You are here

DEVLET İDARESİNDE KOORDİNASYON HAKKINDA BAZI MÜTALAALAR

Journal Name:

Publication Year:

Author NameFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Tek başına olan fert, bedenî, dimağı ve ruhî kuvvet ve kabili-yetlerinin mahdut olmasından dolayı, zayıftır. Hudutlu vasıf ve kabiliyetlerile hudutsuz telâkki ettiğimiz ihtiyaçlarını tatmin edebilmek için ferdî gücünün takviye olunması lâzımdır. Fert, bunu, maddî vasıtalardan ve/veya beşerî varlıklardan istiane etmek suretile başarır. Birincisinden ferdin çalışma gücünü ve dolayısile iş veri¬mini arttıran her türlü fizikî âlet ve vasıtaları, ikincisinden ise, diğer fertlerin işbirliği yardımım kastediyoruz.