You are here

MALÎ TEVZİN BAZI KAMU GELİRLERİNİN PAYLAŞILMASI

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Bu kısa etüdümüzde, mahallî idareler maliyesiyle ilgili bir kavram olan «malî tevzin» i ele almış bulunmaktayız. Bu itibarla, konumuzun esasını teşkil eden malî tevzin mefhumunun izahına geçmeden önce, mahallî idareler maliyesinin mânası ve mahiyeti üzerinde kısaca durmakta faide mülâhaza etmekteyiz. Malûm olduğu üzere, maliye ilminin konusunu malî hâdiseler teşkil eder. Malî hâdiseler ise toplum halinde yaşıyan insanlar arasındaki ilgi. ve münasebetlerden doğar. Ancak, bir toplum içinde cereyan eden malî olaylar sadece devleti ilgilendirenlerden ibaret değildir. Medenî toplumlarda, Gaston Jeze'in deyişiyle, «topluluk ha-yatının en mütekâmil şekli olan Devlet» in yanısıra, gene O'nun gibi bir takım amme hizmetleri yapmakla görevli vilâyet, belediye ve köy gibi, âmme hükmî şahsı niteliğinde, bir takım mahallî idare kuruluşları da vardır.