You are here

İSLÂM DİNİKUTSAL KİTABINDA HAYVAN HAKLARI

Animal Rights in the Holy Book of Islam

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Islam, which is the last of what are generally accepted as the great monotheistic faiths, was born on the Arabian Peninsula in the 7th century, and from there spread via the Middle East and Mediterranean to all parts of the globe. Today, around 1.5 billion people worldwide are followers of Islam. In the Holy Book of this religion, the Qur’an, which presents teachings on how to make the world a happier place for people to live in, a variety of species of animals have a number of different roles to play. This work, by studying the entire text of the Holy Qur’an, aims to present the basis in religion of issues such as the importance of animals, animal rights, and animal welfare in Islamic societies throughout the ages to the present day.
Abstract (Original Language): 
Tek Tanrılıdinlerin en sonuncusu olarak kabul edilen İslâm dini, VII. Yüzyılda Arap Yarımadası’nda doğmuş, oradan Ortadoğu ve Akdeniz yoluyla tüm dünyaya yayılmıştır. Günümüz dünyasında 1.5 milyara yakın bir kitle bu dini benimsemiştir. İnsanlara daha mutlu bir dünya kurmalarıiçin öğretiler sunan İslâm dininin kutsal kitabı Kur’an’da farklıhayvan türlerinin zengin bir şekilde yer aldığıda görülmektedir. Bu çalışmada İslâm dininin kutsal kitabındaki tüm metinler incelenerek, geçmişten günümüze İslâm toplumlarında hayvanların önemi, hayvan haklarıve hayvan refahıgibi konuların dini temellerinin ortaya konulmasıamaçlanmıştır.
57-66

REFERENCES

References: 

1. Anonim: İslâm Ansiklopedisi. Cilt: 17., Türkiye Diyanet VakfıYayınları, İslam Araştırma
Merkezi, İstanbul, 1998, 81-102.
2. Anonymous: Religion & Ethics-Animal Ethics. (Judaism, Christianity, İslâm). BBC Pres
UK, 2005, 1-22.
3. Armutak, A.: Doğu ve BatıMitolojilerinde Hayvan Motifi. I. Memeli Hayvanlar. İstanbul
Üniv. Vet. Fak Derg., 2002; 28 (2), 411-427.
4. Çağatay, N.:Sorularla İslâm Dini ve İslam Tarihi. Gündoğan Yayıncılık, Ankara, 1997,
119-223.
5. De Grazia, D.:Hayvan Hakları. (Çev. Hakan Gür). Dost Kitabevi. Kültür Kitaplığı. Ankara,
2006, 11-25.
6. Doğrul, Ö. R.:Yeryüzündeki Dinler Tarihi. İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1958,176-244.
7. Erk, N.: Veteriner Tarihi. A.Ü. Veteriner Fakültesi YayınlarıNo: 195, Ankara, 1978, 1-242.
8. Feyizli, T.: İslâmda ve Diğer İnanç Sistemlerinde Oruç-Kurban. Milli Eğitim Bakanlığı
Yayınları: 757, Ankara, 1993, 91-121.
9. Gezgin, D.:Hayvan Mitosları. Sel Yayıncılık. İstanbul, 2007, 11-175.
10. Hançerlioğlu, O.: İslâm İnançlarıSözlüğü. Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984, 1-775.
11. Herodot: Herodot Tarihi. (Çev. M. Ökmen). Remzi Kitabevi, İstanbul, 1983, 105-115.
12. Kitab-ıMukaddes: Eski ve Yeni Ahit. Tevrat, Zebur (Mezmurlar) ve İncil (İbrani, Kildani
ve Yunani Dillerinden Tercüme). KitabıMukaddes Şirketi; İstanbul, 1996, 1-895 +1-275.
13. Kur’an: Türkçe Çeviri. Okat Yayınevi, İstanbul, 1971, 1-348.
14. Morris, D.:Hayvan-İnsan Sözleşmesi. (Çev. M. Harmancı). İnkılâp Kitabevi, İstanbul,
1990, 1-151.
15. Özkan, A. R.: Dinlerde Kurban Kültü. AkçağBasım Yayın Pazarlama A.Ş., Ankara, 2003,
95-176.
16. Öztürk, Y. N.: Kur’an-ıKerim Meali (Türkçe Çeviri). Yeni Boyut Yay., İstanbul, 1998, 1-583.
17. Singer, P.:Hayvan Özgürleşmesi. (Çev. H. Doğan), AyrıntıYayınları, İstanbul, 2005, 256-296.
18. Sungurbeyoğlu; İ.: Hayvan Hakları. Bir İnsanlık Kitabı. İ.Ü. Hukuk Fakültesi yayınlarıNo:
701,
19. Tannenbaum, J.:Veterinary Ethics. Second Edition.Mosby Year Book Inc., U.S.A., 1989,
19-25.
20. Turna, G.: Hayvan Hakları. Kadıoğlu Matbaası, Ankara, 1991, 1-80.
21. Ünder, H.: Çevre Felsefesi. Etik ve Metafizik Görüşler. Doruk Yayıncılık, Ankara, 1996,
162-190.
22. Watt, W. M.: Hazreti Muhammed. (Çev. H. Örs). Remzi Kitabevi, İstanbul, 1963, 1-255.
23. Yakup Şükrü: İslâmda Avcılık. Gelişim Matbaası, Ankara, 1988, 1-19.
24. Yazır, E. H.: Kur’an-ıKerim ve Türkçe Meali. Temel Neşriyat Dağıtım Pazarlama, İstanbul,
2000, 1-606.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com