You are here

İŞGÜCÜ GÖÇÜ TEORİLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Günümüzde genel geçerliliğe sahip bir göç teorisi bulunmamaktadır. Bunun temel nedeninin göçe yol açan sebeplerin farklılığında yattığı açıktır. Gerçekten göç sebepleri ekonomik olduğu kadar, sosyal ve/veya kültürel, ailevi olduğu kadar siyasi halta dini olabiliyor. Dolayısıyla, bir göç teorisi böylesine farklı bütün faktörleri kavramak zorun¬da. Oysa böyle bir teori hala kurulamamıştır. Çünkü; sebepler arttıkça tek bir izah kategorisine, yani teoriye varmak, tenkidlere dayanıksız, istisnalarla iç içe bir sonuca ulaşmak olur. Nitekim, Batı literatüründe en yaygın "göç kanunları" olarak bilinen Ravenstein'in kendi adıyla anılan teorisi dahi evrensel bir kavrayıştan mahrum bulunmaktadır.