You are here

İKTİSADİ GELİŞMEYİ GERÇEKLEŞTİRME ARACI OLARAK MİLLETLERARASI SERMAYE HAREKETLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Bu, makalenin amacı az gelişmiş ülkelerde yabancı sermaye ihtiyacını, yabancı1 sermaye hareketinin koşullarını, ve sonuçlarını araştırmaktır. Varılan sonuçlar genellikle bütün iktisaden az gelişmiş ülkeler için geçerli olduğu gibi, az gelişmiş bir ülke olan Türkiye için de geçerli olacaktır.