You are here

SERMAYENİN DEĞERSİZLESMESİ VE TÜRKİYE’DE 2008-2009 KRİZİNDE GERÇEKLESEN SİRKET İFLASLARININ ANALİZİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Bankruptcy can be defined both as a negative result of a crisis and at the same time as a way of postponing the crisis. Fiscal and monetary policies postponing or preventing bankruptcies during the crisis can be a cause of a continuation of the crisis, if they provide low productivity firms to continue their activities. In this framework an analysis of the economic effects of bankruptcies in crises provides also an understanding of a functioning of the crisis process. In the article the theoretical framework in question is analyzed for the 2008/2009 crisis in Turkey.
Abstract (Original Language): 
Đflas konusu, gerek krizin olumsuz bir sonucu olarak, gerekse aynı zamanda krizin ötelenmesinin bir yolu olarak tanımlanabilmektedir. Kriz dönemlerinde iflasları erteleyen veya engelleyen ilgili maliye ve para politikaları, üretkenliği düsük firmaların faaliyetlerine devam etmelerini sağladıkları ölçüde, krizin sürmesine de neden olabilmektedirler. Bu çerçevede krizler nedeniyle yasanan iflasların iktisadi olarak etkilerinin analizi, kriz sürecinin isleyisini anlamayı da sağlamaktadır. Makalede sözkonusu teorik çerçeve, 2008/2009 krizinde Türkiye için analiz edilmektedir.
11-22

REFERENCES

References: 

AKSAYOĞLU, Volkan: (Subat 2011), “Đflası
Ertelenen Amme Borçlusundan Olan Alacağa Gecikme
Zammı Uygulanabilir mi?”, Yaklasım, Sayı: 218, Đnternet
Adresi:
www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file
_name=20110218634.htm, Erisim Tarihi:
07.Mayıs.2011.
BEYLIK, Ali: (Subat 2011), “Đflasın Ertelenmesinin
Hukuki Boyutu”, Yaklasım, Sayı: 218, Đnternet
Adresi:
www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file
_name=20110218609.htm, Erisim Tarihi:
07.Mayıs.2011.
BORATAV, Korkut: (2011), “Üç Krize Dıs
Kaynak Hareketleri”, Tülay Arın’a Armağan, Derleyen
Sermin Sarıca, Belge Yayınları, Đstanbul, ss.253-
269.
ÇOLAK, Mustafa: (Mart 2009), “Ekonomik
Krizin Sonuçlarıyla Mücadelede Önemli Bir Adım:
Kosullu Sicil Affı” Yaklasım, Sayı: 195, Đnternet Adresi:
www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file
_name=20090314011.htm, Erisim Tarihi: 08.Mayıs.
2011.
GROSSMAN, Henryk: (2003), La Legge
dell’Accumulazione e del Crollo del Capitalismo, III,
1, 11, La Contraddizione, Mayıs-Haziran, Roma, no.
96, ss.95-98.
HARMAN, Chris: (2007), “The Rate of Profit
and the World Today”, International Socialism, issue
115, Temmuz, Đnternet Adresi:
www.isj.org.uk/?id=340, Erisim Tarihi: 13.Subat.2009
KATZ, Claudia: (2004), “Asama, Evre ve
Krizler”, XXI. Yüzyılda Emperyalizm, Çev. U. Uraz
Aydın, Yazın Yayıncılık, Đstanbul, ss. 7-53.
MANDEL, Ernest: (1986), Kapitalist Gelismenin
Uzun Dalgaları, Çev. Doğan Isık, Yazın Yayıncılık,
Đstanbul.
MANDEL, Ernest: (2008), Marksist Ekonomi
El Kitabı, Çev. Orhan Suda, Özgür Üniversite Kitaplığı:
68, Maki Basın Yayın, 3. bsk., Đstanbul.
MARX, Karl: (2004) [1867], Kapital, Birinci
Cilt, Çev. Alaattin Bilgi, Sol Yayınları, 7. bsk, Ankara.
MOHUN, Simon: (2006), “Her Emek Değer
Yaratır mı?”, Kapitalizme Reddiye Marksist Bir
Giris, Ed. Alfredo Saad-Filho, Çev. Aslı Engin, Yordam
Kitap, Đstanbul, ss.58-76.
MOSELEY, Fred: (2006), “Marksist Kriz Teorisi
ve Savas Sonrasında ABD Ekonomisi”, Kapitalizme
Reddiye Marksist Bir Giris, Ed. Alfredo Saad-
Filho, Çev. Sükrü Alpagut, Yordam Kitap, Đstanbul,
ss.255-269.
MOSELEY, Fred: (2007), “Marx, Minsky, and
Crotty on Crises in Capitalism”, Political Economy
Research Institute, Presented at Rebellious Macroeconomics:
Marx, Keynes & Crotty, A conference in
honor of James Crotty.
SAVRAN, Sungur: (1988), “Bunalım, Sermayenin
Yeniden-Yapılanması, Yeni Liberalizm”, Dünya
Kapitalizminin Bunalımı, Alan Yayıncılık, Der.Nail
Satlıgan, Sungur Savran, Đstanbul, ss.19-65.SHAIKH, Anwar: (2005), “Ekonomik Bunalımlar”,
Marksist Düsünce Sözlüğü, Çev.Ali Doğan,
Yay. Yön.Tom Bottomore, Đletisim Yayınları, 4.bsk.,
Đstanbul, ss.180-184.
SIPAHI, Nihal: (Aralık 2003), Problemli
Kredilerin Yeniden Yapılandırılması Uluslararası
Uygulamalar ve Türkiye Örneği, TCMB Bankacılık
ve Finansal Kuruluslar Genel Müdürlüğü, Basılmamıs
Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara, Đnternet Adresi:
www.tcmb.gov.tr/kutuphane/TURKCE/tezler/nihalsipa
hi.pdf, Erisim Tarihi: 08.Mayıs.2011.
SWEEZY, Paul M.: (1970), The Theory of
Capitalist Development, Modern Reader, New York.
TCMB: (2008), Finansal Đstikrar Raporu,
Sayı: 7, Ankara, Đnternet Adresi:
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/finist/Fir_Tam
Metin7.pdf, Erisim Tarihi: 08.Mayıs.2011.
TCMB: (2011), Gayri Safi Sabit Sermaye
Olusumu ile GSYĐH, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi,
Đnternet Adresi:
http://evds.tcmb.gov.tr/fame/webfactory/evdpw/rpt/128
6192.csv, Erisim Tarihi: 7.Mayıs.2011.
TOBB: Kurulan/Kapanan Sirket Đstatistikleri,
Đnternet Adresi:
http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/ResmiIstatistikler.aspx,
Erisim Tarihi: 02.Mayıs.2011.
TONAK, Ahmet: (2009), “Krizi Anlarken”,
Çalısma ve Toplum, No: 2009/1, Đstanbul, s.29-44.
TROÇKI, Lev: (2000), [1923], “Kapitalist Gelisme
Eğrisi”, Gündelik Hayatın Sorunları, Yazın
Yayıncılık, ss.306-314.
TÜĐK: (2010), Sirket, Kooperatif ve Ticari
Ünvanlı Đsyeri Đstatistikleri, Yayın No:3439, Türkiye
Đstatistik Kurumu Matbaası, Ankara, Đnternet Adresi:
http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&K
T_ID=10&KITAP_ID=98, Erisim Tarihi:
05.Mayıs.2011
TÜĐK: (2011), Yıllık Sanayi ve Hizmet
Đstatistikleri, Yayın No: 3501, Türkiye Đstatistik Kurumu
Matbaası, Ankara, Đnternet Adresi:
www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=153, Erisim
Tarihi: 08.Mayıs.2011.
TÜĐK(a): Yıllık Sanayi ve Hizmet Đstatistikleri
Tabloları, Đnternet Adresi:
http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=30&ust_id=
9, Erisim Tarihi: 03.Mayıs.2011
TÜĐK(b): Haber Bültenleri (Yıllık Kapanan-
Kurulan Sirketler), Đnternet Adresi:
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=1927,
Erisim Tarihi: 02.Mayıs.2011.
EK
Tablo 1: Kurulan, Statüsü ve Sermayesi Değisen,
Kapanan Sirket ve Kooperatiflerin Sayı ve Sermayeleri
Kurulan Sermayesi Artan Sermayesi Azalan Kapanan
A* B** A B A B A B
1985 13 917 289 193 558 32 007 1 1 981 1 333
1986 16 043 439 565 867 92 511 14 746 1 095 1 514
1987 21 128 1 661 968 1 115 111 120 13 164 798 1 870
1988 20 481 1 447 986 1 643 634 478 11 56 847 2 721
1989 14 882 1 539 461 6 531 11 450 088 9 1 062 1 286 28 222
1990 18 699 5 176 916 7 651 22 096 681 5 7 049 644 6 197
1991 17 942 5 752 325 6 524 34 737 803 13 11 938 264 3 231
1992 27 816 10 358 739 5 085 32 186 216 1 2 500 232 3 451
1993 43 841 16 428 639 6 062 61 123 208 6 10 803 218 102 955
1994 48 573 23 924 117 7 781 174 944 932 - - 690 36 565
1995 56 046 75 045 722 12 940 273 167 677 4 609 510 595 18 471
1996 55 303 168 572 207 19 511 516 361 076 4 85 000 631 40 743
1997 67 898 311 967 295 93 922 2 241 308 985 3 140 000 949 100 435
1998 57 377 743 603 852 79 644 5 361 603 809 3 12 045 1 584 900 498
1999 27 083 893 325 592 14 197 4 707 064 888 11 3 057 510 1 408 2 721 032
2000 33 161 2 551 633 180 13 815 8 311 297 541 8 7 810 246 1 887 1 349 026
2001 29 665 2 430 148 486 12 295 11 277 013 691 6 96 901 2 464 10 824 827
2002 30 842 2 118 499 911 42 354 23 548 489 068 20 10 696 002 3 667 6 313 551
2003 32 259 2 872 952 445 43 637 29 615 862 025 10 5 689 724 5 436 13 970 389
2004 40 919 4 820 973 401 41 326 30 630 949 036 17 32 925 900 7 660 18 938 058
2005 47 401 7 717 272 540 34 587 29 504 745 446 21 38 908 848 8 886 40 775 440
2006 52 699 9 534 725 847 48 888 44 922 614 703 32 163 182 903 9 471 31 674 576
2007 55 350 12 605 873 186 29 218 43 940 908 877 47 1 330 373 760 9 954 58 638 560
2008 49 003 12 338 216 743 26 116 57 064 746 463 65 378 291 549 9 578 61 111 258
2009 44 472 10 208 570 367 28 868 59 407 689 814 103 504 700 923 10 395 56 760 797
2010 51 971 12 954 588 734 13 442
Kaynak: (TÜĐK, 2010:1 ve TOBB)
A*=Sayı B**=Sermaye YTL

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com