You are here

AZ GELİŞMİŞ MEMLEKETLER VE VERGÎ ADALETİ

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde vergi adaleti konusu gerçekten üzerinde önemle durulmaya değer bir konudur. Bu yazımda,, bahis konusu ülkelerde, bilhassa politikacıların dillerinden eksik olmıyan bu konuyu, Türkiye'den örnekler vererek, teknik yönden incelemeğe çalışacağım. Yani, bahis konusu ülkelerde, vergi adaletinin gerçekleşmesi kabil olup olmadığı sorusunun cevabını, vergi teorisinin ve vergi tekniğinin işığı altında, ve bu ülkelerdeki kalkınma problemi ile olan ilişkilerini de dikkate alarak, incelemek istiyorum. Problem, politik olmaktan ziyade tekniktir. Bu konuyu teknik açıdan bir sonuça bağlamak için, evvelâ vergi adaletinin gerçekleşmesi bakımından gerekli şartları incelemek icap eder. ikinci olarak, bu şartların az gelişmiş ülkelerde mevcut olup olmadığını araştırmak lâzım gelir.