You are here

BÜTÇE BİRLİĞİ VE KONSOLİDE BÜTÇE HESAPLARI

Journal Name:

Publication Year:

Author NameFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Devletin (veya diğer bir âmme idaresinin) muayyen bir devre zarfındaki masrafları ile varidatını tahmin eden ve bunların tatbik ve icrasına mezuniyet vermek üzere teşriî kuvvet tarafından tasdik olunan bütçeye zamanımızda başlıca 4-5 fonksiyon izafe olunmaktadır. Diğer bir ifade ile muasır devletlerde bütçenin 4 ilâ 5 nevi vazifesi bulunduğu kabul edilmektedir. Bunlar sırasile iktisadî ve malî fonksiyon, siyasî fonksiyon, hukukî fonksiyon, murakabe fonksiyonu ve konjonktürel fonksiyondur.
101-116