You are here

Aydınların Ortaya Çıkışı

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma birbiriyle ilgili bir kaç kısımdan meydana gelmiştir. Birinci kısımda Grek ve Roma devirlerinden bu yana ekonomik, politik ve sosyal liderliklerin Batı âleminde geçirdiği değişiklikleri ele alacağız. Bu kısım, "Gentry Ağniya sınıfı, Zengin tabaka" denen lider gurubunun klâsik hâkimiyetinden doğan değişiklik'ere aittir. Bu değişiklikler V. yüzyılda din adamına geniş imkânlar sağlamıştır. Din adamının XV. yüzyıla kadar sürüp giden hâkimiyetinden sonra, liderlik dizginleri tüccar (Mercantile), yahut iş adamları zümresinin eline geçmiştir. Ticaret adamları iktidarlarının şahikasına XIX ncu yüz yılda ulaşmışlardır. O zamandan bu yana ve şimdi de yeni bir gurubi yerlerini vermiş bulunuyorlar ki, bu da Münevver. Entellijansiya Aydınlar (Intelligentsia) sınıfıdır.