You are here

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ HAKKINDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

OPINIONS OF PROSPECTIVE SOCIAL STUDIES TEACHERS' VIEWS ABOUT TEACHER PRACTICE COURSE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_291
Abstract (2. Language): 
Purpose of this study is to discover the prospective social studies teachers' views and experiences on teacher practice course. In accordance with this purpose six open-ended questions were asked the prospective teachers to reveal their views and experiences about teacher practice course through the interview form. Answers from the prospective teachers were analyzed through phenomenological study methods, one of the qualitative research methods. Result of the study indicated that the teacher practice course is beneficial in providing experience. Besides the prospective teachers statements revealed that head-teacher in the practice school did not care them, guide teachers found them insufficient for teacher profession, observer tutors form the university did not help them, the guide teachers interrupted frequently while they were instructing and faculty must be very selective in assigning guide teachers.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi hakkındaki görüşlerini, deneyimlerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda 35 sosyal bilgiler öğretmen adayına yarıyılın sonunda öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında gözlem ve deneyimlerini yansıtmaları için altı açık uçlu soru görüşme formu aracılığıyla yöneltilmiştir. Öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara vermiş oldukları cevaplar nitel araştırma yöntemlerinden olgusal çalışma tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarına tecrübe sağlayan bir ders olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca öğretmen adayları, uygulama okullarındaki idarecilerin ilk haftadan sonra kendilerine hiç vakit ayırmadıklarını, rehber öğretmenlerin öğretmen adaylarının mesleki yeterlilikleri hakkında sürekli olumsuz ifadelerde bulunduklarını, derse gelen öğretim elemanlarının yeterince rehberlik yapmadıklarını, ders anlatımı esnasında rehber öğretmenlerinin dersleri sürekli bölen konuşmalar yaptığını ve fakültelerin rehber öğretmen seçiminde daha dikkatli ve seçici davranması gerektiği görüşünü ortaya koymaktadır.
663-678

REFERENCES

References: 

AKYÜZ, Y. (2009).Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem Yayıncılık
ASHTON, P. ve
RODMAN
, W. (1986). Making a Difference : Teachers' Sense of Efficacy and Student Achievement. New York: Longman,
AZAR, A.(2003). "Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşlerin Yansımaları". Millî Eğitim Dergisi, 159,181-194.
BALLANTYNE, R. ve MYLONAS, A
.(2010). "Improving Student Learning During 'Remote' School-based Teaching Experience Using Flexible Delivery of Teacher Mentor and Student Preparation Programmes". Asia Pacific Journal of Teacher Education,
29,3, 263-273.
BREİTBORDE, M.
L
. (2002)."Lessons Learned in an Urban School:Preparing Teachers for the Educational Village". The Teacher Educator, 38,1, 34-46.
BORMAN, K. (2009). International Handbook of Research on Teachers and Teaching. Editör: Lawrance J, Saha ve A, Gery, Dworkin, Newyork: Springer Press.
CANSARAN,
A.
, İDİL, Ö. ve KALKAN, M. (2006). Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dallarındaki "Okul Deneyimi" Uygulamalarının Değerlendirilmesi, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 1,83-99.
DARLİNG, L. ve
WARD
, A. (1995). "Understanding the School Based Community: A Field Based Experience in Teacher Education". Teacher Education, 7, 1, 85-93.
DENTON, J. (1982). "Early Field Experience Influence on Performance in Subsequent Coursework". Journal of Teacher Education, 33,2, 19-23.
DEMİRCAN, C. (2007). Okul Deneyimi II Dersine Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi (Mersin Üniversitesi Örneği), Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, Aralık 2007, ss. 119-132.
ERASLAN, A. (2009). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının 'Öğretmenlik Uygulaması' Üzerine Görüşleri, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED)Cilt 3, Sayı 1, Haziran 2009, sayfa 207-221.
GOODLAD, J. (1990). Teachers for Our Nation. San Fransisco: Jossey Bass Publishing.
HAMMOND, L. D. (2006). " Constructing 21st Century Teacher Education". Journal of
Teacher Education, 57, 3, 300-314.
HARMANDAR, M., BAYRAKÇEKEN, S., KINCAL, R., BÜYÜKKASAP, E. ve BAYANILKAYA, S. (2000). "Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde Okul Deneyimi Uygulaması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi". Millî Eğitim Dergisi, 148, http://yayim,meb,gov,tr/dergiler/148/1,htm.
HENRY, M. (1983)."The Effect of İncreased Exploratory Field Experiences Upon the Perceptions and Performance of Student Teachers". Action in Teacher Education, 5,1, 66-70.
IŞIK, A., ÇİLTAŞ, A. ve BAŞ, F. (2010)."Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmenlik Mesleği". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14,1, 53-62.
KAGAN, D. (1992)."Professional Growth Among Preservice and Beginning Teachers". Review of Educational Research, 62, 129-69.
677
Yavuz
TOPKA YA, Halil TOKCAN, Cihan KARA
1 •
LYHTY, M.R. ve KAİKONEN, P.
(2009)
. "The Difficulty of Change: The Impact of Personal
School Experience and Teacher Education on the Work of Beginning Language
Teachers". Scandinavian Journal of Educational Research, 53,3, 295-309.
NEWSOME, J. (2002). Examining Pedagogical Knowledge: The Construct and Its Implications For Science Education. Ed: Julie Glass Newsome, Norman G, Lederman, London: Kluwer Academic Publishers.
ÖZKILIÇ, R., BİLGİN, A. ve KARTAL, H.(2008). Öğretmenlik Uygulaması Dersinin
Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, İlköğretim-Online, 7(3), 726-737, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr.
REİMERS,
E
. V. (2003). Teacher Professional Development: An International Review of Literature. Paris: International Institute For Educational Planning.
ROSS, S., HUGHES, T. ve HİLL, R. E. (1981). "Field Experiences as Meaningful Contexts for Learning about Learning". The International Journal of Educational Research, 75,2, 103-107.
RUSSELL, B. ve CHAPMAN, J. (2001). "Working As Partners: School Teachers' Experiences as University Based Teacher Educators". Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 29,3, 235-248.
SARITAŞ, M. (2007). "Okul Deneyimi I Uygulamasının Aday Öğretmenlere Sağladığı Yararlar Konusundaki Görüşlerin Değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 1, 121-143.
SMİTH, K. ve LEV-ARİ, L. (2005). "The Place of Practicum in Pre-Service Teacher
Education: the Voice of the Students". Asia-Pacific Journal of Teacher Education,
33,3, 289-302
SUNAL, D. (1980). "Effect of Field Experience During Elementary Methods Courses on Preservice Teacher Behavior". Journal of Research in Science Teaching, 17,1, 17¬23.
TANG, S. ve FAN, Y. (2004). "The Dynamics of School-Based Learning in Initial Teacher Education". Research Papers in Education, 19,2, 185-204.
YAPICI, Ş. ve YAPICI, M. (2004). Öğretmen adaylarının Okul Deneyimi I dersine ilişkin
görüşleri, İlköğretim-Online, 3(2), 54-59, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr.
YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (6.
Baskı) Ankara: Seçkin Yayınevi.
YILMAZ, M. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersini Yürüten Öğretim Elemanlarına İlişkin Görüşleri, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (http://sbe.gantep.edu.tr) 2011 10(4):1377 -1387
YİĞİT, N. ve ALEV, N. (2007). "Okul Deneyimi Dersinde Özel Danışmanlık Hizmetlerinin Mesleki Gelişme Katkısının İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1,1, 85-101.
Öğretmenlik Uygulaması Dersi Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşleri 678
ZEİCHNER, K. ve CONKLİN, H. G. (2008). Handbook of Research on Teacher
Education. Ed: Marilyn Cochran, Smith, Sharon Feiman, Nemser, David John, McIntyre, Houston: Taylor and Francis Group.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com