You are here

MİLLİ MUHASEBENİN VAZİFE VE FONKSİYONLARI

Journal Name:

Publication Year:

Author NameFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Millî muhasebe, bir milletin muayyen bir devre zarfındaki iktisadî faaliyeti hakkında muhasebe tabloları dahilinde toplu ve umumî bir görüş teminine yarayan bir tekniktir. İsveçli müellif Ohlsson'a göre, Millî Muhasebe bir milletin iktisadî faaliyetine dair istatistikî malûmatın (bazı faraziyelerden hareketle) sistematik hale konulmasından ibarettir. Adı geçen müellifin kanaatmca, Millî muhasebenin, elverişli tasnifler vasıtasile iktisadî faaliyetin önemli hususiyetlerini meydana çıkarması ve böylece iktisadî tahliller ile iktisadî plânlaştırmaya zemin teşkil etmesi ieabeder.