You are here

GENÇLERİN İŞSİZLİK SORUNU

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Günümüz dünyasında gerek gelişmiş, gerek gelişmekte olan ülkelerin hemen birçoğunda, gençler arasında işsizliğin yaygınlığı en dikkati çeken olgulardan birini teşkil etmektedir. Ayrıca son yıllarda yetişkinler ve gençlerin işsizlik oranları arasındaki fark da gittikçe büyümekte, diğer bir deyişle işsizlik sorunu, daha yoğun bir ölçüde genç nüfus kesimlerine doğru kaymaktadır.

REFERENCES

References: 

EKİN, E. : Gelişen Ülkelerde ve Türkiye'de işsizlik, Sermet Matbaa¬sı, İstanbul 1971.
EKİN, N. : Labor Force and Employment Problems in Turkey : Prob¬lems of Turkey's Economic Development, Vol. 1, Istanbul
1972, pp. 463-481.
EKİN, N. : Structure of Labor Force, Interaconomics, Monthly Re¬view of International Trade and Development : No. 10, Oct.
1973, pp. 316-318.
EKİN, N.' : Türkiye'de Faal Nüfus, İstihdam ve işsizlik : Hacettepe Sosyal ve Beşerî Bilimler Delgisi, Cilt 6, No. 1-2, s. 81-100.
EKİN, N. : İşsizlik Srunu; İş ve İşçi Bulma Kurumu Dergisi, Yıl 2, Sayı 6, s. 12-16.

Sosyoloji Konferansları — 4

International Labour Review : Economic and Social Work for Young Peopl Defence Service, The Israel : Formular Vol. 93, No. 1, pp. 66-79.
International Labour Review, Employment Prospecte of Childnen and Young People in Asia, Vol. 88, No. 96, pp. 564-595.
GRIFFIN, G.W. : The Development of Younth Centres in Kenya, International Labour Review, Vol. 88, No. 1, pp. 52-65.
HSIEH, C. : Underemployment in Asia, Nature and Extent: Inter¬national Labour Review, Vol. 65, No. 6, pp. 703-725.
KANNAPPANI, S. : The Brain Drain and Developing Countries : International Labour Review, Vol. 98, No. 1, pp. 1-26.
International Labour Review, Special Manpower Mobilisation Sche¬mes and Youth Programmes for Development Purpores, Vol. 93, No. 1, pp. 1-4.
International Labour Review, Unemployed Youth, Vol. 87, No. 3, pp

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com