You are here

BÜTÇEDE GENELLİK (UMUMİYET) PRENSİBİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Bütçede umumiyet prensibi (genellik ilkesi) ile Devletin gelir ve giderlerinin bütçede tam olarak gösterilmesi anlaşılır. Umumiyet kaidesi, Devletin bütün varidatına ve bütün masraflarına ait tahminlerin bütçede yekdiğerine karşılık tutulmasını gerektirir. Bu prensibe riayet edilmesi için Devlet maliyesinin bir bütün halinde, tek bir varlık olarak mütalea olunması icabeder. Bu itibarla, Devletin bütün varidatının Hazineye girmesi ve oradan Devletin tekmil ihtiyaçlarına sarf olunması lâzımgelir. Diğer bir ifade ile, umumiyet prensibine göre, varidat Önceden muayyen bir masrafa tahsis olunmaz ve gerek varidat, gerek mas¬raflar bütçeye gayri safî olarak geçirilir.