You are here

BÖLGE KALKİNMASİ ve DEVLET HİZMETLERİ ARZİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Bölge Ekonomisi, Yerleşme Ekonomisi konusu, son yılların iktisat yazınında hızlı bir gelişme göstermektedir. Bu konunun gelişmiş ekonomilerde kazandığı önem, ileri sanayileşme seviyesinde Üretim kapasitesinin tabi kaynaklar üzerinde dağılımının, sosyal maliyetler üzerindeki tesirlerinin gittikçe artmasına bağlanabilir. Sanayileşmenin ilk safhalarında, piyasanın ayarlamasına terkedilmiş olan bu mesele, sanayileşme ilerledikçe, büyük sanayi şebekeleri kuruldukça, köylerle kentler arasındaki sosyolojik yapı farkları azaldıkça, tek başına piyasa tarafından rasyonel bir şekilde çözümlene¬mez hale gelmektedir. Kurulan kapasitelerin, firma dışında kalan sosyal zarar ve faydaları gittikçe artmakta, piyasanın ayarladığı kapasite büyümesi ve dağılımı, sosyal optimumdan gittikçe daha fazla uzaklaşma eğilimi göstermeye başlamaktadır, Kaldı ki, tabiî kaynakların değerlendirilmesi bakımından sadece piyasanın yönettiği tipteki bir sanayi yerleşmesi, başlangıçtan beri rasyonel olmaktan az çok ayrılma eğilimi göstermiştir. Bugün iktisat politikası tahlillerinde kaydedilen ilerlemeler, sanayi dağılımına bazan piyasa yerine, bazan da piyasayı tamamlayıcı bir şekilde yapılacak merkezden karışmaların, kaynak dağılımında rasyonelleşmeyi sağlama imkânlarını arttırmıştır.