You are here

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GORE KONUŞMA EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

THE PROBLEMS IN SPEAKING EDUCATION ACCORDING TO TEACHER' JUDGEMENTS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_178

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Individuals are creatures living together in the community. They need communication to keep up healthy this togetherness. The most important way of having communication is language. Basic language skills which create language art (speaking, listening, reading and writing) are factors elements which complete each other. In this elements, speaking skill is the most important element which separates human from other creatures. Also it is the most common, natural and easy way of communication. Speaking skill an ability comes from birth. Like the other skills speaking skills can be developed with working. The work on speaking skill is not enough in our country. In this research the problems in speaking skill education of primary school students are aimed to evaluated according to views of Turkish language teachers. The research information is supplied by interview method with Turkish language teachers. In the interview, ten open ended questions were asked to a twenty six Turkish language teachers. The information got by interview is evaluated in detail with analysis of descriptive, content and frequency. According to the information, it is understood that there are some problems like using local language, shying from friends, getting excited, lacking of vocabulary and no be benefied from accent or body language and students have difficulty in solving problems as shying from friends, getting excited and using language. In addition, it is understood that students' school life is effected negatively by these problems. Some suggestions were made regarding how speaking skill problems can be solved in the light of the findings obtained from study.
Abstract (Original Language): 
Bireyler toplum içinde birlikte yaşayan varlıklardır. Bu birlikteliği sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için de iletişime ihtiyaç duyarlar. İletişim kurmanın yollarından en önemlisi ise dildir. Dil sanatını oluşturan temel dil becerileri (konuşma, dinleme, okuma ve yazma) birbirl erini tamamlayan unsurlardır. Bu unsurlardan konuşma becerisi insanı insan yapan, onu diğer varlıklardan ayıran en önemli unsudur. Ayrıca anlaşmanın da en yaygın, en doğal ve en kolay yoludur. Konuşma becerisi doğuştan gelen bir yetenektir. Diğer tüm becerilerde olduğu gibi konuşma becerisi de çalışmalarla geliştirilebilir. Konuşma becerisi üzerine yapılan çalışmalar ülkemizde hâlâ yeterli seviyeye ulaşmamıştır. Bu çalışmada ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde görülen konuşma problemlerinin Türkçe derslerine giren öğretmenlerin görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma verileri Türkçe öğretmenleriyle yapılan görüşmelerle elde edilmiştir. Görüşmede yirmi altı Türkçe öğretmenine on açık uçlu soru sorulmuştur. Bu görüşmelerde elde edilen veriler betimsel, içerik ve frekans analiziyle ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre Türkçe öğretmenlerinin konuşma becerisi etkinliklerinde; yöresel ağız kullanma, arkadaşlarından utanma, heyecan, kelime dağarcığı eksikliği, vurgu ve beden dilinden yeterince yararlanılamaması sorunlarıyla karşılaştıkları ve bu sorunlardan arkadaşlarından utanma, heyecan ve yöresel ağız kullanımı sorununu çözmede zorlandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu sorunların öğrencilerin okul hayatını olumsuz yönde etkilediği de tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulardan hareketle konuşma becerisi sorunlarının nasıl çözüme ulaştırılabileceği konusunda önerilerde bulunulmuştur.

REFERENCES

References: 

ACHMET, Kelağa (2005). Yunanistan'da (Batı Trakya'da) İki dilli Eğitim Veren Azınlık Okullarında Türkçe ve Yunanca Öğrenim Gören Öğrencilerin Okuduğunu Anlama ve Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
AKBAYIR, Sıddık (2011). Sözlü Anlatım Nasıl Konuşabilirim?, Ankara: Pegem Akademi.
AKSAN, Doğan (1994). Anadili. TÖMER Dil Dergisi, 16, 63-71.
BEYRELİ, Latif; ÇETİNDAĞ, Zerrin; CELEPOĞLU, Ayşegül (2006). Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara: Pegem Akademi.
BIÇAKÇI, Rabia (2005) Burdur 'da Temel Eğitim 1. Kademe Öğrencilerindeki Yerel Ağız Özelliklerinin Ölçünlü Dile Yaklaştırılması İçin Teknik ve Etkinlikler, 1. Burdur Sempozyumu.
BUDAK, Yusuf (2000). Sözcük Öğretimi ve Sözlüğün İşlevi. Dil Dergisi. S. 92.
ÇİÇEK, İrfan (Nedret Selçuker, Mehmet Konak, Sevcan Ada) (2009) Diksiyon, İstanbul: Kitapdostu Yayınları.
DEMİREL, Özcan. (2002). Türkçe Öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
EGE, Pınar (2006) "Farklı Engel Gruplarının İletişim Özellikleri ve Öğretmenlere Öneriler"Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Dergisi, 2006, 7 (2) 1¬23.
EKİZ, Durmuş (2009) Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Anı Yayıncılık.
ER, Sırrı (2011) Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı, İstanbul: Hayat Yayınları.
ERDEM, İlhan ve DENİZ, K. (2008). Güzel Konuşma Kurslarında Verimliliği Artırmaya Yönelik Bir Alan Araştırması. Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl 2008, cilt 5, sayı 10, s. 75-90.
EVLİYAOĞLU, Gökhan (1973). Konuşma Sanatı. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi
KAPLAN, Mehmet (2010) Diksiyon 10 derste Güzel Konuşma Sanatı, Çanakkale: Çanakkale Kitaplığı.
KARA, Ömer Tuğrul (2009) İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersinde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Dramanın Kullanılması ve Bir Uygulama Örneği, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt XI, Sayı 2.
Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar 1
750
KAYA, Ali (2011) Etkili ve
Güzel
Konuşma Sanatı, Konya: Eğitim Yayınevi
KOLAÇ, Emine (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Anadilimizin Yaşadığı Sorunlara İlişkin Farkındalıkları, Görüş ve Önerileri. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kıbrıs: Doğu Akdeniz Üniversitesi.
KAVCAR, Cahit, OĞUZKAN, Ferhan, SEVER, Sedat (1995). Türkçe Öğretimi, Ankara: Engin Yayınevi.
MAVİŞ İlknur; TOĞRAM Bülent (2009) Aileler, Öğretmenler ve Dil ve Konuşma Terapistlerinin Çocuklardaki Dil ve Konuşma Bozukluklarına Yönelik Tutum ve Bilgilerinin Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi.
MEB. (2006), İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar), Ankara: MEB Yayınları.
ÖZBAY, Murat; MELANLIOĞLU, Deniz (2008), "Türkçe Eğitiminde Kelime
Hazinesinin "Önemi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Haziran 2008, Cilt:V, Sayı:I, 30-45.
ÖZBAY, Murat (2005) Ana Dili Eğitiminde Konuşma Becerisini Geliştirme Teknikleri, Journal Of Qafkaz University, 16 Fall.
ÖZBEN, Raif (1989) Türkçe Diksiyon, İstanbul: İnkılap Yayınevi.
RECA, Ömer Faruk (2011) Başarılı ve Güzel Beden Dili ve Konuşma Sanatı, Ankara: Tutku Yayınevi.
ŞAHİN, Murat (2009) Söz Söylem ve Konuşma Sanatı Diksiyon, İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
ŞENBAY, Nüzhet (2011) Söz ve Diksiyon Sanatı, İstanbul: YKY.
ŞİMŞEK, Hasan, YILDIRIM, Ali (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma
Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi
TAŞER, Suat (2009) Konuşma Eğitimi, İstanbul: Pegasus Yayınları. TAYFUN, Recep (2010) Etkili İletişim ve Beden Dili, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
TEMİZYÜREK, Fahri, ERDEM, İlhan ve TEMİZKAN, Mehmet (2007). Konuşma
Eğitimi, Ankara: Öncü Kitap.
TOPÇUOĞLU, Fulya (2011) Ana Dili Öğretiminde Beceri Alanları, İstanbul: Kerasus Yayınları.
TOPÇUOĞLU, Fulya; ÖZDEN Mehtap (2012) Diksiyon ve Konuşma Eğitimi, Ankara: Pegem Akademi.
UÇGUN, Duygu (2007). "Konuşma Eğitimini Etkileyen Faktörler Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 22 Yıl: 2007/1 59-67.
ULUÇ, Esra (2012) Güzel Güzel Konuşmak İstiyorum, İstanbul: Carpe Diem Kitap.
VARDAR, Berke (1988) Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul: ABC Kitabevi.
YAMAN, Ertuğrul (2001) Doğru, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı (Sözlü Anlatım), Ankara: Gazi Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com