You are here

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN KAZANÇ SÖYLEMİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, a survey investigation has been carried out about the income comprehension of students at state and foundation universities in Turkey. Two choices about income were presented to the subjects and they were asked to answer only one and explain the reason.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, devlet-vakıf üniversitesi öğrencilerinin kazanç söylemisavsözünü ortaya koymak amacıyla bir tarama araştırması yapılmıştır. Araştırmada yer alan deneklere kazanç ile ilgili iki seçenek sunulmuştur. Seçeneklerden birini tercih etmeleri ve tercih etme gerekçelerini açıklamaları istenmiştir. Araştırma sonucunda Cinsiyet ile Kazanç Söylemi/Savsözü arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı, Üniversite türü ile Kazanç Tercihi arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.
45-51

REFERENCES

References: 

Muzaffer Sanver, Toplumbilimlerde Yöntem, Beta
Yayınları, 1973
Kemal Sayar, YAVAŞLA, Bu Hayattan Bir Kez
Geçeceksin, Timaş Yayınları, 2008.
Nükhet Güz vd. Etkili İletişim Terimleri, İnkılap,
İstanbul 2002
Kudret Emiroğlu vd. Ekonomi Sözlüğü, Bilim ve
Sanat, Ankara, 2006
Özerk Serper, vd. Örnekleme, Ezgi 2.Baskı Bursa,
2000
C.W. Mills, Toplumbilimsel Düşün, Çev. Ünsal Oskay,
Der Yayınları İst, 2000
Torstein Veblen, Aylak Sınıfın Teorisi, Cev, Zeynep
Gülkekin vd., Babil, İst, 2005
Karl R. Popper, Bilimsel Araştırmanın Mantığı, Cev.
İlknur Aka vd. YKY, 1998
Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi
9lBasım, 1999
Doğan Ergun, Yöntemi Bulmak, İmge, 2.Baskı,
İstanbul, 2006
Henri Lefebvre, Modern Dünyada Gündelik Hayat,
Metis, 1998
Erdal Atabek, Modern Dünyada Değer Kayması ve
Gençlik, Alkım, 2.Baskı, 2003
Özcan Köknel, Kimliğini Arayan Gençliğimiz, Altın
yay, 2001.
http://tdkterim.gov.tr/seslisozluk/?kategori=yazim
ay&kelimesec=058072
Kazım Özdamar, Paket Programlar ile İstatistiksel Veri
Analizi, 5.Baskı, Kaan Kitabevi, Eskişehir, 2004

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com