You are here

BİLGİ ÇAGİ VE ENTELEKTÜEL VARLIKLAR

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Knowledge has become the most essential source of the enterprises. Progressions in the field of communication, technology and internet made the knowledge easily accessible. Those progressions and knowledge era we presently witness made the concept of intellectual capital an outstanding topic to deal with. Other outstanding topics which related to the concept of intellectual capital are intellectual assets and intellectual property. By this study, it is stated that revealing the intellectual assets and protecting them by legally for constituting the intellectual property are the required topics for the continuity of the knowledge era enterprises.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde işletmelerin cn önemli kaynağı bilgi olmuştur. İletişim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ve internet, bilgiye ulaşmadaki kolaylığı ve hızı beraberinde getirmiştir. Bu gelişmeler ve içinde bulunduğumuz bilgi çağı, şirketler için entelektüel sermaye kavramını üzerinde düşünülmesi gereken önemü bir konu haline getirmiştir. Entelektüel sermaye kavramına bağlı olarak dikkat çeken diğer iki konu da, entelektüel varlıklar ve entelektüel mülkiyettir, Bu çalışmayla, entelektüel varlıkların ortaya çıkarılmasının ve bunların yasal olarak koruma altına alınarak entelektüel mülkiyetin oluşturulmasının, bilgi çağı işletmelerinin varlıklarını sürdürebilmeleri İçin gerekli bir konu olduğu sonucuna varılmıştır.

REFERENCES

References: 

Talip (2002), "Bilgi Yönetiminin Entelektüel Sermaye İle İlişkisi", i. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Kitabı, Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F., 10-11 Mayıs 2002, Kocaeli, s. 719-725.
Barutçugil, İsmet (2002), Bilgi Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, Yayın No:24, İstanbul.
Bilmedik, Filiz, "Entelektüel Sermaye", http://www.danismend.com/konular/insan kaynaklari/inka_entelser.htm, 14.08.2006.
Brooking, Annie, Enrico Motta (1996), "A Taxonomy of Intellectual Capital and a Methodology for Auditing It", 17th Annual National Business Conference,
Mc Master University, Hamilton, Ontario, Canada, January 24-26, http://www.kmi. open, ac.uk/people/sbs/org~knowledge/ic~paper, html, 01.08.2006.
Çelik, Arzum Erken, Selçuk Perçin (2000), "Entelektüel Sermayenin İşletme Bazmda Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi", Muhasebe ve Denetime Bakış, TURMOB, Yıl: 1, Sayı: 2, Ankara, s. 111-118.
Ercan, Metin, Başaran Öztürk, Kartal Demirgüneş (2003), Değere Dayah Yönetim ve Entelektüel Sermaye, Gazi Kitabevi, Ankara.
Erkan, Gülgün (2002), "Bilgi Toplumunda Entelektüel Sermaye Yönetimi", Infomag, Sayı:24, İstanbul, Ekim 2002, s. 85-87.
Erkuş, Hakan (2003), "Geleneksel Raporlama Yöntemlerinin Yeni Ekonomi Karşısındaki Durumunun İrdelenmesi ve Entelektüel Sermayenin Raporlanması", XXII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Kitabı, Gazi Üniversitesi İ.f.BE. İşletme Bölümü, 21-25 Mayıs 2003, s. 121-145.
Ertuğrul, Murat (2000), "Bilgi Çağında İşletmelerin Yeni Kaynağı: Entelektüel Sermaye", Active, Yıl:3, Sayı: 15, İstanbul, Ekim-Kasım 2000, s. 72-79.
Femer, Fran, Phillip McKenzie (2002), Intellectual Capital: Managing the New Performance Drivers-Information, Resources and Basic Steps to Self-evaluation, Monash University-ACER Centre for the Economics of Education and Training, July 2002.
IF AC (1998), "The Measurement and Management of Intellectual Capital: An Introduction", http://www.ifac.org/members/downloads/fma-study_07.pdf, 20.11.2006.
lynn, Bernadette (2000), "Entelektüel Sermaye: Gelecek Binyıhn Katma-Değer Başarısında Anahtar", çev. Ercan Bayazıtlı, Muhasebe ve Denetime Bakış, TÜRMOB, Yıl:l, Sayı:2, Ankara, s. 119-126.
İnan, Şükrü (2003), "Bilgi Toplumu ve Fileri Mülkiyet Hakları: Bir Paradoks mu?", II.
Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Kitabı, Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F., İzmit, 17-18 Mayıs 2003, s. 397-407.
İşevi, A.Semih, Burçin Çelme (2005), "Bilgi Çağında Yeni Hazine: Entelektüel Sermayeyle Rekabeti Yakalamak", Bilgi Dünyası, Cilt:6, Sayı:2, Ekim 2005, http://www.unak.org.tr/bilgidımyasi/gorusler/2005/2/251-267.pdf, 22.10.2006, s.251-267.
Kızıl, Ahmet (2004), Genel Muhasebe ve Vergi Uygulamaları-Enflasyon Muhasebesi ve YTL Açıklamalı, Bahar Yayınevi, İstanbul.
Lang, Josephine Chİnying (2001), "Management of Intellectual Property Rights", Journal of Intellectual Capital, Vol:2, No:l, MCB University Press, pp. 8¬26.
Öge, Serdar (2002), "Entelektüel Sermaye: İşletmeler İçin Yeni Bir Değer", Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:16, Sayı:5-6, s. 175-200.
Özer, Gökhan (2003), Rahmi Yücel, İbrahim Seyrek, "Yeni Ekonomide Bilgi Dönüşümleri ve Bilgi Şirketlerinin Artan Önemi, Active, Yıl:5, Sayı:28, İstanbul, Ocak-Şubat 2003, s. 38-45.
Roos, GÖran, Alan Bainbridge, Kristine Jacobsen (2001), "Intellectual Capital Analysis As A Strategic Tool", Strategy and Leadership Journal, Vol:29, No:4, July/August 2001, http://wwvv.som.cranfieid.ac.uk/soni/researcli/centres/cbp/ downloads/GR%20%20IC%20Analysis%20as%20a%20Strategic%20Tool.p df, 18.11.2006, pp. 21-26.
Saruhan, Şadi Can, Taylan Sulaoğlu (2001), "Entelektüel Sermaye: Teori ve Uygulamadan Bir Örnek-Arçelik", 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kitabı, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayını, 24-26 Mayıs 2001, s. 801¬814.
Smith, Michèle, Frederick Hansen (2002), "Managing Intellectual Property: A Strategic Point of View", Journal of Intellectual Capital, Vol:3, No:4, MCB University Press, pp. 366-374.
Stewart, Thomas (1997), Entelektüel Sermaye: Örgütlerin Yeni Zenginliği, Ed.Zülfü Dicleli, Çev. Nurettin Eîhüseyni, İstanbul, MESS Yayınlan No:258, Ekim 1997.
Stewart, Thomas (2001), The Wealth of Knowledge: Intellectual Capital and The Twenty-first Century Organizations, First Edition, New York, A Currency Book, Published by Doubleday, December 2001.
Strassmann, Paul, "The Value of Knowledge Capital", http://www.strassmann.com/ pubs/valuekc/art.pdf, March 1998, 01.09.2006.
Şamiloğlu, Famil (2002), Entelektüel Sermaye, Gazi Kitabevi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com