You are here

VERGİ HUKUKU BAKİMİNDAN ZARARLARIN MAHİYETİ

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Vergi Kanunlarında sarahaten zikredilmedikleri müddetçe mu-ayyen kaynaklardan neş'et eden gelirleri vergiye tabi tutmak mümkün değildir. Vergi kanunları umumiyetle bizde olduğu gibi, gelir kaynaklarının muhtelif nevilerini, yani gelir kategorilerini sarahaten gösterir veya mücerret geliri ele almakla beraber misal vermek suretiyle vergiye tâbi gelirleri kaynak bakımından tahdide tâbi tutar. Bundan sonra kanunun ihtiva etmek mecburiyetinde olduğu diğer mühim bir mesele gelir : Vergiye tâbi iktisadî değerlerin sâfi miktarını, daha teknik bir tabirle vergi nisbetinin tatbik edileceği, nakitle ifade edilen nihaî rakama ait kaideleri tesbit etmek.