will not allow and support a sexual harassment. All staffs must be placed in this new approach or perspective. The management approaches which is part of organizational culture or have shaped the organizational culture is highly effective in the development or meditation of the problem "sexual harassment''. In other words, unless the organizational culture support the "sexual harassment'', the problem cannot arise or expand in organization. This sort of problem that cannot be overcome result in reduced individual and organizational efficiency.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde örgütlerin en değerli kaynağı insandır. Çünkü insanın hem yetişmesi zordur hem de diğer kaynakların etkin ve verimli kullanılması insan kaynağının kalitesine ve performansına bağlıdır. Ancak örgütsel düzeyde yaşanan sorunlar insan kaynağının etkinliğini ve verimliliğini düşürmektedir. Bu temel sorunlardan birisi de "Cinsel Taciz"dir ve bu sorunun ortaya çıkmasında örgüt kültürü önemli bir etkiye sahiptir. Çalışanların tavır ve davranışlarını şekillendiren örgüt kültürünün etiksel boyutu ihmal edilmemelidir. Örgütlerde yaşanan Cinsel Taciz sorunu örgüt kültürü değiştirilmek suretiyle çözülebilir. Çalışanların davranış ve ilişkileri üzerinde büyük bir etkiye sahip olan örgüt kültürü tarafından desteklenmeyen böyle bir sorunun, devamlılık göstermesi söz konusu değildir. Örgüt kültürü Cinsel Tacizin ortaya çıkmasına izin vermeyecek ve onu desteklemeyecek bir yapıya kavuşturulmalıdır. Bu yeni anlayışın tüm personele yerleştirilmesi gerekir. Örgüt kültürünün bir parçası olan ya da onu şekillendiren yönetim anlayışı da Cinsel Taciz sorunun ortaya çıkmasında ya da çözümünde oldukça etkilidir. Bir başka deyişle Cinsel Taciz sorunu örgüt kültüründen destek bulmadıkça örgütte ortaya çıkamaz ve yayılamaz. Üstesinden gelinemeyen bu tür bir sorun bireysel ve örgütsel etkinliğin ve verimliliğin düşmesine neden olur.
707-723

REFERENCES

References: 

ANTECOL, Heather - Deborah COBB-CLARK (2003), "Does Sexsual Harassment Training Change Attitudes? A View from the Federal Level" Social Science Quarterly, Volume 84, Number 4, December, p.826-846.
ATAMAN,
Gökse
l (2009), İşletme Yönetimi, 3. Baskı, Türkmen Yayınları, İstanbul,
ATMACA, Kemal (2010), "İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik", Sayıştay Dergisi, Sayı: 76, Ocak-Mart, s.63-76.
AYDEMİR, Muzaffer (2007), İşyerinde Cinsel Taciz Davranışı, Ekin Yayınları, Bursa.
BAKAN, İsmail (2009), "Liderlik Tarzları ile Örgüt Kültürü Türleri Arasındaki İlişkiler: Bir Alan Çalışması", TİSK Akademi, Sayı: 1, s.138-172
BARUTÇUGİL, İsmet (2004), Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayınları, İstanbul.
BAUGH, S. Gayle
(1997)
, "On the Persistence of Sexual Harassment in the Workplace", Journal of Business Ethics, Vol. 16, p.899-908.
BAYRAKTAROĞLU, Serkan (2008), İnsan Kaynakları Yönetimi, 3. Baskı, Sakarya Yayıncılık, Adapazarı.
BENLİGİRAY, Serap (2007), "İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi", İnsan Kaynakları Yönetimi, (Ed. Ramazan Geylan), Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
BİNGÖL, Dursun (2006), İnsan Kaynakları Yönetimi, 6.Baskı, Arıkan Yayınları, İstanbul.
CAN, Halil - Şahin KAVUNCUBAŞI (2005), Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, Siyasal Yayınları, Ankara.
DESSLER,
Gar
y (2008), Human Resource Management, Eleventh Edition, Pearson Education International, Prentice Hall, New Jersey.
DOLGUN, Uğur (2007), "İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş", İnsan Kaynakları Yönetimi, (Ed. Uğur Dolgun), Ekin Yayınları, Bursa.
EKŞİ, Hülya (2009), "Stratejik Yönetim ve Örgüt Kültürü: İlişkisel Bir Analiz", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 24, s.165-172.
ERDEM, Ferda (1996), İşletme Kültürü, Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Antalya.
Örgütlerde Cinsel Taciz ve Örgüt Kültürü
722
EREN, Erol (2004), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 8. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
EROĞLU, Erhan - Gülden ÖZKAN (2009), "Örgüt Kültürü ve İletişim Doyumu ile Bireysel Özellikler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Bir Uygulama Örneği", Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 4, s.50-61
EROĞLU, Feyzullah (2007), Davranış Bilimleri, 8. Baskı, Beta Yayınları. İstanbul.
FINDIKÇI, İlhami (2009), İnsan Kaynakları Yönetimi, 7. Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul.
GERNİ, Mine (2001), "İşyerinde Cinsel Taciz: Erzurum İlinde Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama", Ankara Üniversitesi SBF. Dergisi, Sayı 56/3.
GİZİR, Sıdıka (2008), "Örgütsel Değişim Sürecinde Örgüt Kültürü ve Örgütsel Öğrenme", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, Aralık, s.182-196.
GÜLSÜNLER, Makbule Evrim (2010), "İletişim Etiği ve Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Etik Kurallarına Bakışı", Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, s.158-173.
GÜNEY, Salih (2009), Davranış Bilimleri, 5. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara.
GÜRÜZ, Demet - Emet GÜREL (2006), Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayınları, Ankara.
GÜRÜZ, Demet - Gaye Özdemir YAYLACI (2009), İnsan Kaynakları Yönetimi: İletişimci Gözüyle, 4. Baskı, MediaCat Yayınları, İstanbul.
İRA, Nejat - Semiha ŞAHİN (2011), "Örgüt Kültürü Ölçeğinin Geçerli ve Güvenirlilik Çalışması", Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, Mart, s. 1-14.
İŞCAN, Ö. Faruk - M. Kürşat TİMUROĞLU (2007), "Örgüt Kültürünün İş Tatmini
Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama", Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1, Ocak, s. 119-135.
JOHNSON,
Kof
i (2010), "Sexual Harassment In The Workplace: A Case Study of Nigeria", Gender & Behaviour, Volum 8, No.1, p.2903-2918.
KAPLAN,
Çeti
n (2008), "Disiplin Yönetiminin - Araçları ve Sonuçları Açısından - Yönetsel Etik Oluşmasına Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, s.69-88.
KIREL, Çiğdem (2008), Örgütlerde Psikolojik Taciz (MOBBING) ve Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:1806, Eskişehir.
MİMAROĞLU, Hande - Hüseyin ÖZGEN (2008), "Örgütlerde Güç Eşitsizlikleri ve Cinsel
Taciz", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı 1. ÖZER, M. Akif (2008), 21. Yüzyılda Yönetim ve Yöneticiler, Nobel Yayınları, Ankara.
ÖZKALP, Enver - Çiğdem KIREL (2010), Örgütsel Davranış, 4. Baskı, Ekin Yayınları,
Bursa.
PESTA, Bryan J. - Mary W. HRİVNAK and Kenneth J. DUNEGAN, (2007), "Parsing Work
Environments Along the Dimensions of Sexual and Non-Sexual Harassment: Drawing Lines in Office Sand", Published Online: 6 January, Employ Respons Rights J., 19: 45-55.
723
Polat
TUNÇER
1 •
POLAT, Mustafa- Cem Harun MEYDA (2011), Örgüt Kültürü Bağlamında Güç Eğilimi ve
Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, s. 153-170.
SABUNCUOĞLU, Zeyyat (2000), İnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Yayınları, Bursa.
SAYLI, Halil - Duygu KIZILDAĞ (2007), "Yönetsel Etik ve Yönetsel Etiğin Oluşmasında
İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Analiz", Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, s.231-251.
ŞAHİN, Ali (2010), "Örgüt Kültürü-Yönetim İlişkisi ve Yönetsel Etkinlik", Maliye Dergisi, Sayı: 159, Temmuz-Aralık.
ŞAHİN, Yusuf (2004), "Etik Ama Otoriter Bir Kavram: Kültürel Taşıma Kapasitesi", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 59, Sayı: 4, s.195-226.
TORTOP, Nuri v.d. (2006), İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Yayınları, Ankara.
TYNER, Lee
J
. and M. Suzanne CLİNTON (2010), "Sexual Harassment in The Workplace: Are Human Resource Professionals Victims?" Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict, Volume 14, No. 1, p.33-49.
YILMAZ,
Gökha
n (2006), "Örgüt Kültürü ve İnsan Kaynakları Yönetimi", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
YÜKSEL, Mehmet (2002), "Modernleşme Bağlamında Hukuk ve Etik İlişkisine Sosyolojik Bir Bakış", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 57, Sayı: 1, s.177-195.
YÜKSEL, Öznur (2007), İnsan Kaynakları Yönetimi, 6. Baskı, Gazi Yayınları, Ankara.
YÜKSEL, Öznur (2006), Davranış Bilimleri, Gazi Yayınları, Ankara.
QUİNN,
Rober
t E. - PATRİCİA E. Lees (1984), "Attraction and Harassment: Dynamics of Sexual Politics in the Workplace", Organizational Dynamics, Autumn, Vol.13, Issue 2, p.35-46.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com