You are here

GELİŞEN BİR EKONOMİDE İHTİYARI İÇ DEVLET BORÇLARININ ROLÜ VE BORÇ İDARESİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Geleneksel maliye politikası çerçevesi içinde devlet faaliyetlerinin finansmanının vergi yerine borçlanarak sağlanması, ancak kendi kendini itfa edecek yatırımlar bahis konusu olduğu ve uzun vadeli yatırımların maliyeti, bu yatırımın temin ettiği hizmetlerden faydalanacak bütün nesiller arasında paylaştırılmak istenildiği zaman, makul görülmekteydi. Bu görüşe göre özel müesseselerin borçlanması ile devletin borçlanması arasında hiç bir fark yoktur. Nitekim geçmişteki tatbikat incelenecek olursa, devletin genellikle demiryolu, kanallar gibi masraflarını itfa edebilecek projeleri finanse edebilmek için borçlanma yolunu tercih ettiği görülür. Bu çeşit sos¬yal sermaye yatırımları özel teşebbüs yatırımları gibi dar anlamda verimli olmadıkları için tatbikat her zaman teoriye uygun olmamıştır. Bununla beraber bu gibi yatırımlar kişilere bedel karşılığında satılacak cinsten bir fayda sağladıkları için ve uzun vâdeli olmaları dolayısıyla, geleneksel maliye politikasının borçlanma ile sağlanan fonların kullanımı için koyduğu hudutlar içinde kalmışlardır.