You are here

MALÎ POLİTİKA İMKÂNLARININ GERÇEKLEŞEBİLME HUDUTLARI

Journal Name:

Publication Year:

Author NameFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Malî politikanın, her memleketin halihazır ve gelecek imkânları bakımından arzettiği önem, hiç şüphesiz, gayelerini gerçekleştirebilme hududlarına tâbi bulunmaktadır. Tarihî bir tahlil, bu açı¬dan zaman ve mekân özelliklerini belirtmesi dolayısiyle, çok alâka vericidir. Görülmektedir ki, Malî politika vasıtasiyle ülkelerin sahip ol-, dukları imkânlar, müteakip devreler zarfında artırılabildiği gibi, daraltılabilir de. Esas itibariyle, teorik olarak, alınan her malî tedbirin kendisinden umulan gayeyi gerçekleştirmesi beklenir. Malî tedbirlerin kendilerinden beklenen gayeyi gerçekleştirmesi, iyim¬ser ve arzu edilen bir neticedir. Fakat, aksi de varit bulunmaktadır. Alman malî tedbirin, umulan gayelerini gerçekleştiremediği ve arzu edilmiyen neticeler husule getirebildiği de unutulmamalıdır.