You are here

GERİ KALMIŞ MEMLEKETLERDE KAPİTAL BİRİKİMİ VE VERGİ POLİTİKASI

Journal Name:

Publication Year:

Author NameFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Merkezî bir planla yönetilen Doğu bloku dışında kalan geri kalmış memleketler, iktisadî kalkınmada «karma ekonomi» sisteminin esas olacağını kabul etmektedir. Diğer bir deyişle, kamu teşebbüsü yanında, bu anlayışa göre özel teşebbüs de kalkınmaya iştirak edecek ve gelişmenin bir plâna dayandırıldığı hallerde, plânda belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesinde rol oynayacaktır. Batı Dünyası devletin ekonomi politikasında ezici bir rol oynadığı sistemlerden politik kaygular dolayısı ile çekinmekte, bununla beraber, geri kalmış memleketlerin gelişmesinin sadece özel teşebbüsten beklen emiyeceğini de iktisat ilminin ışığında anlamaktadır. Bu bakımdan, çağımızda ideolojik çarpışmaların ortaçağ haçlı seferleri kadar fanatik olduğu ve en az onlar kadar ekonomik sebeplere dayandığı düşünülürse, geri kalmış memleketlerde topyekûn devletleştirmeye gitmeksizin kalkınmayı sağlamak amacının gerekçesini anlamak kolaylaşmaktadır. Kalkınma plânının hedeflerinin gerçekleşip gerçekleşmemesi dış yardımların tutarına bağlıdır; dış yardımlar ise geniş Ölçüde özel teşebbüsün de geliştirilmesi şartına dayandırılmaktadır.